Radioaktivnost in zaščita pred sevanji

Cilji in kompetence

Študentje obnovijo in razširijo že pridobljeno znanje o zgradbi jedra in atoma ter spoznajo: različne vrste radioaktivnih preobrazb, sodelovanje sevanja s snovjo in učinke na žive celice, detekcijo različnih vrst sevanj, ravnanje z izviri sevanj in zaščito pred njimi ter osnove mednarodnih in domačih predpisov in priporočil za področje varstva pred ionizirajočimi sevanji.
Študentje bodo sposobni prenosa teoretičnih znanj v vsakdanje življenje in kritične ocene prednosti in tveganj, povezanih s sevanjem.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno osnovno znanje matematike, fizike in kemije iz prejšnjih letnikov. Ta predmet daje osnovna znanja za predmeta Radioekologija ter Radiacijska biologija in biofizika.

Vsebina

• Odkritje radioaktivnosti
• Zakon radioaktivne preobrazbe
• Vrste radioaktivnih preobrazb
• Osnove fizike, potrebne za razumevanje radioaktivnosti in lastnosti sevanj
• Atom
• Jedro
• Radioaktivne preobrazbe
• Sodelovanje sevanja s snovjo
• Dozimetrija
• Detekcija in merjenje sevanja
• Statistika v radioaktivnosti
• Radioaktivnost v okolju

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pridobljeno znanje lahko v svoji sredini uporabili pri prepoznavanju nevarnosti, povezanih s sevanjem; glede na vrsto in karakteristike radionuklida bodo sposobni hitro in pravilno ukrepati pri morebitni izpostavljenosti; znali se bodo varovati pred naravnimi in umetnimi viri sevanja; z osnovnim znanjem dozimetrije bodo znali kritično presoditi informacije o nivojih doz; znali bodo razvrstiti in okarakterizirati radionuklide, s katerimi se srečujemo doma in na delovnem mestu, v jedrski industriji ali medicinski diagnostiki in terapiji.

Načini ocenjevanja

Kolokvij (30 %), pisni izpit (30 %), ustni izpit (40 %)

Reference nosilca

Redna profesorica s področja radioaktivnost na Mednarodna podiplonska šola Jožefa Stefana

Bibliografija

  1. KOVÁCS, Tibor, SZEILER, Gábor, FÁBIÁNI, Ferenc, RICHÁRD, Kardos, GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja. Systematic survey of natural radioactivity of soil in Slovenia. Journal of Environmental Radioactivity, ISSN 0265-931X. [Print ed.], 2013, no. 122, str. 70-78, doi: 10.1016/j.jenvrad.2013.02.007. [COBISS.SI-ID 26660135].
  2. VAUPOTIČ, Janja, OGRINC, Nives, BRENČIČ, Mihael, KOBAL, Ivan. Tritium mapping in spring waters in Slovenia. Geochemical Journal, ISSN 0016-7002, 2011, vol. 45, no. 6, str. 505-512. [COBISS.SI-ID 951646].
  3. VAUPOTIČ, Janja, BARIŠIĆ, Delko, KOBAL, Ivan, LULIĆ, Stipe. Radioactivity and radon potential of the terra rossa soil. Radiation measurements, ISSN 1350-4487. [Print ed.], 2007, vol. 42, str. 290-297. [COBISS.SI-ID 20757543],
  4. VAUPOTIČ, Janja. Radon and gamma-radiation measurements in school on the territory of the abandoned uranium mine "Žirovski vrh". Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ISSN 0236-5731, vol. 247, 2001, str. 291-295. [COBISS.SI-ID 15884327].
  5. VAUPOTIČ, Janja, ANČIK, Meta, ŠKOFLJANEC, Miro, KOBAL, Ivan. Alpha scintillation cell for direct measurement of indoor radon. Journal of Environmental Science and Health. Part A, Environmental Science and Engineering, ISSN 1077-1204, 1992, vol. A27, str. 1535-1540. [COBISS.SI-ID 5464871].