Atmosfera: plini, aerosoli in podnebne spremembe

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti s sestavo atmosfere in fizikalnimi in kemijskimi procesi v atmosferi. Posebna pozornost je namenjena spoznavanju lastnosti najnižje plasti ozračja – troposfere in človeškega vpliva na kakovost zraka na lokalni in regionalni ravni. Študentje se seznanijo s kroženjem osnovnih elementov v atmosferi, interakcijo plinov in aerosolov s sevanjem in problematiko globalnih podnebnih sprememb. Študentje razvijajo sposobnost povezovanja znanj s področja naravoslovnih ved, predvsem fizike, kemije in meteorologije in sposobnost kritičnega vrednotenja medsebojnih vplivov človeških aktivnosti in podnebnih sprememb.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike in meteorologije.

Vsebina

Zgradba atmosfere

Plini

Aerosoli

 • velikostna porazdelitev
 • kemijska sestava
 • nukleacija in dinamika aerosolov
 • ogljični aerosoli
 • interakcija aerosolov s sevanjem

Osnove atmosferske kemije

 • atmosfersko sevanje in fotokemija
 • kemija troposfere

Meteorologija in lokalna kakovost zraka

 • meteorologija na lokalnem nivoju
 • razširjanje onesnaževal

Suho in mokro izločanje iz atmosfere

Globalna atmosfera in kroženje žvepla, dušika in ogljika

Podnebje: plini in aerosoli

Kemijski transportni modeli in statistični modeli

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje znajo opisati in pojasniti:

 • sestavo atmosfere in osnovne fizikalne in kemijske procese
 • zakonitosti biogeokemijskega kroženja osnovnih komponent ozračja
 • vpliv emisij plinov in delcev na kakovost zraka in globalne podnebne spremembe
 • vpliv lokalnih vremenskih razmer na kakovost zraka in razširjanje onesnaževal
  Študentje poznajo osnove načrtovanja in izvedbe meritev kakovosti zraka in pristope pri obdelavi in interpretaciji meritev.

Temeljna literatura in viri

 • Seinfeld, J. H., and Pandis, S. N.: Atmospheric chemistry and physics, from air pollution to climate change, 3rd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2016. Katalog E-gradivo
 • IPCC: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Switzerland, 151, 2014. E-gradivo
 • Pöschl, U.: Atmospheric aerosols: composition, transformation, climate and health effects, Angewandte Chemie - International Edition, 44, 7520-7540, 2005. https://doi.org/10.1002/anie.200501122
 • Air quality in Europe - 2016 report, European Environment Agency, Luxemburg, 83, 2016. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%), seminar (10%), poročilo iz vaj (30%)

Reference nosilca

Docentka za področje geofizike na Univerzi v Novi Gorici.

 • DRINOVEC, Luka, GREGORIČ, Asta, ZOTTER, Peter, WOLF, Robert, BRUNS, Emily Anne, PREVOT, Andre S. H., PETIT, Jean-Eudes, FAVEZ, Olivier, SCIARE, Jean, ARNOLD, Ian J., CHAKRABARTY, Rajan K., MOOSMÜLLER, Hans, ÁGNES, Filep, MOČNIK, Griša. The filter loading effect by ambient aerosols in filter absorption photometers depends on the mixing state of the sampled particles. Atmospheric measurement techniques, 2017, 10, 3, str. 1043-1059.
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, 2014, 34, 5, str. 1488-1500.
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, GABROVŠEK, Franci. Reasons for large fluctuation of radon and CO2 levels in a dead-end passage of a karst cave (Postojna Cave, Slovenia). Natural hazards and earth system sciences, 2013, 13, 2, str. 287-297.
 • JEREB, Borut, GREGORIČ, Asta, VOVK KORŽE, Ana, MOČNIK, Griša, STERLE MAŠAT, Nina, KOVŠE, Špela, HERMAN, Luka, ČEH, Iris, BEZGOVŠEK, Teja, BREZOVŠEK, Nastja, BATKOVIČ, Tanja. Black bicycle: kolesarske poti ob vpadnici v Celje : študentski projekt Po kreativni poti do znanja 2017. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za logistiko, 2017. 58 str.
 • OGRIN, Matej, VINTAR MALLY, Katja, PLANINŠEK, Anton, GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, OGRIN, Darko (urednik). Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 118 str.