Ekotoksikologija

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja s področja ekotoksikologije. Študenti bodo pridobili znanje o učinkih onesnaževal na organizme, populacije, združbe in ekosisteme ter načine vrednotenja strupenosti. Spoznali bodo možnosti pridobivanja ekotoksikoloških podatkov in pridobili sposobnost interpretiranja le-teh.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje biologije in kemije, ki ga študenti pridobijo v srednji šoli.

Vsebina

• Zgodovina ekotoksikologije, definicija, izrazi, koncept
• Privzem kemikalij v celico, metabolizem, porazdelitev, izločanje
• Učinki kemikalij na celice, organizme, populacije, združbe, ekosisteme
• Določanje strupenosti, vrednotenje in interpretacija rezultatov
• Biomarkerji
• Laboratorijske in terenske ekotoksikološke študije
• Uporaba ekotoksikoloških podatkov v praksi
• Vloga ekotoksikoloških podatkov v okoljski zakonodaji
• Etika v ekotoksikologiji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti bodo spoznali osnovne principe v ekotoksikologiji in pridobili znanja o škodljivih vplivih strupenih onesnaževal na različne nivoje biološke organizacije ter njihovem vrednotenju. Naučili se bodo kako pridobiti podatke v ekotoksikoloških raziskavah, jih uporabiti in interpretirati. Naučili se bodo opisati in razložiti obstoječi ekotoksikološki problem v okolju in ga tudi predstaviti.

Temeljna literatura in viri

• Walker, C. H., Sibly, R. M., Hopkin, S. P., Peakall, D. B. (2012). Principles of Ecotoxicology. CRC Press, Boca Raton, USA. Katalog E-gradivo
• Hoffman, D. J., Rattner, B. A., Burton, G. A., Cairns, J. (1995). Handbook of Ecotoxicology. Lewis, Boca Raton, USA (poglavja 32, 36, 39). Katalog E-gradivo
• Rand G. M. (1995). Fundamentals of Aquatic Toxicology. 2. izdaja. Taylor and Francis, Bristol, PA. (poglavja 1, 2, 13, 17, 19, 28, 33). Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Seminarske naloge študenti pripravijo v pisni obliki in jih predstavijo in zagovarjajo v ustni obliki pred predavateljico in ostalimi študenti (20 %), pisni izpit (80 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Sara Pignattelli je habilitirana za področje Okoljske znanosti na Univerzi v Novi Gorici in je sodelavka Laboratorija za vede o okolju in življenju.