Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring

Biti gospodarski inženir pomeni biti na stičišču tehnologije in podjetništva. Pomeni slediti hitremu tehnološkemu razvoju in s svojimi ekonomskimi in organizacijskimi znanji prenašati novosti v prakso, tako da podjetje posluje še bolj uspešno.

Študijski program:Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring
Študijsko področje:proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Šifra programa:1GI
Stopnja programa:Prva stopnja stopnja visokošolski strokovni
Ime listine:diploma
Strokovni naslov:diplomirani gospodarski inženir (VS)/diplomirana gospodarska inženirka (VS)
Okrajšava naslova:dipl.gosp.inž. (VS)
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Imre Cikajlo
Direktor programa:prof. dr. Imre Cikajlo

V današnjem času se tehnologije in načini poslovanja zelo hitro spreminjajo. Podjetja za prepoznavanje teh sprememb in njihovo vpeljevanje v prakso potrebujejo široko razgledane ljudi, ki poznajo tehniške, ekonomske in organizacijske vidike poslovanja. Ljudi, ki problematiko podjetij vidijo celovito, zato znajo reševati probleme na stičišču tehnologij in podjetništva.

Takšne kadre izobražujemo na študijskem programu Gospodarski inženiring. Pri tem dajemo velik poudarek vajam, predstavitvam, diskusijam, praktičnemu usposabljanju in projektnemu delu.

Opis programa

Program obsega poleg temeljnih predmetov iz naravoslovja široko paleto predmetov iz inženirskih, ekonomskih in organizacijskih ved. Študij sestoji iz predavanj, vaj, praktičnega usposabljanja in diplomskega dela. Redni študij traja šest semestrov.

Predmeti so razporejeni tako, da je večina osnovnih predmetov predavana v prvem letniku, eden pa v prvem semestru drugega letnika. Strokovni predmeti, za katere študenti potrebujejo znanja posameznih osnovnih predmetov, so uvrščeni v drugi letnik. Obvezni predmet in predmet Osnove podjetniškega načrtovanja v tretjem letniku predpostavljata, da je študent pred tem slišal ključne strokovne vsebine, ki naj bi jih bil pri teh dveh predmetih sposoben interdisciplinarno povezovati. V tretjem letniku študija študenti opravijo tudi praktično usposabljanje v podjetjih. Tako še bolj konkretno spoznajo uporabo pridobljenih znanj za reševanje problemov.

Praktično usposabljanje in diplomsko delo sta povezana, saj praviloma študent v okviru diplomske naloge nadaljuje z reševanjem problematike, ki jo je obravnaval med praktičnim usposabljanjem. To mu omogoča bolj poglobljeno obravnavo tematike, vezane na konkretno delovno okolje.

Na fakulteti izvajamo individualno svetovanje in usmerjanje v zvezi s študijem v vseh ključnih fazah – pred vpisom, ob izbiri predmetov, pa tudi ob iskanju zaposlitve.

Predmetnik študijskega programa

Vpisni pogoji

V dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo. Vpišejo se lahko tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Če je vpis omejen, se kandidate izbere glede na splošni učni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Študentom dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov Univerze v Novi Gorici in sorodnih dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov s področja tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Za neposreden prehod v drugi letnik mora študent s tako priznanimi izpiti zbrati enako število točk kot študenti programa, torej vsaj 47 ECTS točk, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik. Za neposreden prehod v tretji letnik mora študent izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni s pravili o napredovanju v tretji letnik, to je imeti mora priznane vse obveznosti za prvi letnik in vsaj 47 ECTS točk iz drugega letnika. Študent mora za pridobitev diplome na tem programu na njem opraviti vsaj en letnik (60 ECTS).

Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij tehnike, naravoslovja, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj lahko preidejo v 3. letnik. Diplomanti iz drugih strokovnih področij, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve Poslovno-tehniške fakultete.

Prehod v drugi letnik dodiplomskih visokošolskih strokovnih programov je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih področij: informatik, elektronik, energetik, mehatronik ali strojnik, če izpolnjujejo pogoje za vpis v dodiplomski visokošolski strokovni študijski program in imajo povprečno oceno opravljenih obveznosti v višji strokovni šoli najmanj 8. Tudi ti kandidati naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve Poslovno-tehniške fakultete.

Komisija za študijske zadeve vloge obravnava individualno. O konkretnem primeru odloči na podlagi dokumentacije o obsegu, vsebini, zahtevnosti in aktualnosti kandidatovih pridobljenih kompetenc. Pri tem upošteva mnenje strokovnjakov za posamezna področja, lahko pa kandidata tudi povabi na razgovor. Na tej podlagi se določi priznane kompetence z višino ECTS točk in preostale obveznosti kandidata, lahko pa tudi zahteva preverjanje in ocenjevanje predhodno pridobljenih znanj. Prošnje za priznanje praktičnega usposabljanja priznava koordinator praktičnega usposabljanja po merilih, ki jih sprejme senat fakultete ali šole.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celosten vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in področja storitev ter bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v proizvodnih podjetjih in storitveni dejavnosti v skladu s spodaj navedenimi kompetencami.

Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov.

Profil diplomanta

Diplomant je usposobljen za delo predvsem na naslednjih področjih:

  • upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov,
  • vodenje proizvodnih procesov v industriji,
  • trženje inženirskih storitev in industrijskih izdelkov,
  • snovanje, vodenje in vrednotenje investicijskih projektov,
  • snovanje strateških in operativnih razvojnih načrtov,
  • sodelovanje pri razvoju tehnoloških procesov,
  • nadzor računalniško podprtih sistemov.

Diplomanti se večinoma zaposlujejo v tako imenovanem srednjem managementu, kjer opravljajo dela vodje proizvodnje, vodje vzdrževanja, vodje komerciale, delajo pa tudi kot prodajni inženirji in podobno.

Možnosti nadaljevanja študija

Na Poslovno – tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici izvajamo podiplomski magistrski študijski program Gospodarski inženiring.

Diplomanti se lahko vključijo tudi v druge podiplomske študijske programe, skladno s pravili, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih so naslednje: pisni izpiti, ustni izpiti, kolokviji in seminarske naloge. Uspešno opravljene obveznosti iz vaj in seminarskih nalog so pogoj za pristop k izpitu. V sklopu praktičnega usposabljanja študent pripravi vmesno in končno poročilo, ki ga ustno zagovarja.

Diplomsko delo

Poseben poudarek je na diplomskemu delu, ki je samostojno strokovno delo, s katerim diplomant dokaže, da sistematično uporablja pridobljena znanja za reševanje zahtevnih nalog s področja gospodarskega inženiringa. V diplomskem delu študent razišče in reši konkretno nalogo, temo diplomskega dela pa na pisno podan predlog predhodno odobri senat fakultete. Ta določi mentorja in komisijo za oceno diplomskega dela. Študent zaključi študij z javnim zagovorom diplomskega dela pred tričlansko komisijo.

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Ekonomika in organizacija podjetja (n) 250 10
Elektrotehnika (n) 175 7
Inženirska kemija 175 7
Marketinške strategije, splet in novi medij 175 7
Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov 100 4
Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij 100 4
Poslovna matematika (n) 100 4
Tehniška fizika 250 10
Tehniška matematika 175 7

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Energetika in okolje 150 6
Osnove avtomatskega vodenja 250 10
Pogodbeno pravo in pravo intelektualne lastnine 125 5
Poslovni informacijski sistemi 175 7
Proizvodni sistemi 150 6
Računovodstvo in poslovne finance 150 6
Spletne tehnologije 125 5
Statistika 75 3
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Angleški jezik 150 6
Logistika 150 6
Osnove podjetniškega načrtovanja 150 6
Ravnanje s človeškimi viri 150 6
Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje 150 6
Tehniški izbirni predmeti Ure ECTS
Informacijska varnost 150 6
Mobilne tehnologije 150 6
Računalniško podprto projektiranje 150 6
Računalniško programiranje 150 6

3. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Diplomsko delo - 6
Elektronsko poslovanje 150 6
Metode sistemskega inženiringa 150 6
Praktično usposabljanje 480 24
Projektni management 150 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Angleški jezik 150 6
Logistika 150 6
Osnove podjetniškega načrtovanja 150 6
Ravnanje s človeškimi viri 150 6
Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje 150 6
Tehniški izbirni predmeti Ure ECTS
Informacijska varnost 150 6
Mobilne tehnologije 150 6
Računalniško podprto projektiranje 150 6
Računalniško programiranje 150 6