Laboratorij za vede o okolju in življenju

Prof. dr. Mladen Franko

Prof. dr. Mladen FRANKO je redni profesor za področje kemije in je zaposlen na Univerzi v Novi Gorici kot prorektor za izobraževanje in vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju. Doktoriral je leta 1990 na univerzi Marquette (Milwaukee, Wisconsin, ZDA).
Njegova raziskovalna dejavnost obsega:

 • razvoj in uporabo novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije za detekcijo težkih kovin in njihovih zvrsti ter organskih spojin po kromatografski ločbi in v kombinaciji s pretočno injekcijsko analizo in mikrofluidnimi tehnikami,
 • uporabo bioanalitskih metod in laserske detekcije za ugotavljanje prisotnosti toksičnih in bioaktivnih snovi v okolju, bioloških vzorcih in nekaterih živilih
 • raziskave fotokemijske razgradnje organskih polutantov v okolju in s tem povezane oksičnosti.

Kot strokovnjak za optotermično spektrometrijo je v obdobju 1991 – 2005 redno gostoval in sodeloval pri raziskavah na Univerzi Wageningen na Nizozemskem, delal pa je tudi kot gostujoči znanstvenik na Univerzi Kyushu v Fukuoki na Japonskem. Redno je tudi predaval na podiplomskem študiju kemije na Univerzi v Torinu. Je gostujoči profesor na Univerzi za geoznanosti v Wuhanu na Kitajskem, predaval pa je tudi na specializiranih tečajih Laserske spektroskopije, ki jih organizira Mednarodni center za teoretičo fiziko ICTP v Trstu. Poleg tega je stalni recenzent uglednih mednarodnih revij kot sta Analytical and Bioanalytical Chemistry in Journal of Chromatography. Bil je član uredniškega odbora in področni urednik revije Acta Chimica Slovenica ter gostujči urednik revije International Journal of Thermophysics.
Rezultate raziskovalnega dela je objavil ali predstavil s preko 40 vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih in tujih univerzah, v petih poglavjih v znanstvenih monografijah ter v 118 znanstvenih člankih v mednarodnih revijah, vključno z vodilnimi oz. prvo in drugo rangiranimi revijami na področju njegovega dela kot so Analytical chemistry, Trends in analytical chemistry ter Applied spectroscopy reviews. Za znanstvene dosežke je leta 2005 prejel Zoisovo priznanje RS.
Ima številne izkušnje z vodenjem in sodelovanjem v mednarodnih projektih s področja visokošolskega izobraževanja za varstvo okolja, ki so potekali v okviru programov TEMPUS (priprava univerzitetnega študijskega programa Okolje), SOCRATES-ERASMUS (Priprava študijskih gradiv za izobraževanje s področja varstva okolja) in trenutno programa Alpine Lakes (SILMAS izobraževalni programi za naravovarstvene agencije in zavode s področja ekologije jezer). Prof. Franko je vodil pripravo in bolonjsko prenovo študijskih programov s področja varovanja okolja za vse tri bolonjske stopnje na Univerzi v Novi Gorici, kjer tudi predava predmete kot so Osnove znanosti o okolju, Kemija okolja in Kmetijstvo in Okolje.
Od leta 2014 je podpredsednik Sveta RS za visoko šolstvo.

Izobrazba

1990 Doktor znanosti (PhD) (Analizna kemija), Marquette University, Milwaukee, (WI), USA
Disertacija: Development and Application of Thermal Lens Techniques for Chemical Analysis and Characterization (mentor: prof. dr. Chieu D. Tran)
1983 Magister znanosti (Analizna kemija) Univerza v Ljubljani
1981 Diplomirani inženir kemije, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve

od 1997 Univerza v Novi Gorici (do 2006 Politehnika Nova Gorica oz. do 1998 Fakulteta za znanosti o okolju):
- Vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju (od 2017)
- Prorektor za področje izobraževanje (od 2010)
- Direktor podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju (2005-2013)
- Dekan Fakultete za znanosti o okolju (2005-2009)
- Vodja Laboratorija za raziskave v okolju (1999-2005 in 2013-2016)
- Vodja oddelka za analizno in fizikalno kemijo okolje (1997-1999),
1983-1997 Institut Jožef Stefan:
- Odsek za kemijo okolja, Vodja laboratorija za analizno kemijo (1994-1997)
- Odsek za fizikalno kemijo in kemijo okolja, Vodja laboratorija za analizno kemijo in kemijo okolja (1992-1994)
- Odsek za jedrsko kemijo, Raziskovalni sodelavec (1983-1992)
1981-1983 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Asistent podiplomec

Druge zadolžitve in funkcije

od 2014 Podpredsednik sveta RS za visoko šolstvo
od 2006 Član Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za interdisciplinarne raziskave
od 2003 Predsednik znanstvenega sveta Fundacije Edvard Rusjan
2008-2010 Predsednik strokovnega sveta Centra EMUNI
2005-2009 Svet za visoko šolstvo RS, član strokovne komisije za storitve
2004-2010 Pridruženi urednik revije Acta Chimica Slovenica
2002-2005 Svet za visoko šolstvo RS, član komisije za naravoslovje in tehniko
1998-2010 Univerza v Novi Gorici, član senata
1995-1997 Fakulteta za znanosti o okolju (sedaj Univerza v Novi Gorici), član upravnega odbora
1994-1997 Ciljni raziskovalni program CRP-Okolje, član programskega sveta
1993-1994 Institut Jožef Stefan, svetovalec direktorja

Področja raziskovalnega dela

Analizna kemija:

 • Razvoj in uporaba novih analiznih metod na osnovi laserske optotermične spektrometrije za detekcijo kovin in njihovih zvrsti ter organskih spojin (pesticidi, maščobne kisline, karotenoidi, bilirubin, …) po kromatografski separaciji
 • Uporaba bioanalitskih metod in laserske detekcije v kombinaciji s FIA in mikrofluidnimi sistemi za ugotavljanje prisotnosti pesticidov, težkih kovin in toksinov v okolju ter toksičnih snovi in alergenov v živilih

Kemija okolja:

 • Raziskave fotokemijske razgradnje organofosfatnih in rianodinskih pesticidov, antibiotikov, huminskih substanc in tekstilnih barvil v laboratorijskih pogojih in v okolju
 • Meritve koncentracij težkih kovin in organskih spojin (pesticidi, karotenoidi,) v vodi in bioloških vzorcih (fitoplankton, vodne rastline).

Fizikalna kemija:

 • Raziskave tankoslojnih materialov z uporabo otpoakustičnie spektroskopije in optotermičnega odklona
 • Raziskave hitrih fotokemičnih reakcij z metodami bliskovne fotolize in laserske spektroskopije
 • Raziskave difuzijskih procesov in reakcij v mikrofluidnih sistemih

Pedagoške izkušnje

od 1997 Docent (1997), izredni profesor (2002), redni profesor (2007) za področje kemije, Univerza v Novi Gorici
Nosilec in predavatelj pri predmetih Osnove znanosti o okolju, Kemija okolja, Instrumentalne metode v okolju, Zaznavanje onesnaženosti na daljavo, Kemija ter Kmetijstvo in okolje, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo.
Nosilec in predavatelj pri predmetih Analizna kemija I in Analizna kemija II na Univerzi v Mariboru – FKKT (od 2015)
2007 Gostujoči profesor – China University of Geosciences, Wuhan, Kitajska, predavatelj za področje ekotoksikologije na podiplomskem študiju
2000-2010 Gostujoči profesor na Univerzi v Torinu, predavatelj na podiplomskem študiju kemije za področje laserskih metod detekcije v kromatografiji

Članstvo v strokovnih organizacijah

od 2010 ACE – Association of Chemistry and the Environment
od 2003 Slovensko toksikološko društvo
od 1992 IUPAC – Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
od 1992 Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
od 1981 Slovensko kemijsko društvo
1987-1990 Society for Applied Spectrosopy, USA

Članstvo v organizacijskih odborih

2013 CPPTA-The Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications, Varšava 2013, član mednarodnega znanstvenega odbora
2012 19th YISAC Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, Nova Gorica. 2012, predsednik mednarodnega znanstvenega odbora
2010 11th European Meeting on Environmental Chemistry, Portorož 2010, predsednik mednarodnega znanstvenega odbora
2005 Gordon research Conference “Photoacoustic and Photothermal Phenomena”, Trieste 2005, sopredsedujoči
2003 – 2007 13., 14. in 15. Mednarodni Simpozij “Spektroskopija v teoriji in praksi”, Nova Gorica 2003, 2005 in 2007 -predsednik organizacijskega in znanstvenega odbora
2002 4th Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry” Portorož, 2002 – član organizacijskega odbora
1993 – 2001 Mednarodni Simpozij “Spektroskopija v teoriji in praksi”, Bled – član organizacijskega odbora
1997 “International Symposium on Environmental Epidemiology in Central and Eastern Europe: Critical Issues for Improving Health”, Smolenice, Slovaška – član mednarodnega strokovnega odbora
1996 3rd Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry, Ljubljana, 1996 – član znanstvenega odbora

Nagrade in priznanja

2013 “Primorski um 2012” priznanje Radio Koper, TV Koper in Primorskih Novic
2005 Zoisovo priznanje vlade RS za pomembne znanstvene dosežke
1994, 1996 Dutch Academy of Sciences Fellowship (NWO, The Netherlands)
1992 Visiting Scientist Fellowship (Wageningen Agricultural University, The Netherlands)
1989/90 Arthur J. Schmitt Fellowship (Marquette University – USA)
1988/89 Marquette University Fellowship (USA)

Recenzent pri znanstvenih revijah

 • Acta Chimica Slovenica
 • Journal of Chromatography A
 • Analytical Sciences
 • Analytical and Bioanalytical Chemistry (in prej Fresenius Zeitschrift fur Analytische Chemie)
 • Mendeleev Communications
 • Spectrochimica Acta A
 • Applied Physics B
 • Talanta
 • Review of Scientific Instruments
 • International Journal of Thermophysics
 • Environmental Chemistry Letters
 • International Journal of Photoenergy
 • BioMed Research International
 • Analytical Letters