Geologija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je spoznavanje zgradbe, razvoja in delovanja Zemlje kot naravnega sistema in naravnega okvira okoljskih procesov. Slušatelji pridobijo sposobnost prepoznavanja geološke zgradbe zemeljske površine, osnovne naravne procese, ki jo preoblikujejo, kemijsko sestavo in fizikalne lastnosti kamninske podlage in s tem povezana naravna tveganja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje fizikalne geografije, fizike in kemije na ravni mature

Vsebina

vod in kratka zgodovina geologije
Nastanek in zgradba Zemlje
• Kristali in minerali
• Magmatske kamnine
• Preperevanje
• Sedimentacijski procesi in sedimentne kamnine
• Metamorfoza in metamorfne kamnine
• Tektonika plošč in nastanek življenja
• Površinske vode
• Podzemna voda
• Morje in obale
• Puščave in veter
• Kriosfera in ledene dobe
• Potresi in deformacije zemeljske skorje
• Nahajališča mineralnih surovin
• Geološka tveganja
• Čas v geologiji in geološka zgodovina
• Pregled geologije Slovenije

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji spoznajo zgodovino Zemlje od njenega nastanka, sestavo in zgradbo Zemljine notranjosti in kamnite površine (litosfere), vodnega (hidrosfera) in zračnega ovoja (atmosfera) in pomena živih organizmov za preoblikovanje zemeljske površine. Spoznajo endogene in eksogene procese, ki prerazporejajo kemijske elemente po zemeljskih sferah, spreminjajo kemijsko sestavo in fizikalne lastnosti kamnin in kamninskih formacij in na različne načine preoblikujejo zemeljsko skorjo. Spoznajo povezave med posameznimi zemeljskimi sferami in kako so odvisne ena od drugih. Naučijo se prepoznavati kamnine in osnovne geološke strukture, njihov nastanek in posledice procesov, ki so jih oblikovali, na morfološke, hidrogeološke in geomehanske lastnosti ozemlja. S pomočjo pridobljenih temeljnih znanj so slušatelji sposobni prepoznati naravna tveganja, ki so posledica geološke zgradbe ozemlja, in jih upoštevati pri načrtovanju rabe prostora in upravljanju naravnih virov.

Temeljna literatura in viri

  • Johnson, C., Affolter, M.D., Inkenbrandt, P, Mosher, C. 2017. An Introduction to Geology (Free Textbook for College-Level Introductory Geology Courses). Salt Lake Community College, prosti dostop na E-gradivo
  • Earle, S., 2019. Physical Geology. 2. izdaja, BCcampus OpenEd (prosti dostop na E-gradivo

Načini ocenjevanja

Preverjanje praktičnega znanja (vaje): ustni preskus znanja iz prepoznavanja kamnin, pisno poročilo s terenskih vaj (33,3 %). Preverjanje teoretičnega znanja poteka v obliki pisnega in ustnega izpita (66,7 %).

Reference nosilca

Izredna profesorica geologije na Univerzi v Novi Gorici

ZAVADLAV, Saša, KANDUČ, Tjaša, MCINTOSH, Jennifer, LOJEN, Sonja. Isotopic and chemical constraints on the biogeochemistry of dissolved inorganic carbon and chemical weathering in the karst watershed of Krka river (Slovenia). Aquatic geochemistry, ISSN 1380-6165, 2013, vol. 19, issue 3, str. 209-230, doi: 10.1007/s10498-013-9188-5. [COBISS.SI-ID 26547495]

ZAVADLAV, Saša, MAZEJ, Darja, ZAVAŠNIK, Janez, REČNIK, Aleksander, DOMINGUEZ-VÍLLAR, David, CUKROV, Neven, LOJEN, Sonja. C and O stable isotopic signatures of fast-growing dripstones on alkaline substrates : reflection of growth mechanism, carbonate sources and environmental conditions. Isotopes in environmental and health studies, ISSN 1025-6016, 2012, vol. 48, issue 2, str. 354-371, doi: 10.1080/10256016.2012.645540. [COBISS.SI-ID 25597479]

LOJEN, Sonja, SONDI, Ivan, JURAČIĆ, Mladen. Geochemical conditions for the preservation of recent aragonite-rich sediments in Mediterranean karstic marine lakes (Mljet Island, Adriatic Sea, Croatia). Marine & freshwater research, ISSN 1323-1650, 2010, vol. 61, no. 1, str. 119-128. [COBISS.SI-ID 23406119]

LOJEN, Sonja, TRKOV, Andrej, ŠČANČAR, Janez, VÁZQUEZ-NAVARRO, Juan A., CUKROV, Neven. Continuous 60-year stable isotopic and earth-alkali element records in a modern laminated tufa (Jaruga, river Krka, Croatia) : implications for climate reconstruction. Chemical geology, ISSN 0009-2541. [Print ed.], 2009, vol. 258, no. 3, str. 242-250, doi: 10.1016/j.chemgeo.2008.10.013. [COBISS.SI-ID 22294055]

DOLENEC, Tadej, LOJEN, Sonja, RAMOVŠ, Anton. The Permian-Triassic boundary in Western Slovenia (Idrijca Valley section) : magnetostratigraphy, stable isotopes, and elemental variations. Chemical geology, ISSN 0009-2541. [Print ed.], 2001, vol. 175, str. 175-190. [COBISS.SI-ID 15939367]