Tehnologije obdelave voda in odpadnih voda

Cilji in kompetence

Osnovna znanja s področja voda, tako pitnih kot tehnoloških, ter razumevanje postopkov priprave pitnih in tehnoloških voda. Obvladovanje in razumevanje postopkov obdelave odpadnih voda in obdelave blata iz čistilnih naprav. Znanje za dizajniranje in preračunavanje postopkov za obdelavo voda

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike, biologije in instrumentalnih metod.

Vsebina

 • Zaščita in priprava pitne vode; viri pitne vode (podtalnica/površinske vode); ukrepi za povečanje količine in izboljšanja kvalitete surovih vod.
 • Priprava tehnološke vode; splošni parametri kvalitete vode.
 • Oskrba z vodo in odvod onesnaženih voda (vodooskrba in odvajanje odpadnih voda iz urbanih in ruralnih naselij).
 • Čiščenje odpadnih voda: postopki čiščenja komunalnih odpadnih voda; mehanski postopki čiščenja voda; kemijski postopki čiščenja voda; sodobni in kombinirani postopki čiščenja voda; biološko čiščenje odpadnih voda; anaerobno in aerobno čiščenje odpadnih voda
 • Problematika blat in gošč iz čistilnih naprav.
 • Naprednejši postopki obdelave odpadnih vod: algne tehnologije, mikrobiološke gorivne celice, elektrokemijski postopki, napredni oksidacijski postopki…

Predvideni študijski rezultati

 • Razumevanje kakovosti pitnih voda.
 • Razumevanje kakovosti tehnoloških voda.
 • Razumevanje različnih postopkov priprave voda, tako pitnih kot tehnoloških vod.
 • Pridobljena znanja pri razumevanju kvalitete voda in uporabe primernih postopkov obdelave vode glede na zahtevane tehnološke, okoljske in ekonomske potrebe in zahteve.
 • Preračun različnih postopkov obdelave odpadne vode, masne in energijske bilance

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (50%), seminarska naloga (20%), računski elaborat iz vaj (30%)

Reference nosilca

Pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje varstva okolja.
Izkušnje iz raziskav in razvoja na področju okoljske tehnologije.

Glavne reference po faktorju vpliva:

 • PANJICKO, Mario, ZUPANČIČ, Gregor Drago, FANEDL, Lijana, MARINŠEK-LOGAR, Romana, TIŠMA, Marina, ZELIĆ, Bruno. Biogas production from brewery spent grain as a mono-substrate in a two-stage process composed of solid-state anaerobic digestion and granular biomass reactors. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], nov. 2017, vol. 166, str. 519-529, ilustr., doi: 10.1016/j.jclepro.2017.07.197. [COBISS.SI-ID 4876283], [JCR, SNIP, WoS up to 27. 10. 2017: no. of citations (TC): 0, without self-citations (CI): 0, Scopus up to 30. 9. 2017: no. of citations (TC): 0, pure citations (CI): 0]

 • ZUPANČIČ, Gregor Drago, ŠKRJANEC, Igor, MARINŠEK-LOGAR, Romana. Anaerobic co-digestion of excess brewery yeast in a granular biomass reactor to enhance the production of biomethane. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2012, vol. 124, str. 328-337, ilustr., doi: 10.1016/j.biortech.2012.08.064. [COBISS.SI-ID 3102344], [JCR, SNIP, WoS up to 26. 11. 2017: no. of citations (TC): 16, without self-citations (CI): 12, Scopus up to 27. 10. 2017: no. of citations (TC): 18, pure citations (CI): 15]

 • KALUŽA, Leon, ŠUŠTARŠIČ, Matej, RUTAR, Vera, ZUPANČIČ, Gregor Drago. The re-use of Waste-Activated Sludge as part of a "zero-sludge" strategy for wastewater treatments in the pulp and paper industry. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2014, vol. 151, str. 137-143, doi: 10.1016/j.biortech.2013.10.041. [COBISS.SI-ID 2945275], [JCR, SNIP, WoS up to 24. 9. 2017: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 7, Scopus up to 26. 10. 2017: no. of citations (TC): 11, pure citations (CI): 10]

 • ZUPANČIČ, Gregor Drago, ROŠ, Milenko. Aerobic and two-stage anaerobic-aerobic sludge digestion with pure oxygen and air aeration. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2008, vol. 99, no. 1, str. 100-109. [COBISS.SI-ID 3642394], [JCR, SNIP, WoS up to 17. 9. 2017: no. of citations (TC): 24, without self-citations (CI): 23, Scopus up to 31. 8. 2017: no. of citations (TC): 36, pure citations (CI): 35]

 • ZUPANČIČ, Gregor Drago, JEMEC KOKALJ, Anita. Anaerobic digestion of tannery waste : semi-continuous and anaerobic sequencing batch reactor processe. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2010, vol. 101, no. 1, str. 26-33 [COBISS.SI-ID 4220698], [JCR, SNIP, WoS up to 19. 11. 2017: no. of citations (TC): 27, without self-citations (CI): 27, Scopus up to 23. 11. 2017: no. of citations (TC): 38, pure citations (CI): 38]

 • ZUPANČIČ, Gregor Drago, STRAŽIŠČAR, Matej, ROŠ, Milenko. Treatment of brewery slurry in thermophilic anaerobic sequencing batch reactor. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], 2007, vol. 98, no. 14, str. 2714-2722. [COBISS.SI-ID 3622938], [JCR, SNIP, WoS up to 13. 8. 2017: no. of citations (TC): 14, without self-citations (CI): 11, Scopus up to 23. 10. 2017: no. of citations (TC): 18, pure citations (CI): 16]

 • CUKJATI, Nevenka, ZUPANČIČ, Gregor Drago, ROŠ, Milenko, GRILC, Viktor. Composting of anaerobic sludge : an economically feasible element of a sustainable sewage sludge management. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2012, vol. 106, str. 48-55. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147971200182X. [COBISS.SI-ID 4943130], [JCR, SNIP, WoS up to 19. 4. 2017: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 8, Scopus up to 25. 6. 2017: no. of citations (TC): 10, pure citations (CI): 10]

 • ZUPANČIČ, Gregor Drago, URANJEK ŽEVART, Nataša, ROŠ, Milenko. Full-scale anaerobic co-digestion of organic waste and municipal sludge. Biomass & bioenergy, ISSN 0961-9534. [Print ed.], 2008, vol. 132, issue 2, str. 162-167. [COBISS.SI-ID 3900442], [JCR, SNIP, WoS up to 23. 10. 2017: no. of citations (TC): 54, without self-citations (CI): 54, Scopus up to 21. 7. 2017: no. of citations (TC): 64, pure citations (CI): 64]