Skupinski projekt

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je, da se študenti naučijo, kako izpeljati skupinski projekt in njegove izsledke tudi primerno predstaviti. Tako se naučijo svoje teoretično znanje o izbrani problematiki, pridobljeno med študijem, uporabiti v praksi, v okviru katere svoje znanje nadgradijo s svojim konkretnimi strokovnimi predlogi za rešitev obstoječega okoljskega problema. Pri tem razvijajo sposobnosti kritičnega razmišljanja v okviru stroke, saj morajo kritičen pristop zavzeti že v fazi iskanja informacij glede izbranega problema, kasneje pa tudi pri reševanju tega konkretnega problema v praksi. Študenti prav tako razvijajo specifične veščine pisnega in govornega sporočanja in javnega nastopanja (pisanje poročil; priprava in izvedba ustnih predstavitev) – pri tem razvijajo tudi tujejezične komunikacijske spretnosti, saj ustne predstvitve projekta izvedejo v angleškem jeziku. Nenazadnje študenti pri iskanju in oblikovanju strokovnih rešitev konkretnega problema razvijajo sposobnosti pogajanja (utemeljevanja svojih predlogov, sprejemanja mnenja drugih v skupini, drugih strokovnjakov in predstavnikov javnosti in sposobnost videnja problema z druge perspektive) in sprejemanja strokovnih odločitev.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ker je predmet nadgradnja obveznega predmeta Uvod v projektno delo (ki se izvaja v 1. letniku študija), se od študentov pričakuje, da bodo obvladali temeljne vsebine
tega predmeta (iskanje ustreznih literaturnih virov, pisanje poročil, ustrezno besedišče z izbranega področja, osnove delovanja v skupini oz. timu in osnove predstavljanja v ustni obliki ipd.).

Vsebina

Skupinski projekt predstavlja osrednji del študija na Fakulteti za znanosti o okolju. Prek celostnega pristopa do preučevane discipline delo pri Skupinskem projektu zahteva znanstveno natančnost na področju raziskovanja in/ali laboratorijskih raziskav, razvijanja skupinskega duha (t.i. »team building‐a), pisanja znanstvenih poročil in ustne predstavitve rezultatov vrstnikom in strokovnjakom.
Študenti delajo v skupinah, vsaka skupina preučuje izbrano temo v povezavi z aktualnim okoljskim problemom. Del aktivnosti projektne skupine opravijo v okviru kontaktnih ur, del pa prek samostojnega dela pod vodstvom mentorjev. Predlagane strokovne rešitve študenti predstavijo v obliki javne končne ustne
predstavitve projekta, na katere povabi tudi študente ostalih letnikov študijskega programa Okolje, in sicer z namenom, da se jih kot bodoče strokovnjake na
področju okoljskih ved seznani z najnovejšimi izsledki in možnimi rešitvami obstoječih okoljskih problemov. Predstavitev poteka pred komisijo, ki jo sestavljajo trije profesorji z različnih področij.
Študenti v okviru projekta ob koncu prvega semestra izdelajo tudi vmesno poročilo in vmesno predstavitev, v drugem semestru pa izdelajo končno poročilo o projektu in končno javno predstavitev, pri čemer končno poročilo in končno predstavitev oddajo tudi v elektronski obliki, in sicer na zgoščenki, ki je na voljo v Univerzitetni knjižnici UNG.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj pri izvedbi skupinskega projekta dela znali načrtovati raziskovalnego delo in opredeliti cilje pri reševanju izbranega strokovnega okoljskega problema v praksi; sposobni bodo zbrati, izbrati in obdelati podatke iz literature in lastnih izsledkov, sestaviti projektno dokumentacijo (in pri tem upoštevati osnovne zakonitosti znanstvenih besedil, osnov upoštevanja intelektualne lastnine), rezultate ustrezno prikazati in javno predstaviti (tudi širši javnosti, tudi v tujem jeziku) ter s tem povezati osnove temeljnega, razvojnega in aplikativnega raziskovalnega dela. Pridobljeno znanje bo študentom koristilo pri opravljanju bodočega poklica, še posebej v okviru projektnega dela in/ali pri izvajanju timskega dela. Pri reševanju konkretnih okoljskih problemov bodo znali svoje predlagane rešitve strokovno utemeljiti.

Temeljna literatura in viri

Za vsak projekt se izdela posebni sklop literature, vezane na tematiko projekta.

Načini ocenjevanja

• Prisotnost na skupinskih srečanjih ter aktivnostih (npr. na terenskem in laboratorijskem delu) 60 % • Vmesno poročilo in ustna predstavitev 20 % • Končno poročilo in končna ustna predstavitev 20 % Uspešne ocene pri vseh zgoraj navedenih načinih ocenjevanja so pogoj za opravljen predmet. Če se študent ne udeleži dveh skupinskih srečanj ter enih terenskih ali laboratorijskih vaj, predmeta ne opravi.

Reference nosilca

Nosilci so mentorji posameznega projekta – vsi nosilci so strokovnjaki z izbranih področij, vsi imajo ustrezne akademske nazive ter ustrezne reference z omenjenih področij.