Varstvena biologija in biogeografija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja o poznavanju biodiverzitetnih in biogeografskih procesov, o tem, kje jih najdemo, o izgubi in ogrožanju biodiverzitete, njeni zaščiti in ohranjanju, ter varstveni biogeografiji. Študenti na podlagi pridobljenega znanja razvijajo sposobnost kritične presoje ter prepoznavanja in ocenjevanja naravnih in umetnih vplivov na biodiverziteto in ekosisteme.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je poznavanje osnov biologije in geografije.

Vsebina

• Biodiverziteta in njen pomen (vrednost):
• Varstvena biologija, kaj je biodiverziteta
• Diverziteta vrst in ekosistemov, genetska diverziteta; vzorci diverzitete
• Ekosistemske storitve
• Kaj ogroža biodiverziteto:
• Masovno izumrtje in globalne spremembe
• Degradacija ter izguba ekosistemov
• Prekomerno izkoriščanje
• Invazivne vrste
• Ohranjanje biotske raznovrstnosti:
• Varovanje ekosistemov, upravljanje ekosistemov, upravljanje populacij
• Človeški dejavniki (socialni dejavniki, ekonomija, politika in ukrepi)
• Varstvena biogeografija
• Filogeografija in diverzifikacija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti pridobijo znanje o biodiverzitetnih in biogeografskih procesih, tipih diverzitete, izumiranju, degradaciji ter izgubi biotske pestrosti ter njenem varovanju in ohranjanju. Usposobijo se za prepoznavanje in reševanje naravovarstvene problematike ter ustanavljanje zaščitenih področij. Usposobijo se za upravljanje in presojo vplivov na habitate in populacije.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • PRIMACK, R. B. 2010: Essentials of Conservation Biology, Sixth Edition. Sinauer Associates. Katalog E-gradivo

Dodatna:

  • HAMBLER, C. 2004: Conservation. Cambridge University Press, Cambridge.
  • HUNTER Jr., M. L., GIBBS, J. P. 2007: Fundamentals of Conservation Biology. Blackwell Publishing, Malden, Oxford. E-gradivo
  • KAREIVA, P., MARVIER, M. 2011: Conservation Science: Balancing the Needs of People and Nature. Roberts & Company Publishers. E-gradivo
  • KRYŠTUFEK, B. 1999: Osnove varstvene biologije. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana. Katalog
  • LOMOLINO, M. V., HEANEY, L. R. 2004: Frontiers of Biogeography: New Directions in the Geography of Nature. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Massachusetts.
  • Izbrani članki iz znanstvenih revij.

Načini ocenjevanja

• Kratka seminarska naloga in njena predstavitev (50%) • Izpit (50%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje biologije na Univerzi v Novi Gorici.

CULVER, D. C., PIPAN, T. Shallow subterranean habitats : ecology, evolution, and conservation. Oxford: Oxford University Press, 2014. 258 str., ilustr. ISBN 978-0-19-964617-3. [COBISS.SI-ID 36933421]

CULVER, D. C., PIPAN, T. Subterranean ecosystems. V: LEVIN, Simon Asher (ur.). Encyclopedia of biodiversity. 2nd ed. San Diego [etc.]: Academic Press, 2013, vol. 7, str. 49-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 35307053]

CULVER, D. C., PIPAN, T. The biology of caves and other subterranean habitats, (Biology of habitats). New York: Oxford University Press, 2009. XVI, 254 str., ilustr. ISBN 978-0-19-921992-6. ISBN 978-0-19-921993-3. [COBISS.SI-ID 29605933]

CULVER, D. C., PIPAN, T., SCHNEIDER, K. Vicariance, dispersal and scale in the aquatic subterranean fauna of karst regions. Freshwater Biology, ISSN 0046-5070, 2009, issue 4, vol. 54, str. 918-929. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2427.2007.01856.x. [COBISS.SI-ID 27133485]

PIPAN, T., CULVER, D. C. Regional species richness in an obligate subterranean dwelling fauna - epikarst copepods. Journal of biogeography, ISSN 0305-0270, 2007, 34, str. 854-861, ilustr. [COBISS.SI-ID 26450221]