Spremembe študijskih programov

Spremembe v 2016/2017

57. seja senata VSVV dne 4.11.2016

a) sklep o spremembi nosilca pri dveh predmetih Osnove vinogradništva in Vinogradništvo in potrjena nova nosilka doc. dr. Katja Šuklje
Senat UNG je na 74. seji dne 16.11.2016 potrdil sklep.

58. seja senata VSVV dne 22.12.2016
a) sprejet predlog za ustanovitev Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo
Senat UNG je sprejel spremembo na 75. Seji dne 18.1.2017

*59. seja senata VSVV dne 20.4.2017 *

a) sklep o spremembi nosilca pri predmetu Matematika s statistiko in potrjen novi nosilec prof. dr. Sergey Kryzhevich.
Senat UNG je na 77. seji dne 10.5.2017 potrdil sklep.

b) imenovanje nove predsednice komisije za študijske zadeve na VŠVV prof. dr. Maruše Pompe Novak. Dosedanja predsednica prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec s tem postane članica.
c) imenovanje dodatne predsednice komisije za oceno diplomskih nalog na VŠVV doc. dr. Katja Šuklje.

60. seja senata VSVV dne 5.9.2017

a) sklep o spremembi nosilcev pri predmetih

- Senzorika vina in potrjen novi nosilec doc. dr. Guillaume Antalick – Kmetijstvo in okolje in potrjena nova nosilka doc. dr. Tanja Peric – Splošna in anorganska kemija in potrjen novi nosilec doc. dr. Saim Emin

Senat UNG je na 79. seji dne 20.9.2017 potrdil sklep.

60. seja senata VSVV dne 5.9.2017

a) sklep o spremembi nosilcev pri predmetih – Senzorika vina in potrjen novi nosilec doc. Dr. Guillaume Antalick – Kmetijstvo in okolje in potrjena nova nosilka doc. Dr. Tanja Peric – Splošna in anorganska kemija in potrjen novi nosilec doc. Dr. Saim Emin
Senat UNG je na 79. seji dne 20.9.2017 potrdil sklep.

Spremembe v 2017/2018

64. dopisna seja senata VSVV, ki je potekala od 3.5.2018 do 4.5.2018

a) sklep o spremembi nosilstva pri predmetu Matematika s statistiko in sicer je bila potrjena nova nosilka prof. dr. Irina Cristea; prejšnji nosilec pri tem predmetu je bil prof. dr. Sergey Kryzhevich

66. seja senata VSVV dne 6.9.2018

a) senat VSVV je potrdil spremembo učnih načrtov pri predmetih Vinarstvo in Senzorika vina,
b) sklep o spremembi nosilstva pri predmetu Vinarstvo, kjer so člani senata potrdili novega nosilca doc. dr. Guillaume Antalick; prejšnja nosilka je bila doc. dr. Melita Sternad Lemut.

Spremembe v 2018/2019

72. seja senata VŠVV 5.9.2019

a) potrjena sprememba nosilcev naslednjih obveznih predmetov (Matematika s statistiko – novi nosilec prof. dr. Bojan Orel, Praktično usposabljanje 1 – novi nosilec mag. Marko Lesica, Praktično usposabljanje 2 – novi nosilec mag. Marko Lesica. Predlog je Senat UNG tudi potrdil na svoji 91. seji dne 18.9.2019. Spremembe so bile vnešene v eNakvis 15.10.2019

b) predlog za ukinitev obveznega predmeta v 3. letniku Diplomska naloga (5 ECTS), ki se je nadomestil z novim obveznim predmetom Diplomski seminar (5 ECTS). S tem se spremeni način zaključka študija VV 1. stopnje. Študij se zaključi taktrat, ko študenti opravijo vse s študijskim programom predvidene obveznosti (124 ECTS) iz obveznih vsebin, 36 ECTS iz izbirnih vsebin in 20 ECTS iz praktičnega usposabljanja). Predlog je Senat UNG tudi potrdil na svoji 91. seji dne 18.9.2019. Spremembe so bile vnešene v eNakvis 15.10.2019

Spremembe v 2019/2020

73. seji senata VSVV dne 28.10.2019

a) potrjena sprememba nosilca izbirnega predmeta Ampelografija (novi nosilec Radojko
Pelengić, predavatelj). Predlog je senat UNG tudi potrdil na svoji 92. seji dne 6.11.2019. Spremembe so bile vnešene v eNakvis 6.12.2019.

74. seja senata VSVV dne 11.12.2019

a) potrjena sprememba, da se ukine izbirni predmet Žganjekuha (3 ECTS) in se upelje novi
vsebinsko razširjen izbirni predmet Vinski destilati, sadna vina in drugi produkti na osnovi grozdja in vina (6 ECTS). Predlog je senat UNG tudi potrdil na svoji 93. seji dne 15.1.2020. Sprememba je bila vnešena v eNakvis 17.11.2020.

75. seja senata FVV dne 22.4.2020

a) potrjena sprememba obstoječega Pravilnika Poslovnika komisije za študijske zadeve
zaradi preoblikovanja v Fakulteto. Na tej seji je bilo prav tako potrjena sprememba obstoječih Pravil za praktično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje zaradi preoblikovanja v Fakulteto. Pri obeh primerih gre za spremembo besedila pravil zaradi preoblikovanja iz Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo v Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo.

76. seja senata FVV dne 23.6.2020

a) potrjen predlog prilagoditve preverjanja znanja na daljavo. Spremembe so bile
predlagane zaradi delovanja v razmerah epidemije COVID-19 in so bile začasne (do 30.9.2020). Predlog je senat UNG potrdil na svoji 96. seji dne 8.7.2020. Interventna sprememba je bila vnešena v eNakvis 31.7.2020.

b) potrjena sprememba o diplomiranju in oblikovanju diplomskih del in predlog o magistriranju in oblikovanju magistrskih del.

c) potrjena sprememba nosilca predmeta Upravljanje kmetijskih gospodarstev – novi nosilec prof. dr. Jani Toroš. Predlog je senat UNG potrdil na svoji 96. seji dne 8.7.2020. Sprememba je bila vnešena v eNakvis 11.11.2020.

Na 77. seji senata FVV dne 3.9.2020

a) potrjen predlog sprememb in dopolnitev pri izvajanju organizacijskih oblik študija na
študijskih programih FVV, s katerimi bi študentom s posebnimi potrebami ter vsem študentom, ki ob izrednih razmerah oziroma iz objektivnih razlogov ne morejo prisostvovati pri klasični izvedbi študija v predavalnici, omogočili spremljanje predavanj in seminarjev v živo na daljavo preko videokonferenčnega sistema, skupaj s študenti, ki so v predavalnici, ter jim omogoči tudi izvedbo predvidenega preverjanja znanja na daljavo. Predlog je senat UNG potrdil na svoji 97. seji dne 16.9.2020. Sprememba je bila vnešena v eNakvis 11.11.2020.

b) potrjena sprememba nosilca obveznega predmeta Kmetijstvo in okolje – novi nosilec prof. dr. Mladen Franko. Predlog je senat UNG potrdil na svoji 97. seji dne 16.9.2020. Sprememba je bila vnešena v eNakvis 11.11.2020.