Diplomski seminar

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je naučiti študente, kako na podlagi lastnih izsledkov, pridobljenih med praktičnim delom, ter na podlagi teoretičnega znanja, pridobljenega tako med študijem kot prek iskanja ustrezne literature, pod mentorstvom izdelati diplomski seminar v pisni obliki, v katerem problem predstavijo v okviru svoje stroke ter predlagajo ustrezne strokovne rešitve, do katerih so prišli tekom praktičnega usposabljanja. Diplomski seminar predstavijo v obliki ustnega zagovora v okviru vnaprej določenega termina. Uspešno opravljen ustni zagovor diplomskega seminarja pomeni uspešen zaključek študija.

Cilj predmeta je tudi izpostaviti študenta javnemu nastopu in predstavitvi rezultatov lastnega dela v obliki ustnega zagovora diplomskega seminarja ter ga tako pripraviti na podobne izkušnje v kasnejšem profesionalnem življenju.

Tako usvojeno znanje in pridobljene kompetence bodo prispevale k visoki zaposljivosti bodočih diplomanov Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. Podjetjem oziroma organizacijam, ki sodelujejo pri praktičnem usposabljanju študentov, pa takšna oblika sodelovanja s študenti ponuja tudi možnost, da si poiščejo in izoblikujejo svoje bodoče kadre.

Pridobljene kompetence:

• sposobnost uporabe v praksi pridobljenih ugotovitev pri predstavljanju lastnih rešitev za odpravo določenega problema,
• sposobnost analitičnega mišljenja, ki študentu omogoča uspešno proučevanje možnih rešitev konkretnga problema
• sposobnost reševanja strokovnih problemov s samostojnim iskanjem virov znanja (tudi tujejezičnih) in uporabo raziskovalnih metod na področju okoljskih tematik
• sposobnost kritičnega vrednotenja pridobljenih rezultatov,
• razvijanje sposobnosti pisnega izražanja (sestava samostojne študije v skladu s priporočili znanosti in stroke),
• razvijanje ustnih komunikacijskih veščin, predvsem zmožnosti izražanja v ustreznem strokovnem jeziku,
• razvijanje veščin javnega nastopanja
• sposobnost prilagajanja različnim delovnim stilom (samostojnega dela ter dela pod mentorstvom).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za zagovor diplomskega seminarja je opravljeno praktično usposabljanje ter opravljeni vsi preostali izpiti s programa Okolje (1. stopnja), torej zbranih 177 ECTS na tem programu.

Vsebina

Študent diplomski seminar napiše iz teme, v okviru katere je uspešno opravil praktično usposabljanje. Tema se navezuje na študijski program, je sodobna ter obenem usklajena z interesi podjetja ali organizacije in naj bi zanj(o) predstavljala praktično vrednost.

V diplomskem seminarju študent predstavi svoje strokovne ugotovitve in predlagane strokovne rešitve konkretnega problema, ki ga je med praktičnim usposabljanjem v podjetju/organizaciji preučeval. Diplomski seminar se uspešno zaključi z ustnim zagovorom seminarja pred komisijo v okviru vnaprej določenega termina za zagovore. Ustni zagovori so javni, nanje so povabljeni ostali študenti programa Okolje, in sicer z namenom, da se jim predstavi izsledke oz. napredke na področjih, ki jih preučujejo diplomski seminarji.

Predmet je zasnovan tako, da zahteva individualno delo študenta pod nadzorom mentorja na fakulteti ali mentorja v okviru podjetja/organizacije. Predmet poleg praktičnega dela zahteva študij različnih literaturnih virov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent (se) v okviru pisanja diplomskega seminarja:
• nauči aplicirati svoje teoretično znanje in izsledke, pridobljene tekom praktičnega usposabljanja, na reševanje konkretnega primera v praksi in svoje predlagane rešitve zna ustrezno ubesediti,
• nauči poiskati različne literaturne vire v slovenskem in angleškem jeziku z namenom, da najde rešitve praktičnega problema,
• zna opraviti kritičen izbor relevantnih informacij s preučevanega področja in povezovati informacije iz različnih virov
• zna ustrezno strukturirati in napisati besedilo diplomskega seminarja, in sicer v pravilnem tehničnem slovenskem jeziku,
• spozna pravila in pomen citiranja literaturnih navedb ter zna pravilno navajati vire,
• spozna škodljive posledice plagiatorstva,
• zna pripraviti javno govorno predstavitev izbrane teme na svojem poklicnem področju,
• pridobi izkušnje iz javnega nastopanja in podajanja rezultatov,
• spozna prednosti samostojnega dela v okviru podjetja/organizacije ter, na drugi strani, dela pod mentorstvom ter je sposoben obeh načinov dela,
• spozna prednosti praktično naravnanega zaključka študija z diplomskim seminarjem ter povezav s podjetji podjetji in organizacijami (večje možnosti zaposlitve na širšem trgu dela).

Temeljna literatura in viri

Glede na to, da so teme sodobne ter vezane na konkreten primer problematike v trenutni praksi v izbranem podjetju oziroma organizaciji, pregled literature ne zajema zgolj povzetka posameznega učbenika ali znanstvene publikacije, temveč med drugim temelji na podatkih, pridobljenih iz znanstvenih člankov, člankov v poljudno-znanstvenih revijah, iz internetnih objav, ipd. Viri in literatura temeljijo na zbiranju in povezovanju informacij iz različnih virov.

Načini ocenjevanja

Oddaja diplomskega seminarja v pisni obliki in njegov ustni zagovor (ocena: »opravljeno« oz. »ni opravljeno«). Tako diplomski seminar v pisni obliki kot tudi njegov ustni zagovor sta ocenjena v skladu z veljavnimi pravili v zvezi z diplomskim seminarjem v pisni obliki in njegovim ustnim zagovorom.

Reference nosilca

Redni profesor s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici

  • PITCHER, Michael W., EMIN, Saim, VALANT, Matjaž. A simple demonstration of photocatalysis using sunlight. Journal of chemical education, ISSN 0021-9584, 2012, vol. 89, no. 11, str. 1439-1441. [COBISS.SI-ID 2588155]

  • VALANT, Matjaž, AXELSSON, Anna-Karin, LE GOUPIL, Florian, ALFORD, Neil McN. Electrocaloric temperature change constrained by the dielectric strength. Materials chemistry and physics, ISSN 0254-0584. [Print ed.], 2012, vol. 136, no. 2/3, str. 277-280. [COBISS.SI-ID 2587899]

  • VALANT, Matjaž, ARČON, Iztok, MIKULSKA, Iuliia, LISJAK, Darja. Cation order-disorder transition in Fe-doped 6H-BaTiO[sub]3 for dilute room-temperature ferromagnetism. Chemistry of materials, ISSN 0897-4756. [Print ed.], 2013, vol. 25, no. 17, str. 3544-3550, doi: 10.1021/cm402353t. [COBISS.SI-ID 26970151]

  • VALANT, Matjaž. Electrocaloric materials for future solid-state refrigeration technologies. Progress in Materials Science, ISSN 0079-6425. [Print ed.], 2012, vol. 57, no. 6, str. 980-1009. [COBISS.SI-ID 2210043]

  • AXELSSON, Anna-Karin, VALANT, Matjaž, LE GOUPIL, Florian, BERENOV, Andrey, ALFORD, Neil McN. Lead-free and “exotic” electrocaloric materials. V: CORREIA, Tatiana (ur.).Electrocaloric materials : new generation of coolers, (Engineering materials, ISSN 1612-1317, vol. 34). Heidelberg; Berlin: Springer, cop. 2014, str. 125-146. [COBISS.SI-ID 3245563]