Spletne tehnologije

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznanjanje s temeljnimi koncepti spletnih tehnologij in spoznavanje s konkretnimi spletnimi tehnologijami, ki omogočajo razvoj spletnih aplikacij. Ključne tri komponente teh tehnologij so opisni jeziki, programski elementi na strani klienta in programski elementi na strani strežnika.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega ali slovenskega jezika, osnovno poznavanje računalništva in informatike

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilji, namen predmeta
  • Učni materiali in program
  • Obvezna in dodatna literatura
  • Obveznosti študentov

 2. Osnovni pojmi
  • Internet in splet
  • Komunikacijski sistemi in mreže
  • Principi delovanja računalniških omrežij
  • Arhitektura odjemalec-strežnik
  • Spletne strani in spletne aplikacije

 3. Spletne tehnologije
  • Spletno okolje
  • Spletni strežniki
  • Spletni brskalniki
  • DOM dokumentni objekti model
  • Internetni protokoli HTTP in HTTPS
  • Spletne storitve
  • Ajax
  • Seje in piškotki

 4. Jeziki za delo s spletnimi tehnologijami
  • HTML in XML
  • CSS
  • Javascript
  • Podatkovni format JSON
  • PHP

 5. Zahtevnejše spletne tehnologije
  • Podatkovne baze na spletu
  • Arhitektura MVC (angl. Model-View-Controller)
  • Sistemi za upravljanje vsebin (CMS – angl. Content Management Systems)

 6. Oblikovanje spletnih strani
  • Principi načrtovanja spletnih strani
  • Uporaba predlog
  • Orodja za izdelavo spletnih strani
  • Internetna varnost

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo po opravljenem predmetu poznali osnove računalniških omrežij in protokola HTTP in razumeli in znali uporabljati opisne jezike HTML. Poznali bodo programske jezike za spletno programiranje in bili sposobni samostojno izdelati manj zahtevno spletno aplikacijo.

Temeljna literatura in viri

• Kumar, A., Web technologies, CRC press, 2019
• Gupta, R., Internet & Web Technologies, Engineering Handbook, 2019
• Kohli , S., Web Technologies, PPB Publications, 2015
• Martin, M.G., Programming for Beginners: 6 Books in 1 - Swift+PHP+Java+Javascript+Html+CSS: Basic Fundamental Guide for Beginners, Independently published, 2018
• Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5, O'Reilly Media; 5th edition, 2018 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit 40/60

Reference nosilca

Prof. dr. Suzana Loshkovska je leta 1988 diplomirala, leta 1992 pa magistrirala je iz računalništva in avtomatizacije na Fakulteti za elektrotehniko v Skopju. Doktorirala je na Tehniški univerzi na Dunaju, Avstrija, leta 1995. Je redna profesorica računalništva in vodja Oddelka za programsko inženirstvo na Fakulteti za računalništvo in strojništvo, “Ss. Cirila in Metoda “ v Skopju. Kot raziskovalka in pedagoginja se ukvarja s programiranjem, vizualizacijo, interakcijo človek-računalnik, navidezno resničnostjo, vizulaizacijo v medicini in s tehnološko podprtim učenjem. Suzana Loshkovska ima več kot 25 let izkušenj s poučevanjem in mentoriranjem dodiplomskih in podiplomskih študentov na področjih programiranja, medicinske informatike, vsebinskega iskanja slik, vizualizacije in interakcije človek-računalnik. Prav tako ima več kot 10 let izkušenj pri razvoju in zagotavljanju kakovosti študijskih programov v visokem šolstvu. Kot mentorica se je takoj od začetka aktivno vključila v program Open Education for a Better World, kjer sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah.

[1] Ademi, N. and Loshkovska, S., (2020) Clustering Learners in a Learning Management System to Provide Adaptivity, ICT Innovations 2020, web-proceedings (https://proceedings.ictinnovations.org/2020/paper/529/clustering-learners-in-a-learning-management-system-to-provide-adaptivity), pp. 82-95
[2] Ademi, N., Loshkovska, S., (2020) Weekly Analysis of Moodle Log Data in RStudio for Future Use in Prediction, 17th International Conference on Informatics and Information Technologies - CIIT 2020, 8-May-2020, Mavrovo, North Macedonia.
[3] Ademi, N., Loshkovska, S., Chorbev, I., (2019) Reinforcing motivation and engagement by behavioral design in learning systems, International Open & Distance Learning Conference, IODL 2019, 14-16 November 2019, Eskisehir, Turkey, p. 237-244.
[4] Ademi N., Loshkovska S., Kalajdziski S. (2019) Prediction of Student Success Through Analysis of Moodle Logs: Case Study. In: Gievska S., Madjarov G. (eds) ICT Innovations 2019. Big Data Processing and Mining. ICT Innovations 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1110. Springer, Cham
[5] Trojacanec, Katarina, Ivan Kitanovski, Ivica Dimitrovski, and Suzana Loshkovska (2017). "Longitudinal Brain MRI Retrieval for Alzheimer’s Disease Using Different Temporal Information." IEEE Access. VOLUME 6, 2018, pp. 9703-9712, DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2773359 (IF: 3.244)
[6] Trojacanec, Katarina, Slobodan Kalajdziski, Ivan Kitanovski, Ivica Dimitrovski, Suzana Loshkovska, and Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (2017). "Image Retrieval for Alzheimer’s Disease Based on Brain Atrophy Pattern." In International Conference on ICT Innovations, pp. 165-175. Springer, Cham, 2017.
[7] Dimitrovski, I., Kocev, D ., Loskovska, S., Dzeroski S., (2016) Improving bag-of-visual-words image retrieval with predictive clustering trees. Inf. Sci. 329: 851-865
[8] Kitanovski, I., Strezoski, Gj., Dimitrovski, I., Madjarov Gj., Loskovska, S. (2016), "Multimodal medical image retrieval system." Multimedia Tools and Applications: 1-24 (IF: 1.36)
[9] Dimitrovski, I., Kocev, D., Kitanovski I., Loskovska. S., Džeroski, S. "Improved medical image modality classification using a combination of visual and textual features." Computerized Medical Imaging and Graphics 39 (2015): 14-26. (IF:1.21)
[10] Trojacanec, K., Kitanovski, I., Dimitrovski, I., & Loshkovska, S. (2016). Medical Image Retrieval for Alzheimer’s Disease Using Data from Multiple Time Points. In ICT Innovations 2015 (pp. 215-224). Springer International Publishing.
[11] Trojacanec, K., Kitanovski, I., Dimitrovski, I., Loshkovska, S., & Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. (2015). Medical Image Retrieval for Alzheimer’s Disease Using Structural MRI Measures. In Biomedical Engineering Systems and Technologies (pp. 126-141). Springer International Publishing.
[12] Trojacanec K., Kitanovski I., Dimitrovski I. & Loshkovska S. (2015). Content Based Retrieval of MRI Based on Brain Structure Changes in Alzheimer’s Disease. In Proceedings of the International Conference on Bioimaging (BIOSTEC 2015), ISBN 978-989-758-072-7, pages 13-22. DOI: 10.5220/0005182200130022.
[13] Dimitrovski, I., Kocev, D., Loskovska, S., Dzˇeroski, S. (2014) "Fast and efficient visual codebook construction for multi-label annotation using predictive clustering trees", Pattern Recognition Letters 38, 38–45 (IF:1.062)
[14] Trojacanec, K., Kitanovski, I., Dimitrovski, I., & Loshkovska, S. (2015). New Representation of Information Extracted from MRI Volumes Applied to Alzheimer’s Disease. In ICT Innovations 2014 (pp. 249-258). Springer International Publishing.
[15] Trojacanec, Katarina, Ivan Kitanovski, Ivica Dimitrovski, and Suzana Loshkovska. (2014) "3D Content Based Medical Image Retrieval: Basic Concepts and Challenges". In Proceedings of the 11th International Conference for Informatics and Information Technology, Bitola (Macedonia).
[16] Kitanovski, Ivan, Ivica Dimitrovski, Gjorgji Madjarov, and Suzana Loskovska. (2014) "Medical Image Retrieval Using Multimodal Data." In Discovery Science, pp. 144-155. Springer International Publishing
[17] Trojacanec, Katarina, Ivan Kitanovski, Ivica Dimitrovski, and Suzana Loshkovska (2014). "Content Based Image Retrieval in the Context of Alzheimer’s Disease". In Proceedings of the 9th Annual South East European Doctoral Student Conference, DSC 2014, Thessaloniki (Greece).

Research projects:

Project title: Applying Semantic Technologies for dynamic adaptivity of health information systems in Montenegro and Macedonia
Period: 2016-2017
Financed by: Ministry of Education (bilateral project)
Role in the project (PI or participant): PI

Project title: MAESTRA: Learning from Massive, Incompletely Annotated, and Structured Data
Period: 2014-2017
Financed by: FP7 Project
Role in the project (PI or participant): participant

Project title: Future education and training in computing: how to support learning at anytime anywhere (FETCH)
539461-llp-1-2013-1-bg-erasmus-enw
Period: 2014-2016
Financed by: FP7 Project
Role in the project (PI or participant): PI

Project title: Tools and techniques for improvement and support of learning introductory programming
Period: 2015-2016
Financed by: FINKI, UKIM
Role in the project (PI or participant):participant

Courses taught
- Undergraduate
Interactive applications
User Interface Design Patterns
Internet programming
Client Side Internet programming
Visualization
Human Computer Interaction
Design of User-Computer Interaction
Virtual Reality
Computer Graphics
Web Technologies
- Graduate
Software Design Patterns
Visualization Algorithms
Software Testing and Usability
Software Quality Management
Multimedia Interaction
Medical Informatics
Technologies for Open Education