Visokošolski strokovni študijski program vinogradništvo in vinarstvo

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je prvi program v Sloveniji, ki združuje znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina.

Študijski program:Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
Študijsko področje:vinogradništvo in vinarstvo
Šifra programa:1VV
Stopnja programa:Prva stopnja stopnja visokošolski strokovni
Ime listine:diploma visokošolskega strokovnega študija
Strokovni naslov:diplomirani inženir / diplomirana inženirka vinogradništva in vinarstva (VS)
Okrajšava naslova:dipl. inž. vin. (VS)
Zaključni izpit:ne
Dekanja:prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec

Zakaj študirati vinogradništvo in vinarstvo?

 • Vinogradništvo spada med pomembnejše in donosnejše kmetijske panoge
 • Slovenija je bogata z legami, ki omogočajo pridelavo vrhunskih vin
 • Poznavanje novih tehnologij ponuja številne nove možnosti, nadgradnja znanja pa omogoča tudi optimizacijo tradicionalnih postopkov
 • Slovenska vina uspešno pridobivajo na prepoznavnosti in mednarodnem slovesu

Zakaj študirati vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici?

 • Študirali boste aktualne teme v vinorodnem okolju
 • Praktične izkušnje iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina boste lahko pridobivali v okviru lastnega Univerzitetnega posestva, pri priznanih in uveljavljenih vinarjih ter na zavodih in institutih
 • Laboratorijske in terenske vaje boste opravljali v majhnih skupinah
 • Učili vas bodo priznani in izkušeni strokovnjaki s področja vinogradništva in vinarstva ter sorodnih področij
 • Zasnova študija upošteva O.I.V. priporočila za izbraževanje enologov
 • Vključeni boste lahko v aktualne raziskave Centra za raziskave vina
 • Klub mladosti šole, le-ta s svojimi študenti in vini dosega zavidljive mednarodne uspehe
 • Študij je dobra osnova za poglabljanje znanja na študijih II. in III. stopnje
 • Zaposljivost naših diplomantov je izjemno visoka

Diplomanti študijskega programa Vinogradništvo in vinarstvo boste sposobni organizirati in voditi vinogradniško vinarska posestva, ali pa se boste lahko zaposlili v analitskih laboratorijih, trsnicah in zadružnih oz. proizvodnih kleteh.

Opis programa

Študijski program vinogradništvo in vinarstvo je triletni dodiplomski visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. V prvih dveh letnikih je študij enoten in daje vsem študentom dobro osnovo iz področja naravoslovno matematičnih ved, hkrati pa slušatelji pridobijo temeljna in poglobljena strokovna znanja iz področij vinogradništva, vinarstva in trženja vina. V tretjem letniku se lahko študentje z vpisom izbirnih predmetov specializirajo bolj za področje vinogradništva ali pa vinarstva. Omogočen je tudi vpis predmetov iz druge izbirne skupine ali skupnih izbirnih predmetov oziroma drugih sorodnih študijskih programov. Študij je praktično naravnan, teoretična znanja ves čas dopolnjujejo laboratorijske vaje, terenski pouk, ekskurzije ter praktično usposabljanje v drugem in tretjem letniku.

Programska zasnova študija

Program je v skladu z zakonom o visokem šolstvu zasnovan na potrebnem številu točk po ECTS sistemu (European Credit Transfer System ali Evropski kreditni sistem). S tem je omogočeno vključevanje študijskega programa v kreditni sistem študija na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in tudi v tujini. Za dokončanje študija mora študent zbrati 180 ECTS točk in sicer v vsakem letniku 60. Študentje lahko zberejo del ECTS točk na drugih sorodnih programih. Obenem Univerza v Novi Gorici nudi možnost vključevanja v lasten študijski program študentom drugih visokošolskih zavodov. S tujimi univerzami bo omogočena izmenjava študentov zaradi pridobivanja praktičnih znanj in raziskovalnega dela na specifičnih področjih, ki jih posamezna institucija pokriva. Program glede vsebin upošteva tudi priporočila OIV (Mednarodna organizacija za trte in vino s sedežem v Parizu) oziroma njihove smernice za izobraževanje Enologov.

Možnosti zaposlitve diplomantov

Diplomant po tem programu samostojno in celostno, ob določenih praktičnih izkušnjah, obvlada naslednja delovna področja:

 • vinogradniške tehnologije,
 • trsničarstvo in selekcijo vinske trte,
 • integrirano in ekološko pridelavo grozdja,
 • vinarske tehnologije,
 • analizne metode v vinarstvu,
 • trženje vina,
 • vodenje evidenc.

Diplomanti študija bodo imeli možnosti zaposlovanja:

 • na vinogradniško-vinarskih kmetijah,
 • v zadružnih oz.proizvodnih vinskih kleteh,
 • v trsnicah,
 • v laboratorijih za analizo vina,
 • v kmetijsko svetovalnih službah,
 • v strokovnih pedagoških poklicih,
 • v poklicih, vezanih na prodajo in promocijo vina,
 • v gostinstvu, enotekah.

Vpisni pogoji

Na študij vinogradništva in vinarstva se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili maturo, zaključni izpit oziroma poklicno maturo po štiriletnem srednješolskem programu. Če je vpis omejen se kandidate izbere glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu, ki predstavlja 60 % točk in glede na uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole, kar predstavlja 40 % točk.

Temeljni cilji študija

Vinogradništvo in vinarstvo sta multidisciplinarni, med seboj tesno povezani panogi. Za uspešno vodenje sodobnih in visokokonkurenčnih vinogradniško-vinarskih posestev in vseh povezanih dejavnosti je nujno potrebno kompleksno znanje tako vinogradništva in vinarstva kot tudi trženja vina. Program pokriva vse pomembnejše vsebine iz teh področij in tako združuje kmetijska, živilska in ekonomska znanja. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti strokovnjake z interdisciplinarnim teoretičnim in praktičnim znanjem. Cilj izobraževanja po tem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter trženjske probleme v vinogradništvu in vinarstvu. Diplomanti študijskega programa vinogradništvo in vinarstvo bodo sposobni organizirati in voditi vinogradniško vinarska posestva ter samostojno in kreativno delovati v različnih poklicih povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalnem in državnem nivoju. Kritično bodo lahko presojali nove tehnologije in ugotavljali primernost prenosa le-teh v naše okolje. Kompleksno znanje jim bo omogočalo hitrejše prilagajanje tako vinogradniških kot vinarskih tehnologij potrebam tržišča in tako tudi večjo konkurenčnost. Obenem študij nudi trdno osnovo tudi vsem študentom, ki se bodo želeli ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo s področja vinogradništva, vinarstva ali trženja vina oziroma se bodo želeli dodatno usposabljati na podiplomskem študiju.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na magistrskih študijih 2. stopnje in v nadaljevanju na doktorskih študijih 3. stopnje in sicer skladno s priporočili visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program. Na Univerzi v Novi Gorici lahko študentje nadaljujejo s študijem na 2. stopnji - in sicer na študijskemu programu Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih so pisni izpiti, ustni izpiti, kolokviji in seminarske naloge. Uspešno opravljene obveznosti iz vaj in seminarskih nalog so pogoj za pristop k izpitu. V sklopu praktičnega usposabljanja študent napiše poročilo o delu. Študent zaključi študij z zagovorom diplomske naloge pred tričlansko komisijo.

Opravljene obveznosti študenta se ocenjujejo z ocenami odlično (10), prav dobro (9, 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1-5).
Študent opravi izpit uspešno, če dobi oceno od 6 do 10.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Angleški jezik 180 6
Biologija celice 90 3
Botanika 180 6
Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu 120 4
Matematika s statistiko 240 8
Organska kemija v vinogradništvu in vinarstvu 180 6
Osnove mikrobiologije 120 4
Osnove računalništva in informatike 90 3
Osnove trženja vina 120 4
Osnove vinarstva 90 3
Osnove vinogradništva 90 3
Pregled svetovnega vinogradništva in vinarstva 90 3
Splošna in anorganska kemija 210 7
Tehniška fizika v vinogradništvu in vinarstvu 120 4

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Analizne metode v pridelavi vina 180 6
Biokemija 150 5
Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu 120 4
Kemija in biologija tal 150 5
Nadzor kakovosti grozdja in vina 120 4
Osnove trženja vina 120 4
Patologija rastlin 150 5
Praktično usposabljanje 1 200 10
Rastlinska fiziologija in biotehnologija 150 5
Stroji in oprema v kleti in vinogradu 150 5
Vinarstvo 190 6
Vinogradništvo 150 5

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Diplomski seminar 150 5
Diplomsko delo 150 5
Kmetijstvo in okolje 90 3
Praktično usposabljanje 2 200 10
Računovodstvo in vodenje evidenc 180 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Italijanski jezik 180 6
Marketing vina: komunikacija, PR, organizacija dogodkov in obnašanje potrošnikov 90 3
Mednarodni trg vina 90 3
Promocija vina 90 3
Sodobni pristopi v prodaji vina 90 3
Varstvo vinske trte 180 6
Vinski destilati, sadna vina in drugi produkti na osnovi grozdja in vina 180 6
Vinski turizem in direktna prodaja v kleteh 90 3
Usmerjeno izbirni predmeti Ure ECTS
Agrometeorologija 180 6
Ampelografija 90 3
Enološka kemija 180 6
Mikrobiologija vina 180 6
Mikroelementi v zemlji in rastlinah 180 6
Sekundarni metaboliti v grozdju in vinu 90 3
Senzorika vina 180 6
Sodobne tehnike pri pridelavi vina 180 6
Trsničarstvo in selekcija vinske trte 90 3