Kemija okolja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobitev osnovnega znanja o kemijskih lastnostih elementov in spojin ter o kemijskih reakcijah, ki so bistvene za nastanek, prisotnost, kroženje in kopičenje polutantov v okolju. Predmet obravnava kemijo elementov in spojin v zraku, vodi in tleh, posebej pa poudarja procese, ki opredeljujejo povezave in odvisnost med pojavi v posameznem segmentu okolja. Ta znanja so potrebna za razumevanje pojavov v okolju ter bolj specializiranih študij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje kemije ter nekaterih poglavij matematike, posebej funkcij in odvodov, ter fizike. Predmet kemija okolja pa daje nekatera osnovna znanja, ki so uporabna pri predmetih, ki obravnavajo onesnaževanje zraka, vode in tal, pri predmetu Ravnanje z odpadki in drugih predmetih.

Študenti morajo imeti opravljen predmet Kemija iz 1. letnika.

Vsebina

Kemija trdnih snovi in tekočin v okolju, Kemija plinastih snovi v okolju, Uporabna kemija okolja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti se naučijo osnovnih principov okoljske kemije. Sposobni bodo uporabiti predhodno pridobljeno znanje analitične kemije pri okoljskih prosesih in vzorcih. Razumeli bodo medsebojne povezave med različnimi sektorji v okolju (prst, voda, atmosfera) in vpliv dejavnosti človeka na naravne kemične procese.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:
• C. Baird, Environmental Chemistry, W. H. Freeman and Company, 1998. Katalog E-gradivo
• D. W. Hawker, D. W. Conell, M. Warne, P. D. Vowles: Basic Concepts of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Inc., 1997. E-gradivo

Dodatna:
• R. P. Schwarzenbach, P. M. Gschwend, D. M. Imboden: Environmental Organic Chemistry, J. Wiley and Sons, Inc. 1998. Katalog E-gradivo
• G. Howard: Aquatic Environmental Chemistry, Oxford Science Publ., 1998. Katalog E-gradivo
• S. E. Manahan: Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Inc., 1994. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (70 %), laboratorijska poročila (30 %).

Reference nosilca

Docent za področje kemija na Univerzi v Novi Gorici

  • OORT, Pouline M. van, WHITE, Iain R., AHMED, Waqar, JOHNSON, Craig, BANNARD-SMITH, Jonathan, FELTON, Timothy, BOS, Lieuwe D., GOODACRE, Royston, DARK, Paul, FOWLER, Stephen J. Detection and quantification of exhaled volatile organic compounds in mechanically ventilated patients : comparison of two sampling methods. Analyst, ISSN 1364-5528. [Online ed.], 2021, vol. 146, no. 1, str. 222-231, ilustr. https://doi.org/10.1039/C9AN01134J, doi: 10.1039/C9AN01134J.

  • BEALE, David J., JONES, Oliver A. H., KARPE, Avinash V., OH, Ding Y., WHITE, Iain R., KOUREMENOS, Konstantinos A., PALOMBO, Enzo A. Breathomics and its application for disease diagnosis : a review of analytical techniques and approaches. V: CUMERAS, Raquel (ur.). Volatile organic compound analysis in biomedical diagnosis applications. Oakville; Waretown: Apple Academic Press. cop. 2018, str. 159-194, ilustr.

  • SONDERFELD, Hannah, WHITE, Iain R., GOODAL, Iain C. A., HOPKINS, James R., LEWIS, Alastair C., KOPPMANN, Ralf, MONKS, P. S. What effect does VOC sampling time have on derived OH reactivity?. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, May 2016, vol. 16, iss. 10, str. 6303-6318, ilustr., doi: 10.5194/acp-16-6303-2016.

CORDELL, Rebecca L., WHITE, Iain R., MONKS, Paul S. Validation of an assay for the determination of levoglucosan and associated monosaccharide anhydrides for the quantification of wood smoke in atmospheric aerosol. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, no. 22, str. 5283-5292, ilustr., doi: 10.1007/s00216-014-7962-x.

  • BARBER, Shane, BLAKE, Robert S., WHITE, Iain R., MONKS, P. S., REICH, Fraser, MULLOCK, Steve, ELLIS, Andrew Michael. Increased sensitivity in proton transfer reaction mass spectrometry by incorporation of a radio frequency ion funnel. Analytical chemistry, ISSN 0003-2700. [Print ed.], 2012, vol. 84, no. 12, str. 5387-5391, ilustr., doi: 10.1021/ac300894t. [COBISS.SI-ID 5420283],

  • PRADHAN, M., LINDLEY, R. E., GRILLI, R., WHITE, Iain R., MARTIN, Damien, ORR-EWING, A. J. Trace detection of C2H2C2H2 in ambient air using continuous wave cavity ring-down spectroscopy combined with sample pre-concentration. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 2008, vol. 90, iss. 1, str. 1-9, ilustr., doi: 10.1007/s00340-007-2833-1.