Logistika

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente temeljev logistike in preskrbovalne verige od vhoda, notranjih procesov in izhoda blaga s poudarkom na vitkosti procesov in sledljivosti.

Študenti osvojijo ekonomsko logistična znanja. Se naučijo skladno z globalnimi standardi narediti logistično nalepko, vzpostaviti elektronski tok logističnih dokumentov in vse kar je potrebno za učinkovito izvajanje logistike tudi v praksi.

Dodana vrednost predmetu je možnost pridobitve certifikata o poznavanju mednarodnih globalnih standardov v logistiki in preskrbovalni verigi.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- poznavanje glavnih procesov poslovne logistike: nabavnega procesa, procesa notranjega transporta, procesa skladiščenja in procesa zunanjega transporta,
- znanja o načinih preučevanja, projektiranja in izgradnje logističnega sistema,
- znanje o logističnem informacijskem sistemu,
- poznavanje tehničnih sredstev v logistiki.
- obvladovanje principov vitkosti v logistiki
- Koncept logistike v podjetjih

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

 1. Uvod v logistiko in preskrbovalno verigo
 2. Procesi v poslovni logistiki
 3. Vitka logistika
 4. Logistika pomemben element upravljanja preskrbovalnih verig
 5. Sledljivost v logistiki in preskrbovalni verigi
 6. Pomen globalnih standardov (identifikacija – zajem – izmenjava) v logistiki in preskrbovalni verigi
 7. Digitalizacija logistike in preskrbovalne verige

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
- Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi pojmi obvladovanja procesov v logistiki ob upoštevanju različnih obstoječih tehnologij in strategij vodenja podjetij s poudarkom vitke-lean organizacije poslovanja in sledljivosti preko celotne preskrbovalne verige.
- Spoznajo pomen globalnih standardov, ki omogočajo interoperabilne in prilagodljive procese ter omogočajo učinkovito logistiko, sodelovanje partnerjev preskrbovalne verige ter deljenje in sledenje informacij vzdolž celotne preskrbovalne verige.
- Na praktičnih primerih se naučijo kako skladno z globalnimi standardi označiti logistične in ostale prodajne enote, izdelati logistično nalepko, pravilno izmeriti dimenzije enot.
- Možnost pridobitve Certifikata o poznavanju mednarodnih globalnih standardov v logistiki in preskrbovalni verigi.

Temeljna literatura in viri

 • M. Martini, B. Kovačič, Z. Konda, UPRAVLJANJE GLOBALNIH PRESKRBOVALNIH VERIG, GS1 Slovenija, 2021. Katalog
 • M. Martini, Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig, delovni zvezek, GS1 Slovenija, 2015. E-gradivo
 • B. Urbancl, Poslovna logistika, 2019. E-gradivo
 • M. Cedilnik, B. Gajšek, LOGISTIKA TRGOVINSKE DEJAVNOSTI, Harlow: Pearson, 2018

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni in ustni izpit (50/50) izpit ter sprotno preverjanje opravljenih praktičnih nalog iz delovnega zvezka in praktičnih vaj v učiilnici (po potrebi on-line) in kolokviji. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h kolokvijem oz. končnemu izpitu. 50/50

Reference nosilca

dr. Mateja Podlogar je svetovalka in vodja projektov GDSN in izobraževanja na GS1 Slovenija. Doktorirala je s področja elektronskega poslovanja, Je gostujoča predavateljica in izkušena raziskovalka. Ima številne izkušnje s področja upravljanju globalnih preskrbovalnih verig in njihove digitalizacije ob podpori globalnih standardov in rešitev. Je ekspert za upravljanja in izmenjavo kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih prek globalnega omrežja GDSN. V zadnjem času pa se najbolj posveča prenosu globalnih znanj s področja sinhronizacije matičnih podatkov, sledljivosti in elektronskega poslovanja, preko praktičnih primerov študentom terciarnega izobraževanja.

BAGGIA, Alenka, BUČER, Maja, FINK, Betka, GAJŠEK, Brigita, BUTKOVIĆ, Amanda, KOLIDŽIĆ, Jovana,
MASTNAK, Adrijana, PODGORELEC, Mateja, SLODNJAK, Valentina, FANEDL, Nina, PODLOGAR, Mateja.
Inovativni pristop k širjenju znanja o standardih = Innovative approach to the dissemination of knowledge about standards. V: RAJKOVIČ, Uroš (ur.), BATAGELJ, Borut (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi = Education in Information Society : 9. oktober 2020, 9 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek G = volume G. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. Str. 25-30, ilustr. ISBN 978-961-264-198-6, ISBN 978-961-264-199-3. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/ IS2020_Volume_G%20-%20VIVID.pdf. [COBISS.SI-ID 35220483]

GAJŠEK, Brigita (avtor, vodja projekta), BAGGIA, Alenka (avtor, mentor), FINK, Betka, BUČER, Maja,
BUTKOVIĆ, Amanda, KOLDŽIĆ, Jovana, FANEDL, Nina, SLODNJAK, Valentina, PODGORELEC, Mateja. Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje: zaključno poročilo projekta. Ljubljana: [s. n.], 2020. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28828419]

CEDILNIK, Marko, GAJŠEK, Brigita., Logistika trgovinske dejavnosti. Harlow: Pearson, cop. 2018. XI, 149 str.,ilustr. ISBN 978-1-78726-441-0. [COBISS.SI-ID 512892989], /drugi avtorji: PODLOGAR, Mateja/

PODLOGAR, Mateja, PRAUNSEIS, Miha. Zagotavljanje sledljivosti in informatizacija poslovnih procesov v logistiki --- nepotreben strošek ali konkurenčna prednost?. V: KRAMBERGER, Tomaž (ur.), LISEC, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.). Proceedings of the 3rd International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2006. Vol. 1-2. Celje: Faculty of Logistics, 2006. Vol. 1, str. 130-143. ISBN 961-6562-02-9, ISBN 978-961-6562-02-7, ISBN 961-6562-03-7, ISBN 978-961-6562-03-4. [COBISS.SI-ID 5323283]

PODLOGAR, Mateja. Živi laboratorij priložnost za dobro prakso. Logistika & transport : priloga Dela. 24. apr. 2006, letn. 2, št. 9, str. 24-25, ilustr. ISSN 1408-6638. [COBISS.SI-ID 17124919]

PODLOGAR, Mateja, GRIČAR, Primož. Proces oskrbovanja : uporaba programa SAP v celovitem poslovnem
informacijskem sistemu : priročnik. Kranj: Moderna organizacija, 2003. 82 str., ilustr. ISBN 961-232-150-7. [COBISS.SIID
122870784]