Uvod v projektno delo

Cilji in kompetence

Projektno delo predstavlja pomembni del študija v okviru Fakultete za znanosti o okolju. Glavni cilji predmeta so: da študenti v okviru svoje projektne skupine razvijajo t.i. team building (krepitev skupinskega duha), se naučijo, kako poiskati ustrezne vire literature in kako napisati poročilo. Učijo se pravilne izgovorjave in dikcije ter razvijajo sposobnosti predstavljanja projektnih vsebin. Vsak študent mora na dnevni bazi voditi okoljski dnevnik svojih opažanj narave (vsaj dve povedi).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

• 1. predavanje: SWOT analiza članov skupine; diskusija o temi; igra vlog; priprava seznama znanstvenega besedišča v okviru ustrezne teme
• 2. predavanje: Grajenje samozaupanja; analiza telesne govorice; skupinski/timski duh; kakovostno govorno sporočanje; dikcija; izgovorjava
• 3. predavanje: vaje in vzorčenja na terenu; dokumentiranje na terenu, varnost pri terenskem delu
• 4. predavanje: pravila laboratorijskega dela in standardi varstva pri delu
• 5. predavanje: sestavljanje pregleda literature; priprava, standardi in struktura
• 6. predavanje: sestava ppt predstavitve; vizualni pripomočki; jasnost; jedrnatost; berljivost; vizualno uravnoveščenje
• 7. predavanje: osebna predstavitev; izgled; drža; interakcija z občinstvom; odgovarjanje na vprašanja
• 8. predavanje: pregled pregleda literature v obliki prvega delnega poročila
• 9. predavanje: vaje iz ppt predstavitve s poudarkom na vsebini; časovno usklajevanje (timing); dikcija in izgovorjava
• 10. predavanje: končen natis poročila in vaje in izvajanja predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Študenti se bodo naučili, kako sestaviti pregled literature, pridobili bodo znanstveno besedišče na svojem usmejenem raziskovalnem področju, sposobnost učinkovitega upravljanja časa in ustrezne koordinacije timskega dela ter razvijati komunikacijske veščine. Razvili bodo veščine opazovanja in dokumentiranja, ki jim bodo kaseje služile pri izvajanju analiz v laboratoriju in/ali na terenu. Na podlagi tega bodo sposobni sestaviti ustno predstavitev pregleda literature s tematskega področja svojega projekta.

Temeljna literatura in viri

Vsebine različnih podatkovnih baz, kot so ISI, Sciencedirect, BioMedNet, itd.

Načini ocenjevanja

• 7. Prisotnost in sodelovanje v diskusiji 20%, Pregled literature 40%, Priprava drsnic in izvedba predstavitve 40%