Ekofiziologija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je razumeti povezavo med okoljem in delovanjem živega organizma. Namen je prikazati odvisnost življenjskih procesov od okolja na različnih nivojih od neposrednega okolja celice do okolja, ki vpliva na reakcije celotnega organizma. Cilj je usposobiti študenta za holističen pogled in razumevanje poveze med posameznimi življenjskimi procesi v kontekstu homeostaze in različnih pogojev življenja v različnih okoljih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti za razumevanje snovi predmeta »Ekofiziologija« potrebujejo predznanje s področja splošne biologije, zlasti zoologije. To predznanje je zasnovano na nadgradnji srednješolskega poznavanja živega sveta nadgrajeno s študijem v okviru prvega letnika univerzitetnega študija. Pomembno je tudi srednješolsko predznanje z področja fizike in kemije.

Vsebina

h1. Osnovni principi fiziologije
(a) Definicija, namen in osnove razumevanja razmerja med strukturo in funkcijo, adaptacija, aklimatizacija, homeostaza, povratne zanke, konformizem in regulacija.
(b) Lastnosti vode, membrane, kanali in transport

h1. Osnovni fiziološki procesi in okolje
(a) Respiracija in cirkulacija
(b) Ionsko in osmotsko ravnotežje
(c) Prehrana, prebava, presnova
(d) Energija in okolje

h1. Kontrolni mehanizmi in okolje
(a) Osnove fiziologije živčne celice
(b) Povezave in prenos med živčnimi celicami
(c) Zaznavanje okolja- senzorika
(d) Hormonalna regulacija
(e) Gibanje
(f) Vedenje

h1. Vpliv različnih okolij na življenjske procese
(a) Morje
(b) Priobalni pas
(c) Sladke vode
(d) Posebna vodna okolja
(e) Kopno
(f) Posebna kopna okolja
(g) Okolje parazitov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji najprej spoznajo temeljne principe fiziologije in njene povezave z ostalimi vedami tako v okviru biologije kot ostalih naravoslovnih ved. To jim omogoči širši pogled na specifike posameznih procesov ter njih povezave med seboj. Od razumevanja vloge vode, strukture in funkcije celičnih membran in transporta v njih je odvisno delovanje temeljnih procesov življenja kot so vzdrževanje ionskega in osmotskega ravnotežja, cirkulacije in respiracije, zagotavljanja energije, itd. Vsa ta znanja so nadgrajena z razumevanjem evolucije prilagajanja na neposredno notranje in zunanje okolje. Rezultat tega razumevanja je preskok na višje nivoje razmišljanja, ki vključujejo kontrolo ter povezovanje teh procesov s strani živčnega in hormonalnega sistema. Poznavanje senzoričnega sistema študentom omogoči razumevanje kontakta organizma z okoljem ter s spremembami v njem. Predviden študijski rezultat je razumevanje vedenja živega organizma v povezavi z okoljem na podlagi sintetiziranja znanja o delovanju procesov, ki organizmu omogočajo obstoj v določenem okolju. To znanje bodo študenti uporabili pri svojem delu v okviru najrazličnejših poklicev, ki so povezani s širšo problematiko poznavanja in varovanja okolja.

Temeljna literatura in viri

  • Randall David, Warren Burggren, Kathlen French (2002). Eckert Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations.. 5th Edition W.H. Freeman & Co. New York, ISBN-0-7167-3865-5 E-gradivo
  • Pat Wilmer, Graham Stone, Ian Johnston (2000). Environmental Physiology of Animals. Blackwell Science, ISBN 0-032-03517-X Katalog E-gradivo
  • Edward E. Ruppert, Richard S. Fox, Robert D. Barnes (2004). Invertebrate Zoology: A functional Evolutionary Approach. 7th Edition. Thomson Books/Cole, United States. ISBN 0-03-025982-7. E-gradivo
  • L. Taiz & E. Zeiger: Plant Physiology, Fifth edition (May 31, 2010), Eds Piccin Katalog E-gradivo
  • H. Lambers, F.S. Chapin III, T. L. Pons (2008) Plant Physiological Ecology. 2th Edition. Springer. ISBN: 978-0-387-78340-6 E-gradivo

Načini ocenjevanja

V času predavanj vsak študent pripravi javno predstavitev svoje seminarske naloge o določeni temi ekofiziologije. Ocena predstavitve in vsebine seminarske naloge predstavlja 20 % končne ocene. 80 % predstavlja ocena končnega pisnega izpita. V okviru 4-ih neobveznih testov lahko študent v času izvajanja predmeta dobi bonus točke v višini do 20 % končne ocene.

Reference nosilca

Doc. dr. Tanja Peric je habilitirana za področje Znanost o življenju na Univerzi v Novi Gorici.

PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, ROMANZIN Alberto, BOVOLENTA Stefano, PRANDI Alberto, MONTILLO Marta, COMIN Antonella. 2017. Cortisol and DHEA concentrations in the hair of dairy cows managed indoor or on pasture. Livestock science 202: 39-43

PERIC Tanja. Spodbuda k neposredni prodaji mesa na kmetijah: čezmejni projekt FARmEAT, od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje. V: VOLARIČ, Zdenka (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik, 1. konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, Ljubljana, 21.-22. oktober 2015. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica. 2015.

COMIN Antonella, PRANDI Alberto, PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, DOVIER, Simonetta, BOVOLENTA Stefano. 2011. Hair cortisol levels in dairy cows from winter housing to summer highland grazing. Livestock science 138: 69-73