Ekologija

Cilji in kompetence

Predmet ekologija obravnava vzajemne odnose med dejavniki okolja in organizmi, podaja temeljne zakonitosti populacijske ekologije in medvrstnih odnosov ter obravnava koncept združbe in ekosistema. Izrazit poudarek je na opisovanju strukturne, prostorske in časovne dinamike znotraj posameznega ekološkega nivoja (vrsta, populacija, združba, ekosistem, biom, biosfera) kakor tudi med posameznimi nivoji (npr. vpliv sprememb ekosistema na značilnost življenjske združbe in populacijsko dinamiko organizmov, ki takšno združbo sestavljajo). Obravnavane vsebine so podane na izrazito sistemski način, kar študentom omogoča celostno razumevanje neposrednih in posrednih vzajemno neločljivih snovnih, energijskih in informacijskih povezav med biotskimi in abiotskimi dejavniki okolja. Vsebine predmeta spodbujajo in omogočajo, da slušatelji razvijejo kritičen odnos do antropogeno povzročenih sprememb ekoloških sistemov (od organizma do biosfere) in da z razumevanjem njihovih odzivov pridobijo znanja za razvoj sonaravnega in trajnostnega ravnanja z njimi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet s svojo vsebino poveže in nadgradi predvsem predmete biologija, geologija, meteorologija in hidrologija.

Vsebina

• Uvod
• Fizično okolje
• Organizem in njegovo okolje
• Populacije
• Odnosi med vrstami
• Združba
• Ekosistem
• Ekološka biogeografija
• Ekologija človeka

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili sposobnost povezovanja različnih nivojev biotskih sistemov, razumeli bodo njihove medsebojne in vzajemne odnose kar jim bo omogočilo prepoznavanje odzivov ekoloških sistemov (od vrste do ekosistema) na spremembe dejavnikov okolja. Pridobljeno znanje jim bo omogočalo oblikovanje ukrepov za omejitev ali odpravo nezaželenih vplivov ter razvoj novih pristopov, ki bodo pomagali izboljšati stanje prizadetih ekoloških sistemov. Pri tem se bodo navezovali na vsebine drugih komplementarnih predmetov s čemer bodo dosegli celostno obravnavo ekoloških problemov in oblikovali njihove sistemske rešitve.

Temeljna literatura in viri

• Smith, T. S., Smith, R. L., 2013. Elements of Ecology (8th edition), International edition, Benjamin Cummings, San Francisco, Boston, 688 str. Katalog E-gradivo
• Odum, E. P., 2005. Fundamentals of Ecology – 5th edition. 624 str. E-gradivo
• Tome, D., 2006. Ekologija. Tehniška založba Slovenije 344 str. Katalog
• Tarman, K., 1992. Osnove ekologije in ekologije živali. DZS, Ljubljana, 547 str. Katalog
• Izbrani znanstveni članki, obravnavani v sklopu seminarskih vaj

Načini ocenjevanja

  • Poročilo terenskih vaj (15 %); seminar (25 %), pisni izpit (60 %)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja ekologije na Univerzi v Novi Gorici/Associate Professor of Ecology at the University of Nova Gorica

DEBELJAK, Marko, POLJANEC, Aleš, ŽENKO, Bernard. Modelling forest growing stock from inventory data : a data mining approach. Ecological indicators, ISSN 1470-160X, jun. 2014, vol. 41, str. 30-39, doi: 10.1016/j.ecolind.2014.01.010. [COBISS.SI-ID 27499559]

DEBELJAK, Marko, TRAJANOV, Aneta, STOJANOVA, Daniela, LEPRINCE, Florence, DŽEROSKI, Sašo. Using relational decision trees to model out-crossing rates in a multi-field setting. V: JORDÁN, Ferenc (ur.), SCOTTI, Marco (ur.). Proceedigs of the 7th ECEM, European Conference on Ecological Modelling, 30 May - 2 June 2011, Riva el Garda, Italy, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 245, 2012). Amsterdam: Elsevier, 2012, vol. 245, str. 75-83, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2012.04.015. [COBISS.SI-ID 25848103]
tipologija 1.08 -> 1.01

CORTET, Jérôme, KOCEV, Dragi, DUCOBU, Caroline, DŽEROSKI, Sašo, DEBELJAK, Marko, SCHWARTZ, Christophe. Using data mining to predict soil quality after application of biosolids in agriculture. Journal of environmental quality, ISSN 0047-2425, 2011, vol. 40, no. 6, str. 1972-1982, doi:10.2134/jeq2011.0155. [COBISS.SI-ID 25336615]

DEBELJAK, Marko, SQUIRE, Geoff R., KOCEV, Dragi, HAWES, Cathy, YOUNG, Marc W., DŽEROSKI, Sašo. Analysis of time series data on agroecosystem vegetation using predictive clustering trees. V: LAROCQUE, Guy R. (ur.). Proceedigs of the Ecological modelling for enhanced sustainability in management, ISEM 2009, October 6-9, 2009, Québec, Canada, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 222, no. 14, 2011). Amsterdam: Elsevier, 2011, vol. 222, no. 14, str. 2524-2529, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2010.10.021. [COBISS.SI-ID 24218407]
tipologija 1.08 -> 1.01

DEBELJAK, Marko, KOCEV, Dragi, TOWERS, W., JONES, M., GRIFFITHS, Bryan, HALLETT, P. Potential of multi-objective models for risk-based mapping of the resilience characteristics of soils : demonstration at a national level. Soil use and management, ISSN 0266-0032, 2009, vol. 25, no. 1, str. 66-77. [COBISS.SI-ID 22691623]