Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje

Program traja šest semestrov in ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo.

Študijski program:Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje
Študijsko področje:onesnaževanje, zaščita in upravljanje okolja
Šifra programa:1OK
Stopnja programa:Prva stopnja univerzitetni
Ime listine:diploma
Strokovni naslov:diplomant okoljskih ved (UN)/ diplomantka okoljskih ved (UN)
Okrajšava naslova:dipl. okolj. ved
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Griša Močnik

Študijski program OKOLJE je interdisciplinaren dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Pripravljen je bil v sklopu prenove štiriletnega univerzitetnega študijskega programa Okolje, ki ga Univerza v Novi Gorici izvaja od leta 2000. Program traja šest semestrov in ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo. Uspešno opravljen študij zagotavlja strokovni naslov Diplomirani okoljski tehnolog oz. Diplomirana okoljska tehnologinja.

Temeljni cilj študijskega programa Okolje je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, naloge, ki zadevajo okolje v različnih sektorjih gospodarstva kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na lokalni, državni in mednarodni ravni. Ena izmed značilnosti študija, ki je zasnovan na kreditnem sistemu, je enoten program za vse študente v prvem letniku. To daje študentom dobro in široko podlago s področja naravoslovno-matematičnih ved ter potrebna predznanja za razumevanje povezav med posameznimi področji in pojavi v okolju. V drugem in tretjem letniku imajo študentje možnost izbire določenega števila predmetov oziroma zbiranja kreditnih točk iz ustreznega sklopa izbirnih predmetov. Ti so oblikovani in razvrščeni na način, ki omogoča ustrezno izpopolnitev znanja, pridobljenega pri obveznih predmetih. Ves čas študija želimo študentom posredovati in omogočiti pridobitev čimveč praktičnih izkušenj. Te študentje pridobijo pri laboratorijskih in terenskih vajah pri posameznih predmetih, pri skupinskem raziskovalnem projektu ter v okviru diplomskega dela.

Skupinski raziskovalni projekt je posebnost študijskega programa Okolje. To je obvezen predmet, pri katerem je poudarek na reševanju praktičnih problemov okolja in na delu v multidisciplinarni skupini. Skupinski projekt teče preko vseh treh letnikov, študentje pa ga sklenejo z javno predstavitvijo rezultatov v obliki seminarja.

Program je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje študiju dodatno mednarodno primerljivost in usklajenost s podobnimi programi v svetu, ki zagotavlja tudi mednarodne izmenjave preko programov EU Socrates-Erasmus. Študentom je s tem omogočeno vključevanje v raziskovalno delo in študijske programe kreditnega sistema študija v Sloveniji in tujini.

Diplomanti lahko študij nadaljujejo na podiplomskem magistrskem študijskem programu Okolje in drugih magistrskih programih na Univerzi v Novi Gorici in drugih univerzah, za katere izpolnjujejo pogoje. Na dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje se lahko vpišejo kandidati, ki so končali srednjo šolo z maturo ali poklicno maturo. Za študij na univerzitetnem študijskem programu Okolje je predvidenih 30 vpisnih mest za redne študente in 7 za izredne študente.

Opis programa

Študijski program Okolje je dodiplomski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Program ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in družboslovne vsebine, ki izhajajo iz problematike okolja, npr. onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ekotoksikologijo, zdravstveno ekologijo, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomiko okolja ter zakonodajo in komuniciranje z javnostjo.

Vpisni pogoji

  • Opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
  • Opravljena poklicna matura v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik računalništva, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, živilsko prehranski tehnik, strojni tehnik, tehnik optik ali tehnik mehatronike in izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, kemija ali fizika. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.
Po merilih za prehode se lahko direktno v 3. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 108 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na katerihkoli visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih, in sicer iz področij, ki se po vsebini ujemajo vsaj 70 % z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi, zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Predviden obseg vpisa

  • Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije: 40 redni, 10 izredni
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva: 2 redni
  • Državljani držav nečlanic Evropske unije: 6 redni
  • Vzporedni študij in diplomanti: 2 redni

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa Okolje je izobraziti strokovnjake, ki bodo sposobni prevzeti dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih, ki zadeva okolje v različnih sektorjih gospodarstva, kot tudi na zakonodajnem in izvršilnem področju na državnem in lokalnem nivoju. Obenem bo študij nudil trdno osnovo tudi vsem študentom, ki se bodo želeli ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo s področja okolja oziroma se bodo želeli dodatno usposabljati na podiplomskem študiju.

Cilj izobraževanja po tem programu je oblikovati diplomanta kot strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevne naravoslovno-tehnične ter organizacijsko-ekonomske probleme v okolju. Od diplomanta zato lahko pričakujemo uspešno proučevanje in povezovanje odnosov med pojavi v okolju, naravnim okoljem in družbo pa tudi tehnologijo, organizacijo in ekonomiko, z namenom zagotavljanja sonaravnega razvoja. Sposoben bo tudi vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki z različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju problemov okolja.

Možnosti nadaljevanja študija

Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu Okolje in drugih magistrskih programov na Univerzi v Novi Gorici in drugih univerzah, za katere izpolnjujejo pogoje.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Preverjanje znanja je načrtovano vnaprej. Pri vsakem predmetu so vsaj trije izpitni roki v tekočem študijskem letu. Termini se določijo v dveh tednih po pričetku študijskega leta. Način ocenjevanja študentovega znanja je odvisen od vsebine in načina izvedbe posameznega predmeta. Lahko se ocenjuje izdelke, kot so seminarske naloge in projekti, pri čemer se daje poleg pisnega izdelka poudarek tudi študentovi ustni predstavitvi pred učiteljem in študenti. S tem se spodbuja čim bolj aktiven pristop, ustvarjalnost, razvijanje veščine nastopanja in argumentiranega razpravljanja. Pridobljeno znanje se preverja s pisnimi in/ali ustnimi izpiti, lahko pa tudi s kolokviji kot sprotno obliko preverjanja znanja.

Razno

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Biologija 300 10
Fizika 300 10
Kemija 300 10
Matematika 300 10
Okolje in družba 120 4
Okoljski informacijski sistemi in GIS 90 3
Osnove znanosti o okolju 150 5
Statistika 150 5
Uvod v projektno delo 90 3

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Atmosfera: plini, aerosoli in podnebne spremembe 90 3
Biokemija 210 7
Ekologija 150 5
Geologija 210 7
Hidrologija 90 3
Instrumentalne metode analize 210 7
Izbirni I 90 3
Izbirni II 90 3
Izbirni III 90 3
Izbirni IV 90 3
Meteorologija 90 3
Mikrobiologija okolja in bioremediacija 210 7
Skupinski projekt 180 6
Izbirni predmeti Ure ECTS
Ekologija morja 90 3
Ekologija podzemnih vod 90 3
Ekotoksikologija 90 3
Kmetijstvo in okolje 90 3
Kopenski ekosistemi 90 3
Limnologija 90 3
Osnove krasoslovja 90 3
Osnove ocenjevanja vplivov na okolje 90 3
Programiranje za vodenje procesov 90 3
Radioaktivnost in zaščita pred sevanji 90 3
Tehnologije izkoriščanja biomase 90 3
Toksikologija in kancerogeneza 90 3
Varstvena biologija in biogeografija 90 3
Zdravstvena ekologija 90 3
Zelena kemija 90 3
Usmeritveni izbirni predmeti (aplikativni sklop) Ure ECTS
Biotehnologija in okolje 180 6
Okolju prijazne tehnologije 180 6
Osnove okoljskega inženirstva 180 6
Usmeritveni izbirni predmeti (splošni sklop) Ure ECTS
Ekofiziologija 180 6
Kemija okolja 180 6
Okoljska politika 180 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Diplomski seminar 90 3
Ekonomika okolja 150 5
Izbirni V 90 3
Izbirni VI 90 3
Izbirni VII 90 3
Meritve in izboljšanje kakovosti zraka 90 3
Modeliranje 120 4
Monitoring okolja 210 6
Praktično usposabljanje 360 12
Ravnanje z odpadki 120 4
Tehnologije obdelave voda in odpadnih voda 90 3
Upravljanje okolja 150 5
Varstvo narave 180 6
Izbirni predmeti Ure ECTS
Ekologija morja 90 3
Ekologija podzemnih vod 90 3
Ekotoksikologija 90 3
Kmetijstvo in okolje 90 3
Kopenski ekosistemi 90 3
Limnologija 90 3
Osnove krasoslovja 90 3
Osnove ocenjevanja vplivov na okolje 90 3
Programiranje za vodenje procesov 90 3
Radioaktivnost in zaščita pred sevanji 90 3
Tehnologije izkoriščanja biomase 90 3
Toksikologija in kancerogeneza 90 3
Varstvena biologija in biogeografija 90 3
Zdravstvena ekologija 90 3
Zelena kemija 90 3