Poslovna matematika (n)

Cilji in kompetence

Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in
principov višje matematike ter njihove aplikacije v
naravoslovju in tehniki. Razvijanje miselnih spretnosti,
značilnih za reševanje problemov: razumevanje
problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja,
reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza
rešitev. Navajanje na matematično sklepanje in uporaba
le-tega v naravoslovnem in tehničnem raziskovanju.

Vsebina

 1. Vektorji v prostoru
  • Realna in kompleksna števila
  • Definicija vektorja in osnovne operacije na
  vektorjih
  • Skalarni, vektorski in mešani produkt
  • Enačba ravnine, enačba premice

 2. Matrike
  • Seštevanje in množenje matrik
  • Determinanta in inverzna matrika
  • Lastne vrednosti in lastni vektorji

 3. Sistemi linearnih enačb
  • Rešljivost sistemov
  • Gaussova eliminacija

4.Operacijske raziskave
• Linearno programiranje
• Simpleks metoda
• Optimizacija proizvodnje
• Optimizacija transporta
• Optimalna alokacija naložb

 1. Obrestni račun
  • Navadni obrestni račun
  • Obrestno obrestni račun
  • Anuietete
  • Zvezno obrestovanje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Do konca tega predmeta bo študent sposoben:
- narediti operacije z matrikami
- izračunati determinante
- rešiti linearne sisteme
- najti lastne vrednosti in lastni vektorji matrike
- reševati probleme z vektorji, premice in ravnine v
prostoru
- rešiti probleme s pomočjo linearnega programiranja

Temeljna literatura in viri

• G. Tomšič, B.Orel, N. Mramor Kosta, Matematika I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2000 (3.izdaja).
• M. Zeljko, Matematične metode. E-gradivo
• S. Boyd, L. Vandenberghe, Introduction to applied linear algebra, Cambridge University Press 2018. E-gradivo
• J. Usenik, Izbrana poglavja iz matematike, Novo Mesto 2020. E-gradivo
• Linearno programiranje. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga. Pisni izpit 30% /70%

Reference nosilca

prof. dr. Irina Elena Cristea, izr. prof. za področje matematike
Področja dejavnosti: matematika, algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami.
Zaposlitev / kariera: Prof. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 do septembra 2017 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka na področju matematike. Od oktobra 2017 je izredna profesorica za področje matematike ter raziskovalka Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Ona predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti na naravoslovje na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane objave

KANKARAS, Milica, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy reduced hypergroups. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2020, vol. 8, iss. 2, str. 1-12. [COBISS.SI-ID 5566715]

SONEA, Andromeda Cristina, CRISTEA, Irina Elena. The class equation and the commutativity degree for complete hypergroups. Mathematics, ISSN 2227-7390, 2020, vol. 8, iss. 12, str. 1-15. [COBISS.SI-ID 43881731]

ZADEH, Azam Adineh, NOROUZI, Morteza, CRISTEA, Irina Elena. The commutative quotient structure of m-idempotent hyperrings. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematicǎ, ISSN 1224-1784, 2020, vol. 28, no. 1, str. 219-236. [COBISS.SI-ID 5593595]

BORDBAR, Hashem, NOVAK, Michal, CRISTEA, Irina Elena. A note on the support of a hypermodule. Journal of algebra and its applications, ISSN 0219-4988, 2020, vol. 19, no. 1, str. 1-19. [COBISS.SI-ID 5335291]

CRISTEA, Irina Elena, HASSANI SADRABADI, Elhan, DAVVAZ, Bijan. A fuzzy application of the group Zn to complete hypergroups. Soft computing, ISSN 1432-7643. [Print ed.], 2020, vol. 24, iss. 5, str. 3543-3550, ilustr., doi: 10.1007/s00500-019-04121-0. [COBISS.SI-ID 5404667]

DAVVAZ, Bijan, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy algebraic hyperstructures : an introduction, (Studies in fuzziness and soft computing, vol. 321). Cham: Springer, cop. 2015. X, 242 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14761-1 [COBISS.SI-ID 3704571]