Meritve in izboljšanje kakovosti zraka

Cilji in kompetence

Študenti se bodo seznanili z vplivi onesnaženja zraka z plini in delci na zdravje, kar je podlaga za regulativo tega področja. Razumeli bodo povezavo med načini merjenja, merjenimi parametri in regulativo. Spoznali bomo merjenje in-situ in na daljavo. Seznanili se bodo z različnimi metodami določanja virov onesnaženja in aplikacijami merilnih metod in metod določanja virov na področju izboljšanja kvalitete zraka. Na terenskih vajah bodo izvedli meritve, ki jih bodo obdelali. Seminar jim bo omogočil vpogled v podrobnosti na področjih merjenja aerosolov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike, meteorologije in matematike.

Vsebina

 • Plini in delci v zunanjem zraku
 • Vplivi onesnaženega zraka na zdravje
 • Regulativa v EU in ZDA, mednarodne konvencije
 • Merilne metode – in-situ:
  * velikostna porazdelitev
  * absorpcija
  * sipanje
  * masna koncentracija
  * kemijska sestava
  * aerosolski masni spektrometri

 • Merilne metode – daljinsko zaznavanje:
  * LIDAR
  * AOD
  * satelitske meritve

 • Določanje virov:
  * CMB
  * PMF
  * aethalometrski model

 • Znižanje lokalnega onesnaženja zraka

 • Regionalni in globalni vidiki onesnaženja in regulative

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti znajo opisati in pojasniti:
- vpliv onesnaženega zraka na zdravje,
- različne načine merjenja lastnosti plinov in delcev v zunanjem zraku,
- različne načine določanja virov onesnaženja zraka,
- regulativo na področju onesnaženja zraka v EU in ZDA,
- pomembnost lokalnih, regionalnih in globalnih učinkov onesnaženega zraka in razlike med njimi.

Slušatelji spoznajo celovit pristop k meritvam onesnaženosti zraka in določanju virov onesnaženja. Znajo načrtovati preprosto merilno kampanjo in obdelati rezultate, aplicirati model za določanje virov in napisati poročilo.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%), seminar (10%), poročilo iz vaj (30%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Fizika atmosfere na Univerzi v Novi Gorici.

 • DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, ZOTTER, P., PREVOT, A. S. H., RUCKSTUHL, C., COZ, E., RUPAKHETI, M., SCIARE, Jean, MÜLLER, T., WIEDENSOHLER, A., HANSEN, Anthony D. A. The "dual-spot" Aethalometer : an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric measurement techniques, ISSN 1867-1381, 2015, no. 8, str. 1965-1979, ilustr., doi: 10.5194/amt-8-1965-2015.

 • ZOTTER, P., HERICH, Hanna, GYSEL, Martin, EL-HADDAD, Imad, ZHANG, Yanling, MOČNIK, Griša, HÜGLIN, Christoph, BALTENSPERGER, Urs, SZIDAT, Sönke, PREVOT, Andre S. H. Evaluation of the absorption Ångström exponents for traffic and wood burning in the Aethalometer based source apportionment using radiocarbon measurements of ambient aerosol. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2017, vol. 17, no. 6, str. 4229-4249, doi: 10.5194/acp-2016-621.

 • PLATT, Stephen M., JEŽEK, Irena, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, et al. Secondary organic aerosol formation from gasoline vehicle emissions in a new mobile environmental reaction chamber. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2013, vol. 13, no. 18, str. 9141-9158, doi: 10.5194/acp-13-9141-2013.

 • INVERNIZZI, Giovanni, RUPRECHT, Ario, MAZZA, Roberto, DE MARCO, Cinzia, MOČNIK, Griša, SIOUTAS, Constantinos, WESTERDAHL, Dane. Measurement of black carbon concentration as an indicator of air quality benefits of traffic restriction policies within the ecopass zone in Milan, Italy. Atmospheric environment, ISSN 1352-2310. [Print ed.], 2011, vol. 45, issue 21, str. 3522-3527, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.04.008.

 • OGRIN, Matej (avtor, fotograf), VINTAR MALLY, Katja, PLANINŠEK, Anton, GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, OGRIN, Darko (urednik). Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-237-816-5.