Zelena kemija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj tega predmeta je naučiti študente in vzbuditi njihovo zavedanje, kako se lahko kemijski procesi načrtujejo na trajnostni, okolju prijazen način.
Študenti pridobijo kompetence razmišljanja o kemiji kot okolju prijazni aktivnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo predhodno opraviti izpit iz predmeta »Kemija« iz 1. l.

Vsebina

• 12 temeljnih načel zelene kemije
• Zmanjšanje nastanka odpadnih snovi in ustrezno ravnanje
• Metrika v zeleni kemiji
• Varnost procesov
• Varnejša topila in pripomočki
• Alternativni viri energije in kemija
• Kataliza
• Obnovljive in razgradljive kemikalije
• Zelena analizna kemija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se naučijo osnovnih načel zelene in trajnostne kemije. Sposobni so narediti in razumeti stehiometrične izračune in jih povezati z metriko v zeleni kemiji. Spoznajo alternativna topila kot medije za izvajanje kemijskih reakcij in energijske vire za kemijske procese. Pridobijo znanje o obnovljivih surovinah za kemijsko industrijo, sedanjo in v razvoju. Obnovijo zakonitosti katalize, fotokemije in drugih zanimivih procesov z vidika zelene kemije. Naučijo se izvesti laboratorijske eksperimente, v katerih uporabijo določena znanja, ki so jih pridobili (stehiometrija, zelena metrika…), in v prakso prenesejo nekatere od osnovnih načel zelene kemije.

Temeljna literatura in viri

 • P. T. Anastas, J. C. Warner, “Green Chemistry. Theory and Practice”, Oxford University Press, 1998. Katalog E-gradivo
 • M. Lancaster, “Green Chemistry. An Introductory Text”, 2nd Ed., RSC Publishing, 2010. Katalog E-gradivo
 • J. Clark, D. Macquarrie, “Handbook of Green Chemistry & Technology”, Blackwell Science, 2002.
 • P. Tundo, A. Perosa, F. Zecchini (Eds.), “ Methods and Reagents for Green Chemistry. An introduction”, Wiley-Interscience, 2007. E-gradivo
 • P. Buell, J. Girard, “Chemistry Fundamentals. An Environmental Perspective”, 2nd Ed., Jones and Bartlett Publishers, 2003. Katalog
 • Ira N. Levine, “Physical Chemistry”, 6th Ed., McGraw-Hill, 2008. E-gradivo

Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit, ki vključuje teorijo in računski del (70 %) * Laboratorijska poročila (20 %) * V zadnjem delu trajanja predmeta študenti izvedejo ustno predstavitev, v kateri predstavijo temo, povezano z zeleno kemijo in hkrati z vsebino predmeta (10 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar je redna profesorica za področje kemije, redno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici.
Vključena je v raziskovalne projekte na področju fotokatalize in je članica akademskega odbora Evropske fotokatalitske zveze. Objavila je več kot 70 znanstvenih člankov, 5 patentov in ima nad 1100 citacij. Poučuje predmeta »Kemija« in »Okolju prijazne tehnologije« na dodiplomski stopnji in kot gostujoča profesorica predmet »Processes and materials for the exploitation of sustainable energy« na podiplomskem programu Univerze v Padovi. Za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti je v letu 2006 prejela Zoisovo priznanje.

 1. KETE, Marko, PAVLICA, Egon, FRESNO, Fernando, BRATINA, Gvido, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Highly active photocatalytic coatings prepared by a low-temperature method. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2014, 12 str., doi: 10.1007/s11356-014-3077-3.
 2. MAHNE, Dunja, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, TREBŠE, Polonca, GRIESSLER BULC, Tjaša. TiO2-based photocatalytic treatment of raw and constructed-wetland pretreated textile wastewater. International journal of photoenergy, ISSN 1110-662X, 2012, vol. 2012, str. 1-12, doi: 10.1155/2012/725692.
 3. ČERNIGOJ, Urh, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, JIRKOVSKÝ, Jaromír. Effect of dissolved ozone or ferric ions on photodegradation of thiacloprid in presence of different TiO2 catalysts. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2010, vol. 177, iss. 1/3, str. 399-406.
 4. ČERNIGOJ, Urh, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, TREBŠE, Polonca. Degradation of neonicotinoid insecticides by different advanced oxidation processes and studying the effect of ozone on TiO2 photocatalysis. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2007, vol. 75, str. 229-238.
 5. STATHATOS, Elias, LIANOS, Panagiotis, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, OREL, Boris. A high-performance solid-state dye-sensitized photoelectrochemical cell employing a nanocomposite gel electrolyte made by the sol-gel route. Advanced materials, ISSN 0935-9648, 2002, vol. 14, no. 5, str. 354-357.