Osnove okoljskega inženirstva

Cilji in kompetence

Razumevanje načrtovanja tehnoloških procesov za potrebe varstva okolja. Usposabljanje za ocenjevanje tehnologij z elementi kemijskega inženirstva. Vzgoja za/razvijanje ohranjanje/-a kritičnosti pri obravnavi tehnološko razvojnih problemov; negotovosti glede morebitnih prihodnjih škod v okolju. Razumevanje strateškega načrtovanja ob upoštevanju ocene zdravstvenega in okoljskega tveganja, varnosti v industriji, analize stroškov in koristi (cost-benefit analysis).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je treba opraviti glavne predmete iz 1. letnika. Predmet se povezuje s predmetom Tehnologije za zmanjševanje emisij.

Vsebina

 • Tehnologije
 • Kemijska kinetika
 • Ocenjevanje tveganja
 • Načrtovanje
 • Negotovosti v okoljskem inženirstvu in nadzor
 • Individualni seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti razumejo in znajo razložiti osnovne koncepte (i) okoljskega inženiringa, (ii) procesnega modeliranja okoljskega inženiringa, (iii) primere aktivnosti v okviru okoljskega inženiringa, (iv) zgodovine okoljskega onesnaževanja in nadzor le-tega (študenti se spoznajo z zgodnjo zgodovino, epizodami onesnaževanja zraka, nadzorom onesnaževanja vode in zraka, (v) okoljska tveganja in upravljanje z njimi (študenti pridobijo znanje o okoljskih tveganjih, polutantih v zraku in vodi in njihovih vplivih, o upravljanju z izpusti polutantov), (vi) uvod v izračun v okoljskem inženirstvu (študente se uvede v sistem enot, v enote in nomenklature osnovnih okoljskih spremenljivk, dimenzionalne analize, obdelavo podatkov, propagacijske napake, ujemanje podatkov, (vii) kemično in fizikalno ravnovesje, (viii) stopnje procesa, (viiii) onesnaževanje zraka in nadzor le-tega, (vv) onesnaževanje vode in nadzor le-tega.

Temeljna literatura in viri

• Process engineering for pollution control and waste minimization, Ur. Donald L. Wise in Debra J. Tarantolo, Environmental Science and Pollution Control Series, Marcel Dekker, Inc., New York, 1994.
• G. Holmes, B. R. Singh, L. Theodore: Handbook of environmental management and technology, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1993.
• J. Schnoor: Environmental modelling, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1996.
• James R. Mihelcic, Julie B. Zimmerman: Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2009. E-gradivo
• James R. Mihelcic: Fundamentals of Environmental Engineering, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1999. E-gradivo
• Danny D. Reible: Fundamentals of Environmental Engineering, CRC Press LLC, 1999.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (30 %), pisni izpit (60 %), ustni izpit (10 %).

Reference nosilca

Docentka s področja kemije na Univerzi v Novi Gorici

Dr. Minoo Tasbihi je od leta 2007 mlada raziskovalka v Laboratoriju za raziskave o okolju. S strani ARRS-ja je pridobila štipendijo za doktorski študij, svoje doktorsko delo pa je zagovarjala decembra 2010. Leta 2011 je začela s post-doktorskim izobraževanjem na Eindhoven University of Technology v Eindhovnu na Nizozemskem, od koder se je zaradi porodniškega dopusta vrnila že v letu 2012. Dr. Minoo Tasbihi dela kot raziskovalna asistentka, vključena je v različne projekte in mentorira tako dodiplomske kot doktorske študente pri laboratorijskem delu. Letos je bila izvoljena v naziv docentke za področje kemije. Objavila je 9 znanstvenih člankov in ima več kot 87 citacij.

 1. TASBIHI, Minoo, KETE, Marko, RAICHUR, Ashok M., NOVAK TUŠAR, Nataša, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Photocatalytic degradation of gaseous toluene by using immobilized titania/silica on aluminum sheets. Environ. sci. pollut. res. int.. [Print ed.], 2012, vol. 19, no. , p. 3735-3742, doi:10.1007/s11356-012-0864-6. [COBISS.SI-ID 2561531]
 2. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ČERNIGOJ, Urh, JIRKOVSKÝ, Jaromír, BAKARDIJEVA, Snejana, NOVAK TUŠAR, Nataša. Photocatalytic oxidation of gaseous toluene on titania/mesoporous silica powders in a fluidized-bed reactor. Catal. today. [Print ed.], 2011, vol. 161, p. 181-188, doi: 10.1016/j.cattod.2010.08.015. [COBISS.SI-ID 1544955]
 3. LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, ŠULIGOJ, Andraž, KETE, Marko, TASBIHI, Minoo. Fotokatalitske tanke plasti in njihova uporaba = Photocatalytic thin films and their application. Vakuumist, dec. 2011, letn. 31, št. 4, p. 4-9. [COBISS.SI-ID 25628711]
 4. TASBIHI, Minoo, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, RISTIĆ, Alenka, KAUČIČ, Venčeslav, NOVAK TUŠAR, Nataša. Titania-containing mesoporous silica powders: structural properties and photocatalytic activity towards isopropanol degradation. J. photochem. photobiol.,A Chem.. [Print ed.], 2010, vol. 216, no. 2/3, p. 167-178, doi: 10.1016/j.jphotochem.2010.07.011. [COBISS.SI-ID 1545211]
 5. TASBIHI, Minoo, NGAH, Che Rohaida, AZIZ, Norashid, MANSOR, Anis, ZUHAIRI ABDULLAH, Ahmad, KEAT TEONG, Lee, RAHMAN MOHAMED, Abdul. Lifetime and regeneration studies of various supported TiO2 photocatalysts for the degradation of phenol under UV-C light in a batch reactor. Ind. eng. chem. res.. [Print ed.], 2007, vol. 46, no. 26, p. 9006-9014. [COBISS.SI-ID 1046523]