Varstvo narave

Cilji in kompetence

Študent:
- razvija razumevanje ohranjanja narave kot troplastne (naravoslovje, družboslovje, upravljanje) dejavnosti, ki je v svoji osnovi miselno izhodišče za uveljavitev treh stebrov trajnosti – ekološkega, socialnega in ekonomskega;
- razume, da ohranjanje narave ni le naravoslovna, ampak tudi družboslovna veda z močnimi navezavami na razvojne aspiracije človeka;
- spozna pomen varstva naravne dediščine za razvoj nove paradigme v relaciji človek-narava;
- zna pojasniti vzporednice in razlike med varstvom okolja in ohranjanjem narave, ki jo predstavi kot predmet multidisciplinarne obravnave z najrazličnejših vidikov – od utilitarističnega do intrinsičnega.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpisan v tretji letnik študija.

Vsebina

Izhodišča varstva narave, cilji varstva narave, vidiki utemeljevanja varstva narave (politični, estetski, gospodarski, znanstveni, etični, intrinsični), troplastnost varstva narave kot znanstvene discipline, izrazje in definicije (narava, okolje, naravne vrednote, dediščina, biodiverziteta), zgodovinska izhodišča varstva narave, mejniki v razvoju naravovarstvene misli na Slovenskem, narava kot vrednota, strategije ohranjanja/varstva narave, najpomembnejše mednarodne organizacije in dokumenti s področja varstva narave, slovenska zakonodaja z naravovarstvenega področja, organiziranost varstva narave v Sloveniji, ogroženost narave v Sloveniji, naravne vrednote – naravna dediščina, mednarodne kategorije, zakonski okviri varstva naravnih vrednot/dediščine na Slovenskem, upravljanje zavarovanih območij, turizem in naravne vrednote, vključevanje različnih sektorjev v varstvo narave.

Predvideni študijski rezultati

Študent:
- razvija razumevanje ohranjanja narave kot troplastne (naravoslovje, družboslovje, upravljanje) dejavnosti, ki je v svoji osnovi miselno izhodišče za uveljavitev treh stebrov trajnosti – ekološkega, socialnega in ekonomskega;
- razume, da ohranjanje narave ni le naravoslovna, ampak tudi družboslovna veda z močnimi navezavami na razvojne aspiracije človeka;
- spozna pomen varstva naravne dediščine za razvoj nove paradigme v relaciji človek-narava;
- zna pojasniti vzporednice in razlike med varstvom okolja in ohranjanjem narave, ki jo predstavi kot predmet multidisciplinarne obravnave z najrazličnejših vidikov – od utilitarističnega do intrinsičnega.

Temeljna literatura in viri

• Berginc, M., Kremesec-Jevšenak, J., Vidic, J. 2007: Sistem varstva narave v Sloveniji, MOP, Ljubljana. (p.8-63.) E-gradivo
• Božič, L. (ur.) 2003: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji, II. del, DOPPS, Ljubljana. (p.5-28) Katalog E-gradivo
• Kirn, A. 1992: Ekološka (okoljska) etika. ARAM d.o.o., Maribor. (p. 5-29, p.41-43) Katalog
• Kryštufek, B. 1999: Osnove varstvene ekologije, TZS, Ljubljana. (p. 1-65). Katalog
• Izbrani članki iz: Varstvo narave E-gradivo, Journal of Nature Conservation E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Študija primera – analiza (10%); poročilo s terenskih vaj (10%); Pisni izpit (80%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje ekologija na Univerzi v Ljubljani.