Osnove znanosti o okolju

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je dati študentom osnovno znanje o interdisciplinarni naravi problematike okolja. V njem se prepletajo potrebe človeka po hrani, energiji in surovinah s posledicami izkoriščanja naravnih virov, ki se odražajo predvsem v onesnaževanju okolja in vplivih na ekosisteme kot tudi na človeka samega. To zahteva ustrezno upravljanje okolja, s primernimi pravnimi, ekonomskimi in drugimi ukrepi za varovanje okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet predstavlja predvsem povezave in odnose med posameznimi področji okolja, tj. naravoslovja, tehnike in družboslovja in sega tako na predmetna področja kemije, biologije, ekologije, meteorologije, hidrologije, ekonomike, sociologije ter toksikologije in zdravstvene ekologije. Naslanja se torej na znanja predmetov prvega letnika in daje temeljna znanja za omenjene predmete, ki so na programu v 2. in 3. letniku.

Vsebina

Predmet obravnava naslednja poglavja: okolje, Zemlja kot sistem, življenje in okolje, ohranjanje življenjskih virov, energija, vodno okolje, onesnaževanje zraka, okolje in družba.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Povezav in soodvisnosti med različnimi znanstvenimi disciplinami na področju okolja
• Delovanja ekosistemov in osnovnih pojavov v okolju ter posledic potreb človeka po hrani, energiji in surovinah
• Delovanja v interdisciplinarnih skupinah na področju okolja in formiranja takih skupin
• Osnovnih ukepov za preprečevanje degradacije okolja in škodljivih vplivov na človeka

Temeljna literatura in viri

D. Botkin, E. Keller: Environmental Science – Earth as a Living Planet, 5. izdaja, J. Wiley&Sons, New York, 2005. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Poročilo iz terenskih vaj (25 %), pozitivna ocena (5,5) iz kolokvijev ali pisni izpit (40 %), ustni izpit (35 %)

Reference nosilca

Prof. dr. Anton Brancelj je redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici,

MORI, N., BRANCELJ, A. Differences in aquatic microcrustacean assemblages between temporary and perennial springs of an alpine karstic aquifer. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2013, vol. 42, no. 3, str. 257-266, ilustr. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.42.3.9. [COBISS.SI-ID 2949711]

GALASSI, D. M. P., STOCH, F., BRANCELJ, A.. Dissecting copepod diversity at different spatial scales in southern European groundwater. V: SUAREZ MORALES, Eduardo (ur.). Selected papers presented at the 11th International Conference on Copepoda (Mérida, Mexico, 10-15 July 2011), (Journal of natural history, ISSN 0022-2933, vol. 47, no. 5/12). London: Taylor & Francis, 2013, vol. 47, no. 5/12, str. 821-840. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2012.738834, doi: 10.1080/00222933.2012.738834. [COBISS.SI-ID 2731599]

WATIROYRAM, S., BRANCELJ, A., SANOAMUANG, L. A new Bryocyclops Kiefer (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) from karstic caves in Thailand. The Raffles bulletin of zoology, ISSN 0217-2445, 2012, vol. 60, no. 1, str. 11-21. http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/biblio/60/60rbz011-021.pdf. [COBISS.SI-ID 2525263]

BRANCELJ, A., WATIROYRAM, S., SANOAMUANG, . The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana, ISSN 0011-216X, 2010, vol. 83, no. 7, str. 779-793. http://dx.doi.org/10.1163/001121610X502894, doi: 10.1163/001121610X502894. [COBISS.SI-ID 2345295]

BRANCELJ, A. Fauna of an unsaturated karstic zone in Central Slovenia: two new species of Harpacticoida (Crustacea: Copepoda), Elaphoidella millennii n. sp. and E. tarmani n. sp., their ecology and morphological adaptations. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2009, vol. 621, no. 1, str. 85-104. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9634-3, doi: 10.1007/s10750-008-9634-3. [COBISS.SI-ID 1933391]

BRANCELJ, A. Microdistribution and high diversity of Copepoda (Crustacea) in a small cave in central Slovenia. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2002, letn. 477, str. 59-72. [COBISS.SI-ID 15480537]