Meteorologija

Cilji in kompetence

Študent se seznani z lastnostmi ozračja in osnovnimi fizikalnimi zakonitostmi, ki krojijo vremenske in podnebne razmere. Posebna pozornost pri tem je namenjena energijskim tokovom, vodnemu krogu in dinamiki ozračja. Spozna načine pridobivanja meteoroloških podatkov in tipične vrednostmi osnovnih meteoroloških spremenljivk. Nauči se, kako s pomočjo pridobljenih podatkov opisujemo podnebne razmere ter ob dodatni uporabi fizikalnih zakonitosti, opisanih v numeričnih modelih, napovedujemo prihodnje vreme. Pri tem študent razvija predvsem spretnost povezovanja osnovnega znanja iz matematike in različnih naravoslovnih ved.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno srednješolsko znanje matematike in fizike.

Vsebina

Predmet podaja uvod v meteorologijo in vključuje sledeča poglavja:
h1. • Zgradba in sestava ozračja
h1. • Osnove fizike ozračja
h2. o sevanje, kondukcija, konvekcija
h2. o vodni krog
h3. • oblaki, megla, padavine
h3. • evapotranspiracija
h1. • Osnove dinamike ozračja
h2. o ravnovesje sil in vetrovi
h2. o anticiklon, ciklon in fronte
h2. o splošna cirkulacija ozračja
h1. • Podnebje
h2. o Osnovni podnebni dejavniki
h2. o Klasifikacije podnebja
h2. o Podnebje Slovenije
h1. • Meteorološka opazovanja in meritve
h2. o Klasične in samodejne postaje
h2. o Radiosondažne meritve
h2. o Metode daljinskega zaznavanja
h1. • Radar, sateliti, …
h1. • Napovedovanje vremena
h2. o Numerični modeli
h1. • Napovedi za različne uporabnike

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje lastnosti ozračja, osnov fizike in dinamike ozračja, različnih merilnih tehnik v meteorologiji, uporabe meteoroloških podatkov za opis podnebja, lastnosti podnebja v Sloveniji ter procesa napovedovanja vremena.

Temeljna literatura in viri

  • J. Rakovec, T. Vrhovec, Osnove meteorologije, DMFA, Ljubljana, 2000 Katalog
  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition https://doi.org/10.1016/C2009-0-00034-8 E-gradivo
  • Skok G. (2021), Uvod v meteorologijo, UL FMF, tudi prosto dostopno na naslovu: E-gradivo
  • Ahrens, C.D. (2009) Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment. 9th Edition, Cengage Learning, Boston. Katalog

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz računskih vaj (33 %), ustni izpit (77 %)

Reference nosilca

Dr. Klemen Bergant je izredni profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, kjer je dopolnilno zaposlen (20%) na Centru za raziskave atmosfere. Njegova raziskovalna področja so: regionalne podnebne spremembe, agroklimatologija, fizika ozračja ter razvoj in uporaba lidarjev. Iz navedenih področij je s soavtorji objavil več kot 30 znanstvenih člankov ter več strokovnih in poljudnih člankov. Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih, v monografijah in poročilih o raziskavah. Dr. Klemen Bergant je sicer direktor Urada za meteorologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), predseduje Evropski mreži državnih meteoroloških služb (EUMETNET) in je aktivno vključen v delo skupščin in svetov evropskih meteoroloških organizacij in združenj. Je tudi sodni izvedenec za meteorologijo.

Selected bibliography:

GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

BERGANT, Klemen, BELDA, Michal, HALENKA, Tomáš. Systematic errors in the simulation of european climate (1961-2000) with RegCM3 driven by NCEP/NCAR reanalysis. International journal of climatology, ISSN 0899-8418, 2007, vol. 27, str. 455-472. [COBISS.SI-ID 695547]

BERGANT, Klemen, TRDAN, Stanislav. How reliable are thermal constants for insect development when estimated from laboratory experiments?. Entomologia experimentalis et applicata, ISSN 0013-8703, 2006, vol. 120, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 4599417]

BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 194, issues 1-3, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913]

BERGANT, Klemen, SUŠNIK, Mojca, STROJAN, Igor, SHAW, Andrew G. P. Sea level variability at Adriatic coast and its relationship to atmospheric forcing. Annales geophysicae, ISSN 0992-7689, 2005, vol. 23, no. 6, str. 1997-2010. [COBISS.SI-ID 417275]