Kopenski ekosistemi

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti z delovanjem kopenskih ekosistemov, z naravnimi in človeškimi vplivi nanje ter s pretokom energije skozi kopenske ekosisteme.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se navezuje in dopolnjuje s predmeti Osnove znanosti o okolju, Ekologija, Okolje in družba, Ekonomika okolja, Varstvo narave ter Kmetijstvo in okolje.
Slušatelji morajo imeti uspešno opravljen izpit iz vsaj enega od navedenih predmetov.

Vsebina

Predmet uvodoma obravnava osnovne strukturne in energijske značilnosti kopenskih ekosistemov, podaja njihovo prostorsko razširjenost in predstavi njihov ekonomski in okoljski pomen za človeka. V nadaljevanju so kopenski ekosistemi obravnavani z vidika ogroženosti njihove biotske komponente zaradi globalnih klimatskih sprememb in zaradi vplivov izkoriščanja njihovih obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Predstavljena je problematika trajnosti kopenskih ekosistemov, ki jo ogrožajo različne človekove dejavnosti in pojav invazivnih vrst. Predmet obravnava tudi vpliv urbanizma ter prometne in energetske infrastrukture na posamezne ekosisteme, kakor tudi na fizično in biološko strukturo njihovih življenjskih združb, fragmentacijo habitatov ter ustvarjanje številnih prehodnih (ekotonskih) področji. Posebna pozornost je posvečena obravnavi posebnega tipa ekosistema, ki se pojavlja na obsežnih post-industrijskih področjih razvitega sveta, kakor tudi agrarnemu ekosistemu in življenjskim združbam urbanih in izrazito antropogenih okolji (mestne zelene površine, področja cestnih in železniški koridorjev, letališča, puferske cone, itd.)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji razumejo kompleksnost kopenskih ekosistemov ter njihovo odpornost in dovzetnost za stohastične in antropogene vplive. Sposobni so izvesti terenske vaje z ustreznimi predpripravami in pregledom literature. Izvedejo lahko meritve, analizirajo pridobljene podatke in rezultate predstavijo v tehničnem poročilu na polprofesionalnem nivoju.

Temeljna literatura in viri

  • Herman H. Shugart, 1998. Terrestrial Ecosystems in Changing Environments. Cambridge Studies in Ecology. Cambridge University Press. 537 str. E-gradivo
  • Susan L. Woodward, 2003. Biomes of Earth: Terrestrial, Aquatic, and Human-Dominated. Greenwood Press, London. Str. 1–230 in 237–395.

Načini ocenjevanja

Predavanja (20 %), terenska opazovanja (20 %) in analize vaje (60 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Sara Pignattelli je habilitirana za področje Okoljske znanosti na Univerzi v Novi Gorici in je sodelavka Laboratorija za vede o okolju in življenju.