Ravnanje z odpadki

Cilji in kompetence

Posredovati študentom sistematičen pregled nad vrstami odpadkov, viri njihovega nastajanja ter načini ravnanja z njimi. Poudarek je na prednostnih načinih ravnanja (obdelava, ločevanje, snovna in energijska izraba) pred njihovim odlaganjem. Odpadki in ravnanje z njimi so opredeljeni tudi v pogledu možnih vplivov na posamezne elemente okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Definicija, vrste in lastnosti odpadkov
• Strateške usmeritve, cilji ravnanja z odpadki in zakonska ureditev
• Zbiranje odpadkov
• Mehanski postopki obdelave
• Biološka obdelava odpadkov (aerobna, anaerobna)
• Termična obdelava odpadkov (sežig in sosežig odpadkov, uporaba odpadkov kot sekundarno gorivo)
• Odlaganje odpadkov (kriteriji za odlaganje, ureditev odlagališč in tehnologije odlaganja, tehnične in zakonske omejitve, varovanje okolja)
• Reciklaža kovin, papirja, stekla in polimernih materialov
• Nevarni odpadki (kriteriji, viri, vrste in količine v RS)

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji bodo spoznali organiziranost in izvajanje postopkov ravnanja z odpadki. Spoznali bodo vse osnovne postopke osnove zakonske ureditve. Na osnovi pridobljenega znanja bodo lahko sodelovali pri klasifikaciji odpadkov in pri izbiri primernih postopkov za njihovo zbiranje in obdelavo.

Temeljna literatura in viri

• C. R. Rhyner, L. J. Schwartz, R. B. Wenger, M. G. Kohrell: Waste Management and Resource Recovery, CRC Press, N. W., 1995. Katalog
• D. L. Wise, D. J. Trantolo: Process Engineering for Pollution Control and Waste Minimization, Macel Dekker Inc., 1994.
• H. F. Lund: The Recycling Handbook, Mc Graw-Hill, N.Y., 1993. E-gradivo
• Agencija Republike Slovenije za okolje E-gradivo
• Ministrstvo za okolje in prostor E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (20 %), pisni izpit (20 %), ustni izpit (20 %).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Varstvo okolja na Univerzi v Novi Gorici

  1. KRŽAN, Andrej. The new face of plastics : a dangerous nuisance?. V: 9th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies [also] ICIT & MPT, Ljubljana, Slovenia, April 9th - 11th 2014. HANČIČ, Aleš (ur.), et al. Conference proceedings. Celje: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2014, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 37292037]
  2. PALATINUS, Andreja, KRŽAN, Andrej, FORTE, Janez, PETERLIN, Monika. Odpadki v morju in prva ocena prisotnosti mikrodelcev plastike v slovenskem morju. Gospodarjenje z okoljem, ISSN 1855-3427, maj 2012, letn. 21, št. 82, str. 2-8. [COBISS.SI-ID 5853793]
  3. KOČEVAR, Gregor, KRŽAN, Andrej, BELIČIČ, Andrej. Predelava kompozitnega odpadka v osnovne plošče. V: VINTAR, Jelka (ur.), BUKOVNIK, Dejan. Inovativni potencial Slovenije! : [katalog prireditve]. Ljubljana: Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, 2008, str. 40. [COBISS.SI-ID 3908890]
  4. KRŽAN, Andrej, TREBŠE, Polonca, RODELA, Romina, TORKAR, Gregor, ŠPRAJCAR, Maša, ŠPRAJCAR, Maša (urednik). Priročnik o ravnanju z odpadki. Trst: Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica, 2014. 93 str., ilustr. http://www.tessischool.eu/wp-content/uploads/Prirocnik_o_ravnanju_z_odpadki.pdf. [COBISS.SI-ID 3354875]
  5. ŠPRAJCAR, Maša, HORVAT, Petra, KRŽAN, Andrej. Biopolimeri in bioplastika : plastika skladna z naravo : informacijsko-izobraževalno gradivo za profesorje in laborante kemije na osnovnih in srednjih šolah. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2012. 30 str, ilustr. [COBISS.SI-ID 2781691]