Računalniško podprto projektiranje

Cilji in kompetence

 • znanje osnov tehniškega risanja, opisne geometrije, računalniško podprtega konstruiranja ter
 • poznavanje programske opreme za sodobno računalniško podprto inženirsko delo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Obravnava snovi in priprava seminarske naloge zahteva predznanje računalništva, ki ga obdeluje predmet Osnove računalništva in tujega jezika (angleščine).

Vsebina

Osnove tehničnega risanja
Osnove opisne geometrije
Osnove računalniško podprtega konstruiranja

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo obvladali:
- osnove opisne geometrije
- 2D risanja,
- 3D modeliranja,
- renderiranja (proces ustvarjanja slik),
- animacije ter
- programiranje znotraj uporabljene CAD programske opreme.

Temeljna literatura in viri

• Ivan Jovan: Tehnično risanje in dokumentacija, 2011 E-gradivo
• Ivan Prebil: Opisna geometrija: potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja, 2006
• Marjan Lep, Sergej Težak: Geometrijsko modeliranje z opisno geometrijo, 2008
• Deskriptivna geometrija. E-gradivo
• Bojan Dolšak, Marina Novak: Konstruiranje za proizvodnjo, 2008

Načini ocenjevanja

 • S pisnim delom izpita se ocenjujejo znanja osnov tehničnega risanja in opisne geometrije - S predstavitvijo lastnega dela z izbrano CAD programsko opremo pa se ocenjuje praktično delo z izbrano programsko opremo. 40/60

Reference nosilca

Izr. Prof. dr. Miha Kovačič univ. dipl. inž. str. je diplomiral leta 2000 na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru. V tem letu se je zaposlil kot mladi raziskovalec Laboratorija za inteligentne obdelovalne sisteme na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Leta 2002 je na podiplomskem direktnem doktorskem študiju opravil doktorski izpit. Leta 2004 je doktoriral in se zaposlil kot raziskovalec v železarni ŠTORE STEEL d.o.o. Od leta 2011 do 2016 je opravljal delo Vodje kakovosti in bil odgovoren za delo treh laboratorijev. Od leta 2016 je v istem podjetju Vodja razvoja. Leta 2005 je prejel raziskovalno nagrade za najboljše doktorsko delo podjetja TRIMO TREBNJE. Od leta 2006 pogodbeno sodeluje s KOVO, d.o.o. Od leta 2008 do 2014 je bil kot znanstveni sodelavec zaposlen tudi v Laboratoriju za večfazne procese, Univerze v Novi Gorici. Od leta 2015 do 2018 je bil kot višji znanstveni sodelavec zaposlen na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije v Ljubljani. V letu 2019 pa se je kot asistent z doktoratom zaposlil na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

Leta 2007 je bil izvoljen v naziv docenta za področje obdelovalnih tehnologij in sistemov, na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, od leta 2012 pa ponovno izvoljen na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici za področje strojništva. Leta 2017 je bil na Visoki šola za proizvodno inženirstvo v Celju izvoljen v naziv izredni profesor za področje Izdelovalne tehnologije in sistemi.

Področja njegovega znanstvenega raziskovanja se nanašajo na področje strojništva (strojna obdelava, krmiljenje in programiranje NC strojev), metalurgije, medicine in računalništva (modeliranje in optimiranje sistemov z metodami umetne inteligence - genetskega programiranja in genetskih algoritmov).

Njegova bibliografija šteje po metodologiji COBISS-a 225 enot. Je avtor 64 izvirnih znanstvenih člankov v recenziranih revijah, od tega 44 izvirnih znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva JCR. Število njegovih normiranih citatov znaša 589 (WoS).

Na seznamu bibliografije s področja genetskega programiranja med 13751 avtorji zaseda 16. mesto (http://www.cs.bham.ac.uk/~wbl/biblio/gp-html/).

Bibliografija:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20190529131352-21381.html

Bibliography:

 1. GANTAR, Gašper, GÖNCZ, Péter, KOVAČIČ, Miha. Optimization of press-fit processes = Optimizacija postopkov montaže z vtiskovanjem. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], mar.-apr. 2021, letn. 55, št. 2, str. 207-212, ilustr. https://mater-tehnol.si/index.php/MatTech/article/view/120/35, doi: 10.17222/mit.2020.100. [COBISS.SI-ID 60551427], [JCR, SNIP]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 17.44, št. avtorjev: 3
 2. KOVAČIČ, Miha, SALIHU, Shpetim, GANTAR, Gašper, ŽUPERL, Uroš. Modeling and optimization of steel machinability with genetic programming: Industrial study. Metals, ISSN 2075-4701, Mar. 2021, vol. 11, iss. 3 (426), str. 1-13, doi: 10.3390/met11030426. [COBISS.SI-ID 54223619], [JCR, SNIP, WoS do 15. 4. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 24.18, št. avtorjev: 4
 3. BABIČ, Matej, PETROVIČ, Dušan, SODNIK, Jošt, SOLDO, Božidar, KOMAC, Marko, CHERNIEVA, Olena, KOVAČIČ, Miha, MIKOŠ, Matjaž, CALÌ, Michele. Modeling and classification of alluvial fans with DEMs and machine learning methods : a case study of Slovenian torrential fans. Remote sensing, ISSN 2072-4292, 2021, letn. 13, št. 9/1711, str. 1-18, ilustr. https://www.mdpi.com/2072-4292/13/9/1711, doi: 10.3390/rs13091711. [COBISS.SI-ID 61449731], [JCR, SNIP, WoS do 31. 5. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.11]
  financer: ARRS, J7-8273, SI, Recognition of potentially hazardous torrential fans using geomorphometric methods and simulating fan formation
  kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
  točke: 12.83, št. avtorjev: 9
 4. KOVAČIČ, Tine, KOVAČIČ, Miha, OVSENIK, Rok, ZURC, Joca. The impact of multicomponent programmes on balance and fall reduction in adults with intellectual disabilities : a randomised trial. Journal of intellectual disability research, ISSN 0964-2633, May 2020, vol. 64, part 5, str. 381-394, ilustr., doi: 10.1111/jir.12727. [COBISS.SI-ID 25181704], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 29. 11. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
  kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, Scopus (h), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 23.89, št. avtorjev: 4
 5. ŽUPERL, Uroš, IRGOLIČ, Tomaž, KOVAČIČ, Miha. Minimum depth of milling to obtain the desired surface roughness in multi-layer materials = Minimalna globina frezanja za dosego želene hrapavosti površine pri večslojnih materialih. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2020, letn. 54, št. 6, str. 747-753, ilustr. http://mit.imt.si/izvodi/mit206/zuperl.pdf, doi: 10.17222/mit.2019.263. [COBISS.SI-ID 43350275], [JCR, SNIP, WoS do 7. 1. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 14. 1. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 17.44, št. avtorjev: 3
 6. GRAČNAR, Anemari, KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Decreasing of guides changing with pass design optimization on continuous rolling mill using a genetic algorithm. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, May 2020, vol. 35, iss. 6 (Spec. iss.), str. 663-667, doi: 10.1080/10426914.2019.1645337. [COBISS.SI-ID 17464835], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 27. 8. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 30.86, št. avtorjev: 3
 7. SALIHU, Shpetim, KOVAČIČ, Miha, ŽUPERL, Uroš. Investigation and modeling of cutting tool temperature in turning of inconel 625 steel by using taguchi method and long short term memory network. Proceedings in manufacturing systems, ISSN 2067-9238. [Print ed.], 2020, vol. 15, iss.2, str. 59-64, ilustr. http://icmas.eu/Journal_archive_files/Vol_15-Issue2-2020_PDF/59-64_SALIHU.pdf. [COBISS.SI-ID 52961795]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 10, št. avtorjev: 3
 8. KOVAČIČ, Miha, ĐUKIĆ, Goran, GAJŠEK, Brigita, STOPAR, Klemen. CAD based electric transporter path planning and production storage optimization using genetic algorithm - industrial case study. Tehnički glasnik, ISSN 1846-6168, 2020, [Vol.] 14, [iss.] 2, str. 174-179, ilustr. https://doi.org/10.31803/tg-20200523200341, doi: 10.31803/tg-20200523200341. [COBISS.SI-ID 26388483], [WoS do 28. 8. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 7.5, št. avtorjev: 4
 9. KOVAČIČ, Miha, STOPAR, Klemen, VERTNIK, Robert, ŠARLER, Božidar. Comprehensive electric arc furnace electric energy consumption modeling : a pilot study. Energies, ISSN 1996-1073, Jun. 2019, vol. 12, iss. 11, f. 1-13, ilustr. https://www.mdpi.com/1996-1073/12/11/2142, doi: 10.3390/en12112142. [COBISS.SI-ID 16647451], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 14. 9. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 18.25, št. avtorjev: 4
 10. KOVAČIČ, Miha, MIHEVC, Andrej, TERČELJ, Milan. Roll wear modeling using genetic programming - industry case study = Modeliranje obrabe valjev z genetskim programiranjem - primer iz industrije. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2019, letn. 53, št. 3, str. 319-325, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit193/kovacic.pdf, doi: 10.17222/mit.2018.104. [COBISS.SI-ID 1492138], [JCR, SNIP, WoS do 9. 7. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 1. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 19.41, št. avtorjev: 3
 11. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Reduction of surface defects and optimization of continuous casting of 70MnVS4 steel. International journal of simulation modelling, ISSN 1726-4529, 2018, vol. 17, no. 4, str. 667-676, doi: 10.2507/IJSIMM17(4)457. [COBISS.SI-ID 21945622], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 9. 7. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 40, št. avtorjev: 2
 12. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. A universal CAD system for cutting stock problem. International journal of simulation modelling, ISSN 1726-4529, June 2017, vol. 16, no. 2, str. 302-312, doi: 10.2507/IJSIMM16(2)10.387. [COBISS.SI-ID 20698902], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
  točke: 40, št. avtorjev: 2
 13. STOPAR, Klemen, KOVAČIČ, Miha, KITAK, Peter, PIHLER, Jože. Electric arc modeling of the EAF using differential evolution algorithm. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2017, vol. 32, iss. 10, str. 1189-1200, doi: 10.1080/10426914.2016.1257859. [COBISS.SI-ID 20153366], [JCR, SNIP, WoS do 8. 9. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 9. 9. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.75]
  kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 25, št. avtorjev: 4
 14. KOVAČIČ, Miha, DOLENC, Franjo. Prediction of the natural gas consumption in chemical processing facilities with genetic programming. Genetic programming and evolvable machines, ISSN 1389-2576. [Print ed.], 2016, vol. 17, iss. 3, 231-249 str., ilustr., doi: 10.1007/s10710-016-9264-x. [COBISS.SI-ID 4138491], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 42.15, št. avtorjev: 2
 15. KOVAČIČ, Miha, NOVAK, Damir. Prediction of the chemical non-homogeneity of 30MnVS6 billets with genetic programming = Napovedovanje nehomogenosti kemijske sestave pri gredicah 30MnVS6 s pomočjo genetskega programiranja. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2016, letn. 50, št. 1, str. 69-74, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit161/kovacic.pdf, doi: 10.17222/mit.2014.280. [COBISS.SI-ID 4135419], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 24.25, št. avtorjev: 2
 16. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar, ŽUPERL, Uroš. Natural gas consumption prediction in Slovenian industry - a case study = Napovedovanje odjema zemeljskega plina v slovenski industriji - študija primera. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], July 2016, vol. 63, no. 2, str. 91-96, ilustr. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rmzmag.2016.63.issue-2/rmzmag-2016-0008/rmzmag-2016-0008.xml, doi: 10.1515/rmzmag-2016-0008. [COBISS.SI-ID 19948054]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 10, št. avtorjev: 3
 17. KOVAČIČ, Miha, JAGER, Robert. Modeling of occurrence of surface defects of C45 steel with genetic programming = Modeliranje pojava površinskih napak pri jeklu C45 z genetskim programiranjem. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], nov.-dec. 2015, letn. 49, št. 6, str. 857-863, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit156/kovacic.pdf, doi: 10.17222/mit.2013.304. [COBISS.SI-ID 4077563], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 24.81, št. avtorjev: 2
 18. KOVAČIČ, Miha. Modeling of total decarburization of spring steel with genetic programming. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2015, vol. 30, no. 4, str. 434-443, ilustr., doi: 10.1080/10426914.2014.961477. [COBISS.SI-ID 3742203], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 13. 9. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 83.36, št. avtorjev: 1
 19. BABIČ, Matej, KOKOL, Peter, BELIČ, Igor, PANJAN, Peter, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Using of genetic programming in engineering. Elektrotehniški vestnik online, ISSN 2232-3236. [Spletna izd.], 2014, vol. 81, no. 3, str. 143-147, graf. prikazi. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2014/Babic.pdf. [COBISS.SI-ID 78906369], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 6.67, št. avtorjev: 6
 20. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Genetic programming prediction of the natural gas consumption in a steel plant. Energy, ISSN 0360-5442, 2014, vol. 66, str. 273-284, doi: 10.1016/j.energy.2014.02.001. [COBISS.SI-ID 3219707], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2021: št. citatov (TC): 40, čistih citatov (CI): 30, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.00, Scopus do 3. 10. 2021: št. citatov (TC): 45, čistih citatov (CI): 35, čistih citatov na avtorja (CIAu): 17.50]
  kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 85.89, št. avtorjev: 2
 21. STOPAR, Klemen, KOVAČIČ, Miha, KITAK, Peter, PIHLER, Jože. Electric-arc-furnace productivity optimization = Optimizacija produktivnosti elektroobločne peči. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], jan.-feb. 2014, letn. 48, št. 1, str. 3-7. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit141/stopar.pdf. [COBISS.SI-ID 3200251], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, Scopus do 19. 6. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.75]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 13.2, št. avtorjev: 4
 22. KOVAČIČ, Miha, JURJOVEC, Beno, KRAJNC, Luka. Ladle-nozzle opening and genetic programming = Odpiranje izlivka ponve s podžiganjem in genetsko programiranje. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], jan.-feb. 2014, letn. 48, št. 1, str. 23-26. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit141/kovacic.pdf. [COBISS.SI-ID 3200507], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 17.6, št. avtorjev: 3
 23. BABIČ, Matej, KOKOL, Peter, BELIČ, Igor, PANJAN, Peter, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, VERBOVŠEK, Timotej. Prediction of the hardness of hardened specimens with a neural network = Napoved trdote kaljenih vzorcev z nevronskimi mrežami. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], maj-jun. 2014, letn. 48, št. 3, str. 409-414, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65203. [COBISS.SI-ID 17827094], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.57, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.57]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 7.54, št. avtorjev: 7
 24. KOVAČIČ, Miha, JURJOVEC, Beno, KRAJNC, Luka. Ladle nozzle opening and genetic programming. Informatyka w Technologii Materiałów, ISSN 1641-8581, 2013, vol. 13, no. 1, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 2652923]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICT
  točke: 1.67, št. avtorjev: 3
 25. KOVAČIČ, Tine, ZAGORIČNIK, Miha, KOVAČIČ, Miha. Impact of relaxation training according to the Yoga In Daily Life system on anxiety after breast cancer surgery. Journal of complementary & integrative medicine, ISSN 1553-3840, 2013, vol. 10, no. 1, str. 1-12, doi: 10.1515/jcim-2012-0009. [COBISS.SI-ID 2934267], [SNIP, Scopus do 26. 2. 2021: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.33]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 13.33, št. avtorjev: 3
 26. KOVAČIČ, Miha, ROŽEJ, Urban, BREZOČNIK, Miran. Genetic algorithm rolling mill layout optimization. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2013, vol. 28, no. 7, str. 783-787. [COBISS.SI-ID 2789115], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 21. 3. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 29.85, št. avtorjev: 3
 27. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra, ŽUPERL, Uroš. Genetic programming and artificial neural network modeling of PM10 emission close to a steel plant = Modeliranje emisij PM10 ob železarni z genetskim programiranjem in nevronskimi mrežami. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], jul. 2013, vol. 60, no. 1, str. 9-16. http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz60/RMZ60_0009-0016.pdf. [COBISS.SI-ID 2932987]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 10, št. avtorjev: 3
 28. GREŠOVNIK, Igor, KODELJA, Tadej, VERTNIK, Robert, SENČIČ, Bojan, KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Application of artificial neural networks in design of steel production path. Computers, materials & continua : CMC, ISSN 1546-2218, 2012, vol. 30, no. 1, str. 19-38. [COBISS.SI-ID 2601467], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 24. 9. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
  točke: 13.52, št. avtorjev: 6
 29. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Batch-filling scheduling and particle swarms = Izdelava delovnih nalogov za jeklarno in roji delcev. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], maj-jun. 2012, letn. 46, št. 3, str. 269-277. [COBISS.SI-ID 2410747], [JCR, SNIP, WoS do 5. 8. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 28.94, št. avtorjev: 2
 30. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Modeling of PM10 emission with genetic programming = Modeliranje emisije PM10 z genetskim programiranjem. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2012, vol. 46, no. 5, str. 453-457. [COBISS.SI-ID 2541051], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 8. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 28.94, št. avtorjev: 2
 31. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Particle swarm based batch filling scheduling = Načrtovanje polnjenja šarž z uporabo rojev delcev. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], jul. 2012, letn. 59, št. 1, str. 1-18. [COBISS.SI-ID 990302]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 15, št. avtorjev: 2
 32. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Genetic programming modeling of the critical size of inclusions. Informatyka w Technologii Materiałów, ISSN 1641-8581, 2011, vol. 11, no. 1, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 1753595]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICT
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2
 33. KOVAČIČ, Tine, KOVAČIČ, Miha. Impact of relaxation training according to yoga in daily life system on perceived stress after breast cancer surgery. Integrative cancer therapies, ISSN 1534-7354, 2011, vol. 10, no. 1, str. 16-26. [COBISS.SI-ID 1807099], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 30, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.00, Scopus do 15. 9. 2021: št. citatov (TC): 33, čistih citatov (CI): 33, čistih citatov na avtorja (CIAu): 16.50]
  kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 50, št. avtorjev: 2
 34. KOVAČIČ, Tine, KOVAČIČ, Miha. Impact of relaxation training according to Yoga In Daily Life system on self-esteem after breast cancer surgery. The journal of alternative and complementary medicine, ISSN 1075-5535, 2011, vol. 17, no. 12, str. 1157-1164, doi: 10.1089/acm.2010.0653. [COBISS.SI-ID 2129659], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 23, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.50, Scopus do 24. 2. 2021: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 11.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 44.2, št. avtorjev: 2
 35. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Genetic programming and soft-annealing productivity = Genetsko programiranje in produktivnost mehkega žarjenja. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2011, vol. 45, no. 5, str. 427-432. [COBISS.SI-ID 2022139], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 33.77, št. avtorjev: 2
 36. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Genetic algorithm-based batch filling scheduling in the steel industry. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2011, vol. 26, no. 3, str. 464-474. [COBISS.SI-ID 1817595], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.50, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 47.77, št. avtorjev: 2
 37. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh, KOVAČIČ, Miha, VIŽINTIN, Jože. Residual stress field analysis and prediction in nitrided tool steel. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2011, vol. 26, no. 9, str. 1097-1103. [COBISS.SI-ID 1980411], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.50, Scopus do 24. 2. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 23.89, št. avtorjev: 4
 38. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Soft annealing productivity optimization = Optimiranje produktivnosti mehkega žarjenja. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], mar. 2011, letn. 58, št. 1, str. 29-37. [COBISS.SI-ID 1818875]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 15, št. avtorjev: 2
 39. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Critical inclusion size in spring steel and genetic programming = Kritična velikost vključka v vzmetnem jeklu in genetsko programiranje. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], 2010, vol. 57, no. 1, str. 17-23. [COBISS.SI-ID 1439995]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 15, št. avtorjev: 2
 40. KOVAČIČ, Miha. Hardenability modeling = Modeliranje prekaljivosti. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], 2010, vol. 57, no. 2, str. 173-180. [COBISS.SI-ID 1498875]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 30, št. avtorjev: 1
 41. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Application of the genetic programming for increasing the soft annealing productivity in steel industry. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2009, vol. 24, no. 3, str. 369-374. [COBISS.SI-ID 1066747], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 16. 7. 2021: št. citatov (TC): 31, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 40.39, št. avtorjev: 2
 42. KOVAČIČ, Miha. Genetic programming and Jominy test modeling. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2009, vol. 24, no. 7, str. 806-808. [COBISS.SI-ID 1113083], [JCR, SNIP, WoS do 31. 1. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 80.79, št. avtorjev: 1
 43. KOVAČIČ, Miha, MAČKOŠEK, Katja, MIHEVC, Andrej, MAROLT, Tomaž. Crack presence modeling after rolling by genetic programming = Modeliranje prisotnosti razpok z genetskim programiranjem. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], 2009, vol. 56, no. 1, str. 24-29. [COBISS.SI-ID 1098747]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 7.5, št. avtorjev: 4
 44. KOVAČIČ, Miha, PŠENIČNIK, Matej. Extra machinability modeling = Modeliranje povečane obdelovalnosti. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, ISSN 1408-7073. [Tiskana izd.], 2009, letn. 56, št. 3, str. 338-345. [COBISS.SI-ID 1239035]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 15, št. avtorjev: 2
 45. TURK, Radomir, PERUŠ, Iztok, KOVAČIČ, Miha, KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan. Genetic programming and CAE neural networks approach for prediction of the bending capability of ZnTiCu sheets = Primjena genetskog programiranja u CAE neuronskih mreža za prognozu izdržljivosti kod savijanja ZnTiCu traka. Metalurgija, ISSN 0543-5846, 2008, vol. 47, br. 4, str. 301-306. [COBISS.SI-ID 826975], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60, Scopus do 21. 7. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.60]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 11.39, št. avtorjev: 5
 46. KOVAČIČ, Miha, URATNIK, Peter, BREZOČNIK, Miran, TURK, Radomir. Prediction of the bending capability of rolled metal sheet by genetic programming. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2007, vol. 22, str. 634-640. http://dx.doi.org/10.1080/10426910701323326. [COBISS.SI-ID 11321110], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 27, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 26. 9. 2021: št. citatov (TC): 30, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.50]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 20.28, št. avtorjev: 4
 47. VAUPOTIČ, Boštjan, KOVAČIČ, Miha, FICKO, Mirko, BALIČ, Jože. Concept of automatic programming of NC machine for metal plate cutting by genetic algorithm method. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME, ISSN 1734-8412, Jan.-Feb. 2006, vol. 14, iss. 1/2, str. 131-139. [COBISS.SI-ID 10525718]
  kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 5, št. avtorjev: 4
 48. BRAJLIH, Tomaž, DRSTVENŠEK, Igor, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Optimizing scale factors of the PolyJet TM rapid prototyping procedure by genetic programming. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME, ISSN 1734-8412, May-Jun. 2006, vol. 16, iss. 1/2, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 10526486]
  kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 5, št. avtorjev: 4
 49. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, PŠENIČNIK, Matej. Prediction of steel machinability by genetic programming. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME, ISSN 1734-8412, May-Jun. 2006, vol. 16, iss. 1/2, str. 107-113. [COBISS.SI-ID 10526742]
  kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 6.67, št. avtorjev: 3
 50. BALIČ, Jože, KOVAČIČ, Miha, VAUPOTIČ, Boštjan. Intelligent programming of CNC turning operations using genetic algorithm. Journal of intelligent manufacturing, ISSN 0956-5515, vol. 17, no 3, str. 331-340. [COBISS.SI-ID 10365718], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00, Scopus do 10. 6. 2021: št. citatov (TC): 34, čistih citatov (CI): 30, čistih citatov na avtorja (CIAu): 10.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 26.67, št. avtorjev: 3
 51. ŽOHAR, Petra, KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, PODBREGAR, Matej. Prediction of maintenance of sinus rhythm after electrical cardioversion of atrial fibrillation by non-deterministic modelling. Europace. European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, ISSN 1099-5129, Available online 14 july 2005, letn. 7, št. 5, str. 500-507. http://europace.oxfordjournals.org/cgi/reprint/7/5/500. [COBISS.SI-ID 10119446], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 18. 8. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.25]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 19.55, št. avtorjev: 4
 52. DRSTVENŠEK, Igor, PAHOLE, Ivo, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Intelligent interface in a flexible production environment. Journal of materials processing technology, ISSN 0924-0136, 15. maj 2005, vol. 164-165, str. 1309-1316. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2005.02.074. [COBISS.SI-ID 9462806], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 21.9, št. avtorjev: 4
 53. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, PAHOLE, Ivo, BALIČ, Jože, KECELJ, Borut. Evolutionary programming of CNC machines. Journal of materials processing technology, ISSN 0924-0136, 15. maj 2005, vol. 164-165, str. 1379-1387. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2005.02.047. [COBISS.SI-ID 9443606], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 12. 5. 2016: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.60]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 17.52, št. avtorjev: 5
 54. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, TURK, Radomir (umetnik). Modeling of hot yield stress curves for carbon silicion steel by genetic programming. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2005, vol. 20, no. 1, Str. 1-10. [COBISS.SI-ID 530271], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 27.03, št. avtorjev: 3
 55. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, GUSEL, Leo. Comparison between genetic algorithm and genetic programming approach for modeling the stress distribution. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, 2005, vol. 20, no 3, str. 497-508. [COBISS.SI-ID 9566230], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.33, Scopus do 10. 10. 2021: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.67]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 27.03, št. avtorjev: 3
 56. FICKO, Mirko, KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic algorithms : a useful optimization method for manufacturing problems. Academic Journal of Manufacturing Engineering, ISSN 1583-7904, 2004, vol. 2, no 1, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 8877078]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 13.33, št. avtorjev: 3
 57. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, FICKO, Mirko. Intelligent systems for next-generation manufacturing. Academic Journal of Manufacturing Engineering, ISSN 1583-7904, 2004, vol. 2, no 1, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 8877590]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 13.33, št. avtorjev: 3
 58. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, SOVILJ, Bogdan. Programming CNC measuring machines by genetic algorithms. Academic Journal of Manufacturing Engineering, ISSN 1583-7904, 2004, vol. 2, no 4, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 9416982]
  kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 10, št. avtorjev: 4
 59. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary approach for cutting forces prediction in milling. Journal of materials processing technology, ISSN 0924-0136, Nov. 2004, vol. 155/156, str. 1647-1652. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2004.04.318. [COBISS.SI-ID 8811542], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.67, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 25, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.33]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 29.77, št. avtorjev: 3
 60. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, FICKO, Mirko. Prediction of surface roughness with genetic programming. Journal of materials processing technology, ISSN 0924-0136, 20. dec. 2004, vol. 157/158, str. 28-36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2004.09.004. [COBISS.SI-ID 9026582], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2021: št. citatov (TC): 114, čistih citatov (CI): 106, čistih citatov na avtorja (CIAu): 35.33, Scopus do 27. 8. 2021: št. citatov (TC): 150, čistih citatov (CI): 143, čistih citatov na avtorja (CIAu): 47.67]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 29.77, št. avtorjev: 3
 61. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Evolutionary programming of a CNC cutting machine. International journal of advanced manufacturing technology, ISSN 0268-3768, September 2003, vol. 22, no. 1/2, str. 118-124. [COBISS.SI-ID 8266774], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.50, Scopus do 16. 5. 2019: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
  kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 38.62, št. avtorjev: 2
 62. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Integrated genetic programming and genetic algorithm approach to predict surface roughness. Materials and manufacturing processes, ISSN 1042-6914, May 2003, vol. 18, iss. 3, str. 475-491. [COBISS.SI-ID 8318486], [JCR, SNIP, WoS do 16. 9. 2021: št. citatov (TC): 52, čistih citatov (CI): 42, čistih citatov na avtorja (CIAu): 21.00, Scopus do 24. 9. 2021: št. citatov (TC): 64, čistih citatov (CI): 55, čistih citatov na avtorja (CIAu): 27.50]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 28.28, št. avtorjev: 2
 63. PODBREGAR, Matej, KOVAČIČ, Miha, PODBREGAR-MARŠ, Aleksandra, BREZOČNIK, Miran. Predicting defibrillation success by "genetic" programming in patients with out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation, ISSN 0300-9572. [Print ed.], 2003, vol. 57, iss. 2, str. 153-159. http://dx.doi.org/10.1016/S0300-9572(03)00030-3. [COBISS.SI-ID 7969814], [JCR, SNIP, WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 31, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.75, Scopus do 2. 7. 2021: št. citatov (TC): 36, čistih citatov (CI): 35, čistih citatov na avtorja (CIAu): 8.75]
  kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICM
  točke: 25, št. avtorjev: 4
 64. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic programming approach for surface quality prediction. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, ISSN 1330-3651, 2003, vol. 10, no. 1, str. 19-24. [COBISS.SI-ID 7983894], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
  točke: 20, št. avtorjev: 2

1.02 Pregledni znanstveni članek
65. KOVAČIČ, Miha, SALIHU, Shpetim, ŽUPERL, Uroš. Model for predicting the machinability of continuously cast and subsequently rolled steel using the artificial neural network. Tehnički glasnik, ISSN 1846-6168, 2021, vol. 15, no. 3, str. 381-386, doi: 10.31803/tg-20210619190926. [COBISS.SI-ID 79817219]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 10, št. avtorjev: 3
66. KOVAČIČ, Miha, ŽUPERL, Uroš. Genetic programming in the steelmaking industry. Genetic programming and evolvable machines, ISSN 1573-7632, 2020, vol. 21, str. 99-128, ilustr., doi: 10.1007/s10710-020-09382-5. [COBISS.SI-ID 14436867], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 1. 9. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
točke: 40.32, št. avtorjev: 2

1.04 Strokovni članek
67. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocenjevanje izpostavljenosti hrupu na delovnih mestih. Varnost, zdravje, delo, ISSN 1855-9212, 2010, št. 1, str. 21-24. [COBISS.SI-ID 1491195]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
68. KOVAČIČ, Miha. Genetic programming and Štore Steel Ltd. V: ČOSIĆ, Predrag (ur.). MOTSP 2017 : conference proceedings. Zagreb: Croatian Association for PLM. cop. 2017, f. [1-8], ilustr. [COBISS.SI-ID 48691203]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 25, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
69. LERHER, Tone, HLIŠ, Teodor, MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, KOVAČIČ, Miha. Design of automated warehouse for long and heavy load steel bars. V: KARTNIG, Georg (ur.), ZRNIĆ, Nenad Đ. (ur.), BOŠNJAK, Srđan (ur.). MHCL 2019, XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, September 18th-20th, 2019, Vienna, Austria. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering. 2019, str. 245-250, ilustr. http://www.mhcl.info/download/send/270-proceedings-2019/226-proceedings-mhcl-2019. [COBISS.SI-ID 513036861]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 5, št. avtorjev: 5
70. LERHER, Tone, MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, ŠTOR, Matjaž, KOVAČIČ, Miha. Simulation analysis and performance measurement of a heavy load transport vehicle in a steel plan company. V: KARTNIG, Georg (ur.), ZRNIĆ, Nenad Đ. (ur.), BOŠNJAK, Srđan (ur.). MHCL 2019, XXIII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, September 18th-20th, 2019, Vienna, Austria. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering. 2019, str. 251-256, ilustr. http://www.mhcl.info/download/send/270-proceedings-2019/226-proceedings-mhcl-2019. [COBISS.SI-ID 513037117]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 5, št. avtorjev: 5
71. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. CAD approach for cutting stock problem and genetic algorithm. V: ČOSIĆ, Predrag (ur.). MOTSP 2018 : [conference proceedings], 10th International Scientific Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production, 6-8 June 2018, Primošten, Croatia. Zagreb: Croatian Association for PLM. cop. 2018, str. [1-8]. [COBISS.SI-ID 21508118]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
72. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar, DOLENC, Franjo. Natural gas prediction in Slovenian industry using genetic programming : case studies. V: ČOSIĆ, Predrag (ur.). MOTSP 2016 : conference proceedings, 8th International Scientific Conference Management of Technology - Step to Sustainable Production, 1-3 June 2016, Poreč, Istria, Croatia, (Management of technology step to sustainable production ... (Book of abstracts), ISSN 1848-9591). Zagreb: Croatian Association for PLM. 2016, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4384251]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
73. ŠTARKEL, Sebastjan, GAJŠEK, Primož, KOVAČIČ, Miha. Modeliranje obradivosti čelika genetskim programiranjem = Steel machinability modelling with genetic programming. V: KARABEGOVIĆ, Isak (ur.). Development and application, (Nove tehnologije, ISSN 2303-5668, 2015). Bihać: Društvo za robotiku. 2015, str. 85-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 4088571]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
74. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra, ŽUPERL, Uroš. Artificial intelligence approach of modeling of PM10 emission close to a steel plant. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Quality 2013 : proceedings, 8th Research/expert conference with international participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 06-08 June 2013 = 8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, Bosna i Hercegovina, 06-08 juni 2013, 8th Research/expert conference with international participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 06-08 June 2013, (Quality ... (Zenica), ISSN 1512-9268). Zenica: University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering. 2013, str. 305-310. http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202013/050-Q13-013.pdf. [COBISS.SI-ID 2933499]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
75. KOVAČIČ, Miha, ROŽEJ, Urban, BREZOČNIK, Miran. Genetic algorithm rolling mill layout optimization. V: ĐUKIĆ, Goran (ur.). ICIL 2012 : conference proceedings, International Conference on Industrial Logistics, 14-16 June 2012, Zadar, Croatia. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. 2012, str. 362-367. [COBISS.SI-ID 2546427], [Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
76. KOVAČIČ, Miha, MIHEVC, Andrej, MAČKOŠEK, Katja, MAROLT, Tomaž. Modeling of cracks presence in steel after hot rolling. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Quality 2011 : proceedings, 7th Research/expert conference with international participation = 7. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Kvalitet 2011", Neum, Bosna i Herzegovina, 01-04 juni 2011, (Quality ... (Zenica), ISSN 1512-9268). Zenica: University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering. 2011, str. 569-572. [COBISS.SI-ID 1933307]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 6.25, št. avtorjev: 4
77. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh, KOVAČIČ, Miha, VIŽINTIN, Jože. Analysis and prediction of residual stresses in nitrided tool steel. V: SCARDI, Paolo (ur.), AZANZA RICARDO, Cristy L. (ur.). Residual Stresses VIII : selected, peer reviewed papers from the 8th European Conference on Residual Stresses, ECRS8, Riva del Garda, Italy 26-28 June 2010, (Materials science forum, ISSN 0255-5476, vol. 681). Stafa-Zurich: Trans Tech Publications. 2011, vol. 681, str. 352-357. [COBISS.SI-ID 1795835], [WoS do 9. 8. 2021: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.25, Scopus do 24. 1. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 6.25, št. avtorjev: 4
78. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Povečanje produktivnosti mehkega žarjenja s pomočjo genetskega programiranja. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.). Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma, Industrijski forum IRT, Portorož, 6. in 7. junij 2011. Škofljica: Profidtp. 2011, str. 117-120. [COBISS.SI-ID 1936379]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
79. KOVAČIČ, Miha, PŠENIČNIK, Matej. Extra machinability quality prediction. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Quality 2009 : proceedings. Zenica: University of Zenica, Faculty of mechanical engineering. 2009, str. 465-470. [COBISS.SI-ID 1753339]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
80. SENČIČ, Bojan, KOVAČIČ, Miha. Razvoj visokotrdnostnih vzmeti. V: LAMUT, Jakob (ur.). 11. seminar o procesni metalurgiji jekla, 25. in 26. maj 2006, Ravne na Koroškem. [s.l.: s. n. 2006], 4 str. [COBISS.SI-ID 14401845]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
81. ARZENŠEK, Boris, KMETIČ, Dimitrij, TEHOVNIK, Franc, ŠUŠTARŠIČ, Borivoj, SENČIČ, Bojan, KOVAČIČ, Miha, PLOŠTAJNER, Hinko. Optimizacija vzmetnih lastnosti jekla 51CrV4. V: LAMUT, Jakob (ur.). 11. seminar o procesni metalurgiji jekla, 25. in 26. maj 2006, Ravne na Koroškem. [s.l.: s. n. 2006], 6 str. [COBISS.SI-ID 566954]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 0.71, št. avtorjev: 7
82. KOVAČIČ, Miha, VAUPOTIČ, Boštjan, BALIČ, Jože. NC Machine tools and genetics. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2005 & proceedings of the 16th International DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & Automation: "Focus on young researchers and scientsts", University of Rijeka, 19-22nd October 2005, Opatija, Croatia. Vienna: DAAAM International. 2005, str. 199-200. [COBISS.SI-ID 9956630], [Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICD
točke: 1.67, št. avtorjev: 3
83. BRAJLIH, Tomaž, DRSTVENŠEK, Igor, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Compensation of the size of the finished part for the PolyJet rapid prototyping procedure. V: Polymers & moulds innovations 2005, 20-23 april 2005, Hogeschool Gent, Belgium : international conference. Gent: Hogeschool. cop. 2005, 4 str. [COBISS.SI-ID 9636118]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 1.25, št. avtorjev: 4
84. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, FICKO, Mirko, BALIČ, Jože. Programming CNC lathes by genetic algorithms. V: ALVAREZ, Esther (ur.), et al. Proceedings of the 15th International conference on flexible automation and intelligent manufacturing, July 18th-20th, 2005. Bilbao: University of Deusto. 2005, vol. 1, str. 163-170. [COBISS.SI-ID 9810710]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 6.25, št. avtorjev: 4
85. DRSTVENŠEK, Igor, BRAJLIH, Tomaž, KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Assurance of accuracy at polymerisation of photopolymers. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.), YALÇIN, Senay (ur.), VIVANCOS CALVET, Joan (ur.). Proceedings, TMT 2005, 9th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and AssociatedTechnology, Antalya, Turkey, 26-30 September, 2005. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering. 2005, str. 677-680. [COBISS.SI-ID 9888534]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 1.25, št. avtorjev: 4
86. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Evolution and transport systems. V: BUDIN, Leo (ur.), RIBARIĆ, Slobodan (ur.). Computers in technical systems. Intelligent systems : proceedings of the joint conferences CTS+CIS = Računala u tehničkim sustavima; Inteligentni sustavi : zbornik radova zajedničkih savjetovanja CTS+CIS. Rijeka: Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku - MIPRO HU. 2004, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 8789782]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
87. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, BALIČ, Jože. Genetic programming approach for autonomous vehicles. V: Mechatronics 2004 : conference proceedings, 9th Mechatronics Forum International Conference, August 30-September 1, 2004, Ankara, Turkey. Ankara: Atilim University. cop. 2004, 8 str. [COBISS.SI-ID 9037590]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
88. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Genetic algorithm approach for CNC cutting machine. V: MicroCAD 2004. Section J, Production engineering and manufacturing systems. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre. 2004, str. 97-102. [COBISS.SI-ID 8633366]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
89. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary approach to manufacturing control. V: WANG, Lihui (ur.), et al. Proceedings of the 14th International conference on flexible automation & intelligent manufacturing, June 12-14, 2004, Toronto, Canada. Ottawa, Ontario, Canada: National research council of Canada. 2004, str. 915-921. [COBISS.SI-ID 8967446]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
90. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc. Programming of coordinate measuring machine using genetic algorithm. V: MURAVYOV, Sergey V. (ur.). Proceedings, 10th IMEKO TC7 International Symposium on Advances of Measurement Science, June 30 - July 2, 2004, Saint-Petersburg, Russia. Tomsk: Polytechnic University. 2004, str. 251-255. [COBISS.SI-ID 8874518], [Scopus do 7. 1. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN
točke: 6.25, št. avtorjev: 4
91. BREZOČNIK, Miran, FICKO, Mirko, KOVAČIČ, Miha. Genetic based approach to predict surface roughness. V: EKINOVIĆ, Sabahudin (ur.). Proceedings, TMT 2004, 8th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and AssociatedTechnology, Neum, Bosnia and Herzegovina, 15-19 September 2004. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering. 2004, str. 91-94. [COBISS.SI-ID 9009686]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 1.67, št. avtorjev: 3
92. KOVAČIČ, Miha. Uporaba trirazsežnega tiskanja v tekstilstvu = 3D printing in textile industry. V: DRSTVENŠEK, Igor (ur.). Slojevite tehnologije = Layered technologies. Maribor: Fakulteta za strojništvo. 2004, str. 118-121. [COBISS.SI-ID 8711446]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1
93. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic programming approach for cutting forces prediction in milling. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2003 & proceedings of the 14th International DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & Automation: focus on reconstruction and development" 22-25th October 2003, Sarajevo, Bosnia and Herczegovina. Vienna: DAAAM International. 2003, str. 234-235. [COBISS.SI-ID 8380694]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
94. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, BALIČ, Jože. Genetic programming approach for surface quality prediction of monel alloy. V: KUZMAN, Karl (ur.). Conference proceedings, 4th International Conference on Industrial Tools ICIT 2003, Bled, Celje, Slovenia, April 8-12, 2003. Celje: Tecos, Slovenian Tool and Die Development Centre. 2003, str. 385-388. [COBISS.SI-ID 7850774]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
95. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, BREZOČNIK, Miran. Genetic algorithm approach for autonomous vehicles. V: Conference proceedings, International conference on industrial technology [also] IEEE ICIT 2003, Hotel Habakuk Maribor, Slovenia, December 10-12, 2003. Piscataway: IEEE. 2003, str. 974-978. [COBISS.SI-ID 8518934], [Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICM
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
96. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic programming planner for mobile robots. V: BOHANEC, Marko (ur.), et al. Inteligentni in računalniški sistemi. Kompleksni sistemi v e-poslovanju = Intelligent and computer systems = Complex systems in e-business : zbornik A 6. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2003, 13. do 17. oktober 2003 = proceedings A of the 6th International Multi-Conference Information Society IS 2003, 13-17th October, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 2003, a, str. 85-88. [COBISS.SI-ID 8337174]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
97. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary computation approach for autonomous vehicles. V: KATALINIĆ, Branko (ur.), TUFEKČIĆ, Džemo (ur.), ŠELO, Ramiz (ur.). Proceedings of the 2nd DAAAM International conference on Advanced technologies for developing countries, June 25-28, 2003, Tuzla, Bosnia and Herzegovina. Tuzla: Faculty of Mechanical Engineering; Vienna: DAAAM International. 2003, str. 339-344. [COBISS.SI-ID 8007958]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
98. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary approach for cutting forces prediction in milling. V: OLABI, Abdul G. (ur.), HASHMI, M.S.J (ur.). Proceedings of the International conference on advances in materials and processing technologies (AMPT 2003), 8-11 July 2003, Dublin. Dublin: Dublin City University. cop. 2003, vol. 1, str. 852-855. [COBISS.SI-ID 8049686]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
99. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic algorithm method for computer aided quality control. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Proceedings, 3rd Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2003, 13th and 14th November 2003, Zenica, Bosnia and Herzegovina. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica. 2003, str. 125-130. [COBISS.SI-ID 8555286]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
100. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, FICKO, Mirko. Genetic-based approach to predict surface roughness in end milling. V: VIVANCOS CALVET, Joan (ur.), et al. Proceedings, TMT 2003, 7th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and AssociatedTechnology, Lloret de Mar, Barcelona, Spain, 15-17 September 2003. Zenica: Faculty of mechanical engineering. 2003, str. 529-532. [COBISS.SI-ID 8206870]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 8.33, št. avtorjev: 3
101. PODBREGAR, Matej, KOVAČIČ, Miha, PODBREGAR-MARŠ, Aleksandra, BREZOČNIK, Miran. Napovedovanje uspešnosti defibrilacije s pomočjo "genetskega" programiranja pri bolnikih z zunajbolnišničnim srčnim zastojem. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 2003 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2003] : proceedings, Deseti mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, Slovenija, 11.-14. junij 2003. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine. 2003, str. 163-165. [COBISS.SI-ID 7970582]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 1.25, št. avtorjev: 4
102. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic approximation method for surface quality prediction. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from nature, Wiena, University of Technology, 23-26th October, 2002. Vienna: DAAAM International. 2002, str. 285-286. [COBISS.SI-ID 7521046]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
103. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Prediction of surface roughness with genetic programming. V: DOBRZAÑSKI, Leszek A. (ur.). Proceedings of the 11th International scientific conference Achievements in mechanical & materials engineering, AMME`2002, Gliwice-Zakopane, Poland, December 15-18, 2002. Gliwice: Organising committee of the International scientific conference, Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology. 2002, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 7608342]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
104. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Genetic programming approach for surface quality prediction. V: KATALINIĆ, Branko (ur.), KLJAJIN, Milan (ur.). Proceedings of the 1st DAAAM international conference on Advanced technologies for developing countries, september 12-14, Slavonski Brod. Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer; Slavonski Brod: Mechanical engineering faculty. 2002, str. 405-410. [COBISS.SI-ID 7397398]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
105. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Integrated evolutionary computation environment for optimizing and modeling of manufacturing processes. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.), et al. Proceedings, TMT 2002, 6th International Research/Expert Conference Trends in the Development Machinery and Associated Technology, Neum, BiH, 18-22 September 2002. Zenica: Faculty of mechanical engineering. 2002, str. 107-110. [COBISS.SI-ID 7399446]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
106. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary transport system. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering" : Jena University of Applied Sciences, 24-27 October 2001, Jena, Germany. Vienna: DAAAM International. 2001, str. 253-254. [COBISS.SI-ID 6700822]
kategorija: 4C (Z); tip dela še ni verificiran
točke: 12.5, št. avtorjev: 2
107. KOVAČIČ, Miha, BALIČ, Jože. Genetic algorithm method for cutting optimisation of Monel alloy. V: DOBRZAŃSKI, Leszek A. (ur.). Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference Achievements in Mechanical & Materials Engineering AMME'2001, Gliwice-Cracow-Zakopane, Poland, December 9-13, 2001. Gliwice: Silesian University of Technology, Institute of Engineering Materials and Biomaterials. cop. 2001, str. 305-316. [COBISS.SI-ID 6835478]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
108. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Survey of the evolutionary computation and its application in manufacturing systems. V: JURKOVIĆ, Milan (ur.), KARABEGOVIĆ, Isak (ur.). Proceedings = Zbornik radova, RIM 2001, 3rd International Conference on Revitalization and Modernization of Production, Bihać, Bosnia and Herzegovina, September 27-28, 2001. Bihać: Tehnički fakultet. 2001, str. 501-508. [COBISS.SI-ID 6606870]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 2

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
109. PLANK, Marko, KOVAČIČ, Miha, PAHOLE, Ivo, BALIČ, Jože. Analiza vzrokov za notranje napetostne razpoke v vzmetnem jeklu. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.). Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma, Industrijski forum IRT, Portorož, 6. in 7. junij 2011. Škofljica: Profidtp. 2011, str. 121-124. [COBISS.SI-ID 15068182]
kategorija: SU (S)
točke: 1.25, št. avtorjev: 4
110. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Programiranje numerično krmiljenih strojev s pomočjo strojnega učenja. V: POLAJNAR, Andrej (ur.), POJE, Janez (ur.), JUNKAR, Mihael (ur.). Odličnost orodjarn : dobavitelj - kupec - orodjar : zbornik posvetovanja, Portorož, 11.-13. oktober 2005. Ljubljana: GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo; v Mariboru: Fakulteta za strojništvo. 2005, str. 67-70. [COBISS.SI-ID 9978646]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 2

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
111. KOVAČIČ, Miha, MIHEVC, Andrej, TERČELJ, Milan. Modeling of roll wear of the first stand of continuous rolling mill. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 104. http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 1360810]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
112. KOVAČIČ, Miha, JURJOVEC, Beno, KRAJNC, Luka. Model of ladle nozzle opening based on genetic programming. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 20. jubilejna konferenca o materialih in tehnologijah, 17.-19. oktober 2012, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2012, str. 85. [COBISS.SI-ID 2576891]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
113. STOPAR, Klemen, KOVAČIČ, Miha, KITAK, Peter, PIHLER, Jože. Electric arc furnace productivity optimization. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 20. jubilejna konferenca o materialih in tehnologijah, 17.-19. oktober 2012, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2012, str. 210. [COBISS.SI-ID 2577147]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
114. ŠARLER, Božidar, BELIČ, Igor, FILIPIČ, Bogdan, GREŠOVNIK, Igor, HANOGLU, Umut, JENKO, Monika, KODELJA, Tadej, KOVAČIČ, Miha, GUŠTIN, Agnieszka, MLAKAR, Miha, SENČIČ, Bojan, TUŠAR, Tea, VERTNIK, Robert. Simulation and optimisation of casting, rolling and heat treatment processes for competitive production of topmost steel. V: GODEC, Matjaž (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 19. konferenca o materialih in tehnologijah, 22. - 23.november 2011, Portorož = 19th Conference on Materials and Technology, 22-23 November 2011, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2011, str. 25. http://www.imt.si/fileadmin/dokumenti/IMT/KONFERENCA_-_abstracti/Sarler.pdf. [COBISS.SI-ID 889002]
kategorija: SU (S)
točke: 0.18, št. avtorjev: 13
115. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Modeling of PM10 emission near the steel plant area in Slovenia with genetic programming. V: GODEC, Matjaž (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 19. konferenca o materialih in tehnologijah, 22. - 23.november 2011, Portorož = 19th Conference on Materials and Technology, 22-23 November 2011, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2011, str. 37. [COBISS.SI-ID 2044667]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
116. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Batch filling scheduling and genetic algorithm. V: GODEC, Matjaž (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 19. konferenca o materialih in tehnologijah, 22. - 23.november 2011, Portorož = 19th Conference on Materials and Technology, 22-23 November 2011, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2011, str. 48. [COBISS.SI-ID 2044923]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
117. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh, KOVAČIČ, Miha, VIŽINTIN, Jože. Residual stress field analysis and prediction in nitrided tool steel. V: Conference programme and book of abstracts, 8th European Conference on Residual Stresses, Riva del Garda, Trento, Italy, June 26-28, 2010. [S. l.: s. n.]. 2010, str. 33. [COBISS.SI-ID 11539995]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
118. KOVAČIČ, Miha, ŠARLER, Božidar. Genetic programming and soft annealing productivity. V: JENKO, Monika (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 18. konferenca o materialih in tehnologijah, 15.-17. november 2010, Portorož, Slovenija = 18th Conference on Materials and Technology, 15-17 November 2010, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2010, str. 72. [COBISS.SI-ID 1720571]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
119. KOVAČIČ, Miha. Genetic programming and jominy test modelling. V: LESKOVŠEK, Vojteh (ur.). Extended abstracts, 2nd International Conference on the Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies [also] ICHT & SETD 2008, 25-28 May 2008, Bled, Slovenia, (Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949, Vol. 42, spec. iss., (May 2008)). Ljubljana: Institute of Metals and Technology. 2008, str. 149-150. [COBISS.SI-ID 1067259], [JCR, SNIP]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
120. TURK, Radomir, KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, KOVAČIČ, Miha. Genetic programming and CAE neural networks approach for prediction of the bending capability of ZnTiCu sheets. Metalurgija, ISSN 0543-5846, srpanj/rujan 2008, vol. 47, br. 3, str. 272. [COBISS.SI-ID 814687], [JCR, SNIP]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
121. PODBREGAR, Matej, KOVAČIČ, Miha, PODBREGAR-MARŠ, Aleksandra, BREZOČNIK, Miran. Predicting defibrillation success by "genetic" programming in patients with out-of-hospital cardiac arrest. V: PERNAT, Andrej (ur.), VOGA, Gorazd (ur.). Selected topics, 12th International Symposium on Intensive Care Medicine, May 25th-27th 2003, Bled, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Society of Intensive Medicine: = Slovensko združenje za intenzivno medicino. 2003, str. 52. [COBISS.SI-ID 7970838]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
122. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran, BALIČ, Jože. Evolutionary cutting forces prediction. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2004, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International. cop. 2004, str. 313-322. [COBISS.SI-ID 9132566]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 3.33, št. avtorjev: 3
123. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Programiranje CNC stružnice z genetskim algoritmom. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije. 2004, str. 265-274. [COBISS.SI-ID 9433366]
kategorija: 3NK (S); tip dela je verificiral OSICT
točke: 2.5, št. avtorjev: 2
124. BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha. Modelling of intelligent mobility for next-generation manufacturing systems. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2003, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International. 2003, str. 095-102. [COBISS.SI-ID 8130582]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 2
125. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Evolutionary method for surface quality prediction. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2003, (DAAAM International scientific book, ISSN 1726-9687). Vienna: DAAAM International. 2003, str. 331-338. [COBISS.SI-ID 8131350]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 5, št. avtorjev: 2
126. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Model of evolutionary transport system. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2002. Vienna: DAAAM International. 2002, str. 323-328. [COBISS.SI-ID 7351830]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICT
točke: 5, št. avtorjev: 2

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.08 Doktorska disertacija
127. KOVAČIČ, Miha. Programiranje numerično krmiljenih strojev z uporabo evolucijskih metod : doktorska disertacija. Maribor: [M. Kovačič], 2004. XIV, 101 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9187350]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1

2.11 Diplomsko delo
128. KOVAČIČ, Miha. Modeliranje tehnološkega procesa z genetskimi metodami : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa, (Fakulteta za strojništvo, Diplomska dela univerzitetnega študija). Maribor: [M. Kovačič], 2000. XII, 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5553942]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
129. LERHER, Tone (avtor, vodja projekta), ROSI, Bojan, GAJŠEK, Brigita, STERNAD, Marjan, MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, KOVAČIČ, Miha, KAČ, Matej, MINIĆ, Čedomir, ŠTOR, Matjaž. Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema : zaključno poročilo o rezultatih aplikativnega raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2021. 25 str. [COBISS.SI-ID 64142851]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 10
130. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Drive in eventi : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2020. 11, 2 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32027907]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
131. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Luka Basi, Ines Erbus, Vinska Gora 14. 2. [2020] : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2020. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32030211]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
132. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prireditveni oder pri Fontani : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2020. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32028163]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
133. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Smile Ljubljana "Special edition" : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2020. 12, 2 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32030467]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
134. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. 90 let PGD Lopata : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2019. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32028931]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
135. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Jazz koncert Steve&Mia : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2019. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32028419]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
136. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prireditve v Križankah v Ljubljani : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2019. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32028675]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
137. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Otvoritev objekta Nadvozna cesta 1, Trnovlje : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32025603]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
138. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prireditev 21letka Radia Rogla : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2018. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32029699]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
139. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prireditev Magnetik festival : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2018. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32029187]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
140. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prireditveni prostor - atrij Prothasijevega dvorca - terasa kavarne Mansion : [poročilo o emisiji hrupa v okolje]. Celje: Kova, 2018. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32027139]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
141. PIRNAT, Primož, SENČIČ, Bojan, JERALA, Matej, KOVAČIČ, Miha, VENGUŠT, Rajko, REBERNIK, Marjan. Energetski pregled Štore Steel, d.o.o., Železarska 3, 3220 Štore. Ljubljana: Inea, 2008. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1067003]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
142. BREZOČNIK, Miran, JURKOVIĆ, Milan, KARABEGOVIĆ, Isak, BULJAN, Stipo, KARABEGOVIĆ, Edina, MAHMIĆ, Mehmed, BAJRAMOVIĆ, Esad, DŽANIĆ, Amel, BALIČ, Jože, VAUPOTIČ, Boštjan, FICKO, Mirko, KOVAČIČ, Miha, ŽUPERL, Uroš. Inteligentni in integrirani tehnološki sistemi = Intelligent and integrated technological systems : medvladni program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in BiH za leto 2005-2006 (poročilo). Maribor: Fakulteta za strojništvo; Bihać: Tehnički fakultet, 2008. [4] f. [COBISS.SI-ID 14849046]
kategorija: SU (S)
točke: 0.18, št. avtorjev: 13
143. LESKOVŠEK, Vojteh, ŠUŠTARŠIČ, Borivoj, GODEC, Matjaž, SENČIČ, Bojan, KOVAČIČ, Miha. Izdelava diagramov popuščanja za vzmetno jeklo 51CrMoV4 : končno poročilo 2008 o rezultatih raziskovalnega projekta Štore Steel - IMT št. RP 13/2005. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2008. 178 f. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 768170]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
144. KOVAČIČ, Miha, KAČ, Matej, STOPAR, Klemen. Izračun potrebnih kapacitet po procesu pri prodaji 200.000 t : projekt št 64 : končno poročilo tima. Štore: Štore-Steel, 2008. [15] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14428981]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
145. BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc, PAHOLE, Ivo, LOVREC, Darko, SEMOLIČ, Brane, MILFELNER, Matjaž, FICKO, Mirko, DRSTVENŠEK, Igor, BREZOČNIK, Miran, KOVAČIČ, Miha, KIKER, Edvard, TUŠEK, Simona, ŽUPERL, Uroš. Inteligentni računalniško integrirani obdelovalni sistemi : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za leto 2001 [za MŠZŠ Slovenije] : osnovni podatki raziskovalnega programa. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2002. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 6995734]
kategorija: SU (S)
točke: 0.18, št. avtorjev: 13

2.13 Elaborat, predštudija, študija
146. BABIČ, Matej, KOVAČIČ, Miha, ŠTER, Branko, POVH, Janez. Hybrid system of machine learning for modeling public transport. Novo mesto: FIS = Fakulteta za informacijske študije, 2021. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51314947]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
147. BABIČ, Matej, KOVAČIČ, Miha, POVH, Janez. Razvoj pametnega algoritma za napovedovanje bodočega obnašanja uporabnikov Novo mesto,. Novo mesto: FIS = Fakulteta za informacijske študije, 2021. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55560707]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
148. BABIČ, Matej, KOVAČIČ, Miha (sodelavec pri raziskavi), POVH, Janez (sodelavec pri raziskavi). Razvoj pametnega algoritma za napovedovanje bodočega obnašanja uporabnikov za leto 2020 za 30 tednov za vsako postajo z multiplo regresijo. Novo mesto: Fakulteta za informacijske študije, 2021. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65086211]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 1, št. sodelavcev pri raziskavi: 2
149. BABIČ, Matej, KOVAČIČ, Miha (sodelavec pri raziskavi). Simulacija modela pametnega JPP v MONM za in-15 postaj. Novo mesto: Fakulteta za informacijske študije, 2021. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77743619]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1, št. sodelavcev pri raziskavi: 1
150. BABIČ, Matej, KOVAČIČ, Miha (sodelavec pri raziskavi). Simulacija modela pametnega JPP v MONM za out-15 postaj. Novo mesto: Fakulteta za informacijske študije, 2021. [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 76146179]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 1, št. sodelavcev pri raziskavi: 1
151. LERHER, Tone (avtor, vodja projekta), MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, KOVAČIČ, Miha, KAČ, Matej, MINIĆ, Čedomir, ŠTOR, Matjaž. Logistična analiza proizvodno-skladiščnega procesa adjustaže in komercialnega skladišča Štore Steel, Analiza logističnih podatkov procesa Adjustaže in Komercialnega skladišča : vmesno poročilo ARRS raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. 1 elektronski optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 513121085]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
152. LERHER, Tone (avtor, vodja projekta), MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, KOVAČIČ, Miha, KAČ, Matej, MINIĆ, Čedomir, ŠTOR, Matjaž. Logistična analiza proizvodno-skladiščnega procesa adjustaže in komercialnega skladišča Štore Steel, Analiza učinkovitejšega načina komisioniranja snopov jeklenih profilov z minimizacijo števila premikov mostnega dvigala : vmesno poročilo ARRS raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. 1 elektronski optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 513121341]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
153. LERHER, Tone (avtor, vodja projekta), MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, REMIC, Urban, KOVAČIČ, Miha, KAČ, Matej, MINIĆ, Čedomir, ŠTOR, Matjaž. Logistična analiza proizvodno-skladiščnega procesa adjustaže in komercialnega skladišča Štore Steel, Predlogi novih postavitev (Layout) Adjustaže in Komercialnega skladišča : vmesno poročilo ARRS raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. 1 elektronski optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 513121597]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
154. LERHER, Tone (avtor, vodja projekta), ROSI, Bojan, GAJŠEK, Brigita, STERNAD, Marjan, MAROLT, Jakob, RUPNIK, Bojan, KOVAČIČ, Miha, ŠTOR, Matjaž. Logistična analiza proizvodno-skladiščnega procesa adjustaže in komercialnega skladišča Štore Steel, Simulacijska analiza transporta snopov jeklenih profilov iz Adjustaže v Komercialno skladišče : vmesno poročilo ARRS raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. 1 elektronski optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 513121853]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
155. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena obremenjenosti okolja s hrupom : ureditev prometne in komunalne infrastrukture turistično storitvene gospodarske cone Dolenje Kronovo. Celje: Kova, 2020. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32032515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
156. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena prispevka posega k onesnaženosti zraka. Celje: Kova, 2020. 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32033539]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
157. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena razpršene emisije delcev PM10 v času gradnje. Celje: Kova, 2020. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32116995]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
158. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena razpršene emisije delcev PM10 v času gradnje. Celje: Kova, 2020. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32119811]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
159. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena obremenjenosti okolja s hrupom : obnova rabljenih svinčenih baterij, priprava za ponovno uporabo in predelava odpadnih svinčenih baterij. Celje: Kova, 2019. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32031491]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
160. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena obremenjenosti okolja s hrupom : postavitev nove tehnološke opreme v obstoječe objekte Pekarne Pečjak v Trzinu. Celje: Kova, 2019. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32030979]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
161. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena obremenjenosti okolja s hrupom : sprememba okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-152/2016-4 z dne 28. 2. 2017, popravljeno s sklepom št. 35472-152/2016-5 z dne 4. 4. 2018. Celje: Kova, 2019. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32031747]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
162. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena obremenjenosti okolja s hrupom : za namen spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Mežaklja, Ekogor d. o. o., Jesenice. Celje: Kova, 2019. 22, 1 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32032259]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
163. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Strokovna ocena skladnosti za emisije hrupa : sprememba namembnosti dela pritličja iz garaže v avtomehanično delavnico. Celje: Kova, 2019. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32033283]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
164. KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Skladiščni objekt : strokovna ocena obremenitve okolja s hrupom. Celje: Kova, 2018. 13 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32033027]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
165. BUKOVŠEK, Urška, KOVAČ KRALJ, Anita, KOVAČIČ, Miha. Analize odpadne žlindre v podjetju Štore Steel : elaborat za Štore Steel d.o.o. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 1 mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 18209558]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
166. MLJAČ, Liljana, FLIS, Jelka (sodelavec pri raziskavi), PAVŠEK, Zoran (sodelavec pri raziskavi), KOTNIK, Klemen (sodelavec pri raziskavi), ŠTERBENK, Emil (sodelavec pri raziskavi), BOLE, Mojca (sodelavec pri raziskavi), KUGONIČ, Nives (sodelavec pri raziskavi), TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela (sodelavec pri raziskavi), POKORNY, Boštjan (sodelavec pri raziskavi), AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar (sodelavec pri raziskavi), KRESNIK, Dušan (sodelavec pri raziskavi), KOVAČIČ, Miha (sodelavec pri raziskavi). Poročilo o vplivih na okolje za za šestsedežnico Kladje in nove smučarske proge. Velenje: ERICo, 2014. 167 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1164758]
kategorija: SU (S)
točke: 0.04, št. avtorjev: 1, št. sodelavcev pri raziskavi: 11
167. FLIS, Jelka, ŠTERBENK, Emil, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, KOTNIK, Klemen, MLJAČ, Liljana, KUGONIČ, Nives, PAVŠEK, Zoran, ŠEŠERKO, Melita, VONČINA, Rudi, ŠUŠTERŠIČ, Andrej, IVANČIČ, Matic, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha, KRIŽMAN, Milko. Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje termoelektrarne "Pljevlja II". Velenje: Erico, 2012. 212 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1144790]
kategorija: SU (S)
točke: 0.17, št. avtorjev: 15
168. KODELJA, Tadej, GREŠOVNIK, Igor, VERTNIK, Robert, KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Bojan, ŠARLER, Božidar. Processes modeling by artificial neural networks. Solkan: COBIK, 2012. 17 str., ilustr. https://www.dropbox.com/s/7ho527m9sud5ymj/12_10_LSNM2012_Presentation_v3.ppt. [COBISS.SI-ID 21445350]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
169. MLJAČ, Liljana, MIKUŽ, Boštjan, FLIS, Jelka, BOLE, Mojca, KRESNIK, Dušan (sodelavec pri raziskavi), KOVAČIČ, Miha (sodelavec pri raziskavi). Strokovna ocena vplivov na okolje za proizvodnjo peletov in SPTE v Šoštanju. Velenje: ERICo, 2012. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1165014]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 4, št. sodelavcev pri raziskavi: 2
170. VERTNIK, Robert, KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Bojan. Merjenje temperaturnega polja valjancev na hladilni klopi. V Novi Gorici: Univerza, 2011. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1823227]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
171. MLJAČ, Liljana, FLIS, Jelka, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, MIKUŽ, Boštjan, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Strokovna ocena vplivov na okolje za izgradnjo in obratovanje proizvodnih prostorov s poslovnim aneksom. Velenje: ERICo, 2011. 37 f., fotogr. [COBISS.SI-ID 1115862]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
172. FLIS, Jelka, DRUKS GAJŠEK, Polonca, BOLE, Mojca, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, MLJAČ, Liljana, POKORNY, Boštjan, PAVŠEK, Zoran, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, FRANGEŽ, Leonida, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Poročilo o vplivih na okolje izkoriščanja tehničnega kamna v kamnolomu Paka : dopolnitve: Dopolnjen v skladu s Tehničnim poročilom iz Rudarskega projekta. Velenje: ERICo, 2010. 118 f., pril., fotogr. [COBISS.SI-ID 1061590]
kategorija: SU (S)
točke: 0.19, št. avtorjev: 11
173. FLIS, Jelka, DRUKS GAJŠEK, Polonca, BOLE, Mojca, MLJAČ, Liljana, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, POKORNY, Boštjan, PAVŠEK, Zoran, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, FRANGEŽ, Leonida, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Poročilo o vplivih na okolje izkoriščanja tehničnega kamna v Kamnolomu Paka. Velenje: ERICo, 2009. 119 f., pril., karte. [COBISS.SI-ID 1012438]
kategorija: SU (S)
točke: 0.19, št. avtorjev: 11
174. FLIS, Jelka, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KOTNIK, Klemen, KUGONIČ, Nives, PAVŠEK, Zoran, ŠTERBENK, Emil, ŠEŠERKO, Melita, MAZEJ, Zdenka, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, JUSTIN, Barbara, MLJAČ, Liljana, VONČINA, Rudi, ŠUŠTERŠIČ, Andrej, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Prethodna studija utjecaja na okoliš bloka 7 u TE Tuzla. Velenje: ERICo, 2009. 89 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 976086]
kategorija: SU (S)
točke: 0.16, št. avtorjev: 17
175. FLIS, Jelka, BOLE, Mojca, DRUKS GAJŠEK, Polonca, MLJAČ, Liljana, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Poročilo o vplivih na okolje pretvorne postaje za premog - TET. Velenje: ERICo, 2008. 99 f., pril., fotograf. [COBISS.SI-ID 895702]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
176. MLJAČ, Liljana, FLIS, Jelka, BOLE, Mojca, KUGONIČ, Nives, BIENELLI-KALPIČ, Andreja, POKORNY, Boštjan, PAVŠEK, Zoran, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Poročilo o vplivih na okolje za gradnjo depandans Golte. Velenje: ERICo, 2008. 69 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 919254]
kategorija: SU (S)
točke: 0.22, št. avtorjev: 9
177. FLIS, Jelka, DRUKS GAJŠEK, Polonca, BOLE, Mojca, MLJAČ, Liljana, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha, LUKAN, Benjamin. Poročilo o vplivih na okolje za Področni center za ravnanje z odpadki (PCERO) za regijo SAŠA. Velenje: ERICo, 2008. 127 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 850646]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
178. FLIS, Jelka, MLJAČ, Liljana, BOLE, Mojca, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Strokovna ocena o vplivih obratovanja premične naprave za predelavo odpadkov, podjetja RGP, na okolje. Velenje: ERICo, 2007. 42 f., pril., fotogr. [COBISS.SI-ID 767702]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
179. FLIS, Jelka, MLJAČ, Liljana, DRUKS GAJŠEK, Polonca, BOLE, Mojca, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Ocena vplivov na okolje predelave gradbenih odpadkov v zbirno predelovalnem centru gradbenih odpadkov - Bezovnik, Mislinjska dobrava. Velenje: ERICo, sep. 2006. 38 f., pril., fotograf. [COBISS.SI-ID 720854]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 6
180. FLIS, Jelka, DRUKS GAJŠEK, Polonca, MLJAČ, Liljana, FRANGEŠ, Leonida, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha, VIDIC, Andrej. Poročilo o vplivih na okolje za regijsko kompostarno in sortirnico na lokaciji regijskega odlagališča Unično. Velenje: ERICo, nov. 2006. 120 f., karte. [COBISS.SI-ID 719830]
kategorija: SU (S)
točke: 0.29, št. avtorjev: 7
181. FLIS, Jelka, POKORNY, Boštjan, BOLE, Mojca, MLJAČ, Liljana, PAVŠEK, Zoran, BEDJANIČ, Matjaž, ŠKORNIK, Sonja, FRANGEŽ, Leonida, KRESNIK, Dušan, KOVAČIČ, Miha. Poročilo o vplivih na okolje za turistično rekreacijski kompleks v Janežovcih pri Destrniku : poročilo. Velenje: ERICo, 2006. 119 f., fotogr. [COBISS.SI-ID 767190]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 10

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
182. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Bojan. Uvedba črtne kode za izdelke. Štore: Štore-Steel, 2007-<2008>. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 14413621]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
183. KOVAČIČ, Miha, STOPAR, Klemen, KAČ, Matej. Izračun potrebnih kapacitet po procesu pri prodaji 200.000 ton. Štore: Štore-Steel, 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 15715893]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
184. SENČIČ, Bojan, KOVAČIČ, Miha, PLOŠTAJNER, Hinko, KUMER, Boris, PŠENIČNIK, Matej. Jekla za visokotrdnostne vzmeti. Štore: Štore-Steel, 2005-<2008>. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 14413877]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5

2.21 Programska oprema
185. KOVAČIČ, Miha. Programski vmesnik za izdelavo planov vtikov. [Ljubljana: M. Kovačič], 2007. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1774075]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
186. KOVAČIČ, Miha. CNC program za struženje kalibrov [naročnik Štore Steel d.o.o.]. Štore: Štore Steel d.o.o., 2006. [COBISS.SI-ID 10822678]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
187. KOVAČIČ, Miha, KONČAN, Ivan. CNC programi za struženje kalibrov. [Ljubljana: M. Kovačič, I. Končan], 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1773307]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
188. KOVAČIČ, Miha. Izdelava NC programov glede na izbrano pot [naročnik Štore Steel d.o.o]. Štore: Štore Steel d.o.o., 2006. [COBISS.SI-ID 10823190]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
189. KOVAČIČ, Miha, KONČAN, Ivan. Izračun kalibrov. [Ljubljana: M. Kovačič, I. Končan], 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1773051]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
190. KOVAČIČ, Miha, VRBOVŠEK, Jože. Izračun poljubnih dimenzij gredic. [Ljubljana: M. Kovačič, J. Vrbovšek], 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1773563]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
191. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Bojan. Napoved plina. [Ljubljana: M. Kovačič, B. Senčič], 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1773819]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
192. KOVAČIČ, Miha, VRBOVŠEK, Jože. Program za rokovanje s kontrolnimi predpisi. [Ljubljana: M. Kovačič, J. Vrbovšek], 2006. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 1774331]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
193. KOVAČIČ, Miha, BREZOČNIK, Miran. Programska oprema za evolucijsko programiranje CNC-strojev. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. [COBISS.SI-ID 14178326]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
194. KOVAČIČ, Miha. Risanje kalibrov [naročnik Štore Steel d.o.o.]. Štore: Štore Steel d.o.o., 2006. [COBISS.SI-ID 10822934]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
195. KOVAČIČ, Miha, SALIHU, Shpetim, GANTAR, Gašper, ŽUPERL, Uroš. Modeling and optimization of machinability of calcium treated steels : presentation at 27th Conference on Computer Methods in Materials Science, KomPlasTech 2021, Krakow, Poland, march 8-9, 2021. [COBISS.SI-ID 56690179]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 4
196. KOVAČIČ, Miha. Usage of evolutionary methods in Štore Steel Ltd. steel plant : invited lecture at 24th International Conference on Computer Methods in Materials Science KomPlasTech 2017, Zakopane, Poland, January 15 - 18, 2017. [COBISS.SI-ID 48498691]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik
197. Metals. Kovačič, Miha (gostujoči urednik 2020-2021). Basel: MDPI AG, 2011-. ISSN 2075-4701. http://www.mdpi.com/journal/metals. [COBISS.SI-ID 15976214]
kategorija: 2G (Z)
točke: 40

Mentor pri diplomskih delih
198. COTIČ, Danjel. Uvajanje metode Kaizen v obrat zaganjalnikov podjetja Iskra Avtoelektrika : diplomsko delo. Nova Gorica: [D. Cotič], 2012. XII, 55 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/262Cotic.pdf. [COBISS.SI-ID 2542331]
kategorija: SU (S)
točke: 1
199. UKMAR, Blaž. Uvajanje sodobnih tehnologij v mizarsko delavnico ter vpliv na proizvodne procese : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Ukmar], 2012. XII, 46 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/239Ukmar.pdf. [COBISS.SI-ID 2408187]
kategorija: SU (S)
točke: 1
200. SAKSIDA, Tjaš. Ekonomska upravičenost uvedbe laserskega varjenja hladilnih plaščev : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Saksida], 2011. XII, 56 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/213Saksida.pdf. [COBISS.SI-ID 2030331]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
201. JEZOVŠEK, Rok. Avtomatizacija procesa označevanja blagajniških trakov v podjetju Riss trade d. o. o. : diplomsko delo. Celje: [R. Jezovšek], 2015. [VI], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024151254]
kategorija: SU (S)
točke: 1
202. MLINAR, Alojz. Izbira, postavitev in zagon 3D koordinatnega merilnega stroja za potrebe Medpodjetniškega izobraževalnega centra Ravne : diplomsko delo. Celje: [A. Mlinar], 2015. 45 f., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024124886]
kategorija: SU (S)
točke: 1
203. JURIČ, Marjan. Razporejanje proizvodnih sredstev v podjetju Riss Trade d. o. o. : diplomsko delo. Celje: [M. Jurič], 2015. [VII], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024133334]
kategorija: SU (S)
točke: 1
204. KORNHAUSLER, Kevin. Avtomatizacija stroja za rezanje jermenskih rokavov : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Kornhausler], 2014. X, 51 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/308Kornhausler.pdf. [COBISS.SI-ID 3626491]
kategorija: SU (S)
točke: 1
205. MLAKAR, David. Vzpostavitev procesa obvladovanja inženirskih sprememb po standardu ISO/TS 16949 v podjetju Danfoss trata d. o. o. : diplomsko delo. Celje: [D. Mlakar], 2014. 46 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024090070]
kategorija: SU (S)
točke: 1
206. UKMAR, Blaž. Uvajanje sodobnih tehnologij v mizarsko delavnico ter vpliv na proizvodne procese : zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju. Nova Gorica: [B. Ukmar], 2011. VIII, 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1933563]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Prevajalec
207. DRSTVENŠEK, Igor (urednik, prevajalec). Slojevite tehnologije = Layered technologies. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004. 133 str., ilustr. ISBN 86-435-0616-8. [COBISS.SI-ID 52909569]
kategorija: SU (S)
točke: 4.33, št. avtorjev: 3

Somentor pri magistrskih delih
208. JURJOVEC, Beno. Analiza vpliva postopka izdelave jekla 30MnVS6 na pojav površinskih napak z uporabo genetskega programiranja : magistrsko delo. Maribor: [B. Jurojovec], 2016. VI, 50 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61066. [COBISS.SI-ID 20177430]
kategorija: SU (S)
točke: 1
209. DOLENC, Franjo. Napovedovanje odjema zemeljskega plina : magistrska naloga. Koper: [F. Dolenc], 2016. IX, 71 str. + pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1538622148]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
210. GRAČNAR, Anemari. Optimizacija razmestitve kaliber na valjih in pripadajočih dovodnih skrinj za valjanje okroglih jeklenih profilov z uporabo genetskega algoritma : magistrsko delo. Maribor: [A. Gračnar], 2016. XIV, 76 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63597. [COBISS.SI-ID 20164118]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri diplomskih delih
211. MIHEVC, Andrej. Modeliranje obrabe valjev na prvem horizontalnem ogrodju konti proge pri programu valjanja Ø20-58 mm v železarni Štore steel : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mihevc], 2015. VIII, 75 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=71998&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1548127]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
212. IPAVIC, Renata. Identifikacija mesta nastajanja vključkov v proizvodnem procesu za pridobivanje jekla : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. Maribor: [R. Ipavic], 2013. 51 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=41104. [COBISS.SI-ID 17498134]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
213. ZUPANC, Aljaž. Prenos profila DIN 1570 na novo linijo valjanja : diplomsko delo. Maribor: [A. Zupanc], 2012. XII, 48 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22677. [COBISS.SI-ID 16836886]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
214. PLANK, Marko. Analiza vzrokov za notranje napetostne razpoke : diplomsko delo. Maribor: [M. Plank], 2011. X, 56 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=17584. [COBISS.SI-ID 15077398]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
215. ROŽEJ, Urban. Optimizacija razmestitve strojev v valjarni s pomočjo genetskega algoritma : diplomsko delo, visokošolski strokovni študijski program Strojništvo. Maribor: [U. Rožej], 2011. XII, 54 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=17402. [COBISS.SI-ID 14827798]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)
216. JURGELJ, Boštjan. Vpliv režima ohlajanja gredic na izmet vzmetnega jekla zaradi notranjih napak v železarni Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [B. Jurgelj], 2019. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2027901]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
217. NOVAK, Damir. Analiza vpliva parametrov vlivanja na homogenost gredic v podjetju Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [D. Novak], 2012. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1095805]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
218. SKALE, Aleš. Raziskava vplivov na vzdržnost glavne ponovce v podjetju Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [A. Skale], 2012. 28 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1045885]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
219. BAUMKIRHER, Marko. Zmanjšanje razogljičenja vzmetnih jekel v podjetju Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [M. Baumkirher], 2012. 27 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1095549]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
220. JAGER, Robert. Modeliranje vpliva različnih parametrov pri izdelavi jekla C45 na pojav površinskih napak s pomočjo genetskega programiranja v podjetju Štore Steel : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [R. Jager], 2011. 36 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 815741]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
221. HOLOBAR, Gregor. Raziskava vpliva livnih praškov na kvaliteto jekla 70MnVS4 v jeklarni Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo. Celje: [G. Holobar], 2011. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 836221]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
222. CESAR, Janko. Izboljšanje trajne dinamične trdnosti jekla 50CRV4 za visoko trdnostne vzmeti v podjetju Štore Steel, d.o.o. : diplomsko delo v višješolskem strokovnem študijskem programu strojništvo - splošno strojništvo. Celje: [J. Cesar], 2010. [VI], 30 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 755581]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
223. OPERČKAL, Neja. Dvodimenzionalni model razogljičevanja jekla 51CrV4 : diplomsko delo = two-dimensional model of decarburization of 51CrV4 steel : diploma work. Ljubljana: [N. Operčkal], 2019. XI, 41 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111125. [COBISS.SI-ID 1837407]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
224. TURNŠEK, Ana. Odziv mehanskih lastnosti na mikrostrukturne spremembe jekla 16MnCrS5 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje. Maribor: [A. Turnšek], 2017. VIII, 44 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65144. [COBISS.SI-ID 20574998]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5
225. BUKOVŠEK, Urška. Matematični model rezultatov analiz v kovinski industriji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje. Maribor: [U. Bukovšek], 2014. VIII, 31 str., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=45403. [COBISS.SI-ID 18235158]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5

http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20190529131352-21381.html