Limnologija

Cilji in kompetence

Razumevanje delovanja vodnih teles, še zlasti naravnih in umetnih jezer, rezervoarjev in akumulacij, je v času vse večjih potreb po vodi in ob hkratnem naraščajočem onesnaževanju nujno potrebno za njihovo trajnostno rabo in varovanje. Študentje bodo pri predmetu poglobili razumevanje interakcij med vodnimi organizmi in neživim vodnim okoljem, s poudarkom na stoječih vodah, pa tudi o interakcijah med vodnim okoljem in njegovim kopenskim zaledjem. Seznanili se bodo z biodiverziteto v vodnem okolju, njenem pomenu in ogrožanju, vključno s problemom vnašanja tujerodnih vrst. Pridobljeno znanje omogoča razumevanje najpomembnejših sezonskih pa tudi občasnih dogajanj v jezerih, ki v končni fazi določajo kvaliteto vode v njih in s tem njihovo rabo za ljudi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je predznanje hidrologije in biologije.

Vsebina

Predmet je namenjen študentom, ki želijo poglobiti znanje o površinskih vodah, zlasti o jezerih, njihovih fizičnih, fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnostih in sezonski dinamiki pojavov. Poseben poudarek je na medsebojni povezanosti fizikalnih, kemijskih in bioloških komponent v jezerih in posledicah, ki jih povzročijo spremembe v njihovem medsebojnem razmerju. Primeri so prikazani z vidika intenzivnih človekovih vplivov na jezersko okolje ter so podani predlogi za reševanje problemov, povezanih z ogrožanjem tega okolja (onesnaževanje, erozija, vnos tujerodnih vrst).

1.) POJEM IN PODROČJE RAZISKAV
• Zgodovina raziskovanj
• Tipi jezer in njihov nastanek
2.) ZGRADBA JEZERSKIH EKOSISTEMOV
• Fizična razdelitev jezerskega prostora
• Funkcionalna razdelitev jezerskega prostora
3.) FIZIKALNI DEJAVNIKI V JEZERIH
• Svetloba
• Temperatura
4.) KEMIJSKI ELEMENTI IN SPOJINE V JEZERU IN NJIHOV POMEN ZA EKOSISTEM
• Kisik
• Fosfor / Fosfati
• Dušik / Nitrati
• Ostali pomembni elementi
5.) BIOLOŠKA ZGRADBA JEZERSKIH EKOSISTEMOV
• Plankton
• Obrežna cona
• Globoko dno (profundal)
6.) SEZONSKA DINAMIKA IZBRANIH POJAVOV V JEZERIH
• Pomen termične stratifikacije jezer
7.) PREHRANSKI SPLETI V JEZERIH
• Vloga in zastopanost posameznih bioloških komponent
• Vloga tujerodnih / invazivnih vrst
• Pretok energije in trofični nivoji
8.) REČNI EKOSISTEMI
• Glavne komponente
• Fizične značilnosti posameznih odsekov vodotoka
• Biološke značilnosti posameznih odsekov vodotoka
9.) SUKCESIJE IN PALEOLIMNOLOGIJA
• Časovni potek sukcesij v jezerih
• Funkcionalne spremembe
• Metode paleolimnoloških raziskav
10.) VPLIV ČLOVEKA NA JEZERSKI EKOSISTEM
• Vzroki za ogrožanje
• Metode in ukrepi za izboljševanje stanja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo pridobili znanje o zgradbi in delovanju vodnih ekosistemov, s poudarkom na stoječih vodah, ki so pomemben vir pitne vode in drugih ekosistemskih storitev. S svojim znanjem bodo lahko sodelovali pri preventivnih ali sanacijskih posegih v jezerske ekosisteme, ki so bodisi posledica človekove dejavnosti (industrija, turizem, kmetijstvo, črpanje vode, vnos tujerodnih vrst) ali pa naravnih pojavov (poplave, plazovi / erozija).
Znali bodo oceniti obseg tovrstnih posledic in na podlagi pridobljenega znanja predlagati najustrezneše ukrepe. Med terenskim delom se bodo tudi v praksi seznanili z opremo in postopki, ki se uporabljajo med raziskavami oz. nadzorom kakovosti vode v jezerih – meritve fizikalnih in kemijskih lastnosti vodnega stolpca, vzorčenje fitoplanktona, zooplanktona in bentosa ter jemanje vzorcev sedimentov za ugotavljanje onesnaženja na najglobljih mestih v jezeru.

Temeljna literatura in viri

  • WETZEL, R., G., 2001. Limnology – Lake and River Ecosystems (3rd edition). San Diego, Academic Press, pp. 1006. Katalog E-gradivo
  • BRANCELJ, A. (ur.). 2002. Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. / High mountain lakes in the eastern part of the Julian Alps. Ljubljana. Založba ZRC & Nacionalni inštitut za biologijo, pp. 266. Katalog E-gradivo
  • Izbrani znanstveni članki.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (80 %), pisno poročilo s terenskih vaj (20 %)

Reference nosilca

Redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici/

SIMČIČ, T., PAJK, F., JAKLIČ, M., BRANCELJ, A., VREZEC, A. The thermal tolerance of crayfish could be estimated from respiratory electron transport system activity. Journal of Thermal Biology, ISSN 0306-4565. [Print ed.], 2014, vol. 41, str. 21-30, doi: 10.1016/j.jtherbio.2013.06.003. [COBISS.SI-ID 2846031]

BRANCELJ, A., ŽIBRAT, U., MEZEK, T., REJEC BRANCELJ, I., DUMONT, H. Consecutive earthquakes temporarily restructured the zooplankton community in an Alpine Lake. Annales de Limnologie, ISSN 0003-4088, 2012, vol. 48, str. 113-123. http://dx.doi.org/10.1051/limn/2012001, doi: 10.1051/limn/2012001. [COBISS.SI-ID 2549839]

MORI, N., SIMČIČ, T., ŽIBRAT, U., BRANCELJ, A. The role of river flow dynamics and food availability in structuring hyporheic microcrustacean assemblages : a reach scale study. Fundamental and applied limnology, ISSN 1863-9135, 2012, vol. 180, no. 4, str. 335-349. http://dx.doi.org/10.1127/1863-9135/2012/0258, doi: 10.1127/1863-9135/2012/0258. [COBISS.SI-ID 2623823]

MORI, N., BRANCELJ, A. Invertebrate drift during in-stream gravel extraction in the River Bača, Slovenia. Fundamental and applied limnology, ISSN 1863-9135, 2011, vol. 178, no. 2, str. 121-130. http://dx.doi.org/10.1127/1863-9135/2011/0178-0121, doi: 10.1127/1863-9135/2011/0178-0121. [COBISS.SI-ID 2351951]

SIMČIČ, T., PAJK, F., BRANCELJ, A. Electron transport system activity and oxygen consumption of two amphibious isopods, epigean Ligia italica Fabricius and hypogean Titanethes albus (Koch), in air and water. Marine and freshwater behaviour and physiology, ISSN 1023-6244, 2010, vol. 43, no. 2, str. 149-156. http://dx.doi.org/10.1080/10236244.2010.483052, doi: 10.1080/10236244.2010.483052. [COBISS.SI-ID 2212431]

CATALAN, J., BRANCELJ, A., et al. Ecological thresholds in European alpine lakes. Freshwater Biology, ISSN 0046-5070, 2009, issue 12, vol. 54, 2494-2517. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02286.x, doi: 10.1111/j.1365-2427.2009.02286.x. [COBISS.SI-ID 2124367]

KERNAN, M., VENTURA, M., BITUŠÍK, P., BRANCELJ, A., CLARKE, G., VELLE, G., RADDUM, G. G., STUCHLÍK, E., CATALAN, J. Regionalisation of remote European mountain lake ecosystems according to their biota: environmental versus geographical patterns. Freshwater Biology, ISSN 0046-5070, 2009, issue 12, vol. 54, str. 2470-2493. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02284.x, doi: 10.1111/j.1365-2427.2009.02284.x. [COBISS.SI-ID 2124111]