Okolje in družba

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je preučiti kompleksnost odnosov med okoljem, družbo in kognitivnimi zaznavami kraja in identitete, kot posledico okoljskega in sociološkega pogojevanja. Nadalje, velik poudarek je namenjen rabi virov v specifičnih regijah, in sicer v povezavi s socio-ekonomskimi in okoljskimi stroški.
Študenti bi morali na podlagi znanstvenih principov biti sposobni prebrati in interpretirati literaturo, tako znanstveno kot popularno.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Na podlagi predmeta bodo študenti spoznali kompleksnosti odnosa med okoljem in družno. Razumeli bodo problematiko rabe naravnih virov in spoznali socio-ekonomske ter okoljske implikacije, ki temu sledijo.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bi morali biti sposobni napisati tehnično poročilo, temelječe na opažanjih in zapisih s terena, morali bi imeti solidno besedišče s področja okoljskega izrazoslovja in njegove uporabe, ter sposobnost prepoznavanja razlik med okoljskimi dejstvi in popularno ideologijo s področja okolja.

Temeljna literatura in viri

• Hardin, G., 1968. Tragedy of the Commons. Science 13 December 1968: Vol. 162 no. 3859 pp. 1243-1248. http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243
• Kirn, A., 2004. Narava, družba, ekološka zavest.Ljubljana Fakulteta za družbene vede E-gradivo
• Beck, U., 1992. Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications
• Hannigan, J., 2014. Environmental Sociology, Routledge; 3 edition. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Prisotnost in sodelovanje v skupinski diskusiji (20 %); Poročilo o terenskem delu (40 %); Izpit (40 %)

Reference nosilca

Prof. dr. Saša Dobričič je redna profesorica za Arhitekturno in prostorsko načrtovanje na Univerzi v Novi Gorici.

Saša Dobričič is full professor of architecture at the University of Nova Gorica and founding director of the international doctoral programme in Cultural Heritage Studies. She is also director of the Joint Second Level Master in Economics and Techniques for the Conservation in Architectural and Environmental Heritage established between University of Nova Gorica (SI) and University Iuav of Venice (I). She has been teaching and mentoring at graduate and undergraduate level for two decades promoting the interuniversity cooperation. She has been active member of UNISCAPE (European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention) since its establishment and has acted as its vice-president. She is member of the Slovenian national commission UNESCO. She has covered several advisory positions for local and national authorities in the field of sustainable urban regeneration and heritage preservation. Her research was strongly influenced by her professional experience in design and building preservation, which oriented her research interests toward adaptive reuse of built environments. Since then, her research interests and contributions are mainly related to the investigation related to sustainable urban regeneration and interpretation of different design cultures of reuse at building, urban and landscape scale.