Marketinške strategije, splet in novi medij

Cilji in kompetence

Diplomant bo pridobil poznavanje metod za reševanje kompleksnih in praktičnih problemov znotraj različnih oblik sodobnega marketinga.

Študentje bodo pridobili naslednje kompetence:
- razumevanje temeljnih načel vtkanosti strateškega marketinga v vse dejavnosti podjetja;
- raziskovanje priložnosti uporabe novih medijev pri razvoju marketinga;
- zaključevanje prodaje;
- razumevanje poslovnih zadev na področju marketinga in konkurence;
- pripravljanje ustreznih predlogov rešitev marketinških problemov na analitični ravni;
- izvajanje tržne presoje;
- osvajanje strokovnega angleškega jezika s področja marketinških ved.
- razumevanje in načrtovanje strukturiranega nastopa na tujih trgih
- opredelitev kriterijev za izbor ciljni trgov
- izvedba enostavne tržne analize za preverbo realne poslovne priložnosti na izbranem tujem trgu
- načrtovanje strategije pozicioniranja na izbranem trgu

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno predhodno znanje.

Vsebina

 1. Segmentiranje trga in pozicioniranje izdelka:
  • segmentiranje trga,
  • fragmentacija trgov,
  • izbira ciljnih trgov,
  • strategije pozicioniranja.

 2. Marketinški splet:
  • politika izdelka/storitve,
  • politika cene,
  • politika distribucije - tržnih poti,
  • politika marketinškega komuniciranja,
  • ljudje - psihologija pri izvajanju storitev,
  • procesiranje - izvajanje storitev,
  • fizični dokazi na področju storitev.

 3. Marketinške strategije:
  • strategije vstopa na domače in tuje tržišče,
  • strategija življenjskega ciklusa,
  • spreminjajoči se trgi, nove tehnologije, okolje in zakonodaja kot osnova za oblikovanje marketinških strategij,
  • temeljne strategije marketinga in njihov razvoj,
  • strategija inovacij in ustvarjalnosti v povezavi z marketingom,
  • sodobni trendi na tem področju.

 4. Spletni marketing in novi mediji:
  • internetni marketing,
  • marketinško raziskovanje in internet,
  • iskalni marketing in analitika,
  • mobilni marketing.

 5. Marketing in spletna trgovina:
  • vzpostavljanje spletnega poslovanja,
  • digitalno podjetništvo,
  • management oglaševanja in promocije,
  • lokacijski marketing,
  • marketing in družbeni mediji.

 6. Blagovne znamke danes:
  • strateške posledice znamčenja,
  • blagovna znamka in poslovanje,
  • znamka proizvajalca in trgovca,
  • nova pravila managementa blagovnih znamk,
  • identiteta blagovne znamke in pozicioniranje.

 7. Potrošniška družba:
  • potrošništvo in materializem,
  • učinki potrošništva,
  • globalno širjenje potrošništva,
  • marketing in vedenje potrošnika,
  • alternative potrošništvu.

 8. Marketinške usmeritve pri izvoznem delovanju podjetja

• Prepoznavanje poslovnih priložnosti na tujih trgih
• Izbor ciljnih trgov glede na avtentične konkurenčne prednosti podjetja
• Priprava enostavne analize trga
• Strategija pozicioniranja na izbranem tujem trgu

 1. Študijska ekskurzija :
  • Obisk v izbranem proizvodnem podjetju.
  • Ekskurzija bo celovito zajela najpomembnejša področja marketinga, tudi v povezavi z drugimi predmeti, predvsem vsebinami predmeta Ekonomika in organizacija podjetja.

Predvideni študijski rezultati

Študent, ki obiskuje ta predmet bo lahko:
- prispeval v strokovnem in interdisciplinarnem sodelovanju pri razvoju marketinške strategije;
- načrtoval razvojno naravnane situacije v okviru prodaje in marketinga;
- skrbel za načrtovanje marketinga in prodaje, kot tudi sodeloval pri izvajanju teh aktivnosti;
- pridobival spretnosti in nova znanja, glede na to doseženo temeljno znanje;
- razumel in razmišljal o osrednjih teorijah in modelih, potrebnih za sodobni management marketinga;
- prepoznal priložnosti za ukrepe za razvoj poslovanja v okviru sprememb v okolju, tehnologiji in potrebah odjemalcev.
- razumel bo temeljne problematike in izzve delovanja na tujih trgih
- znal bo opraviti enostavno tržno raziskavo
- znal bo načrtovati strategijo pozicioniranja na izbranem tujem trgu

Temeljna literatura in viri

• Faganel, A. 2015. Izročki predavanj v e-obliki.
• Članki za diskusijo posredovani v e-učilnico, v slovenščini in angleščini.

Priporočena literatura:
• Kurtz, D.L. 2015. Contemporary marketing. Cengage Learning. E-gradivo
• Strauss, J. in R. Frost. 2013. E-marketing. Prentice Hall. E-gradivo
• Kapferer, J.N. 2012. The new strategic brand management. Kogan Page. E-gradivo
• Scott, G. 2015. The Materialistic World. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Načini ocenjevanja

• S pisnim delom izpita se ocenjujejo praktična in teoretična znanja temeljnih pojmov in razumevanja marketinga.

Reference nosilca

Matejka Milost, univ.dipl. ekon., predavateljica, hab. področje ekonomika in organizacija podjetja ter marketing.

Področja delovanja: ekonomika, trženje in snovanje trženjskih strategij, internacionalizacija in izvozno svetovanje, izobraževanje.

Zaposlitev: direktorica in lastnica svetovalnega podjetja Fimago d.o.o. s preko 25 let delovnih izkušenj s področja trženja, internacionalizacije, izvoznega svetovanja in snovanja trženjskih strategij. Do danes uspešno pomagala več kot 300 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje ciljne trge. Kot svetovalka za trženje sodelovala v številnih mednarodnih projektih, namenjenih spodbujanju gospodarskega sodelovanja med podjetji iz različnih držav. Avtorica in soavtorica študij in raziskav za namene čezmejnih in razvojnih projektov, soavtorica Tržne strategije turističnega razvoja Mongolije in avtorica Študije izvedljivosti logistične platforme na Goriškem.

Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja je v obdobju 2017-2021 vodila programe usposabljanja kadrov v okviru štirih kompetenčnih centrov in sicer; v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnega centra slovenske živilske industrije - KOC HRANA,
Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo - KOC SOTRAG ter Kompetenčnega centra za logistiko - KOC LOGINS.

Prav tako je predavateljica v okviru projekta Kompetentna Slovenija (2017-2021), ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (do danes več kot 200 udeleženih podjetij). Usposabljanja iz omenjenih področij izvaja tudi v sosednji Italiji v italijanskem jeziku in sicer za podjetja, kakor tudi podporne institucije. Skupaj se je njenih delavnic do danes udeležilo več kot 350 podjetij in preko 1200 udeležencev.

Na Poslovno-tehniški fakulteti, študijski program Gospodarski inženiring, Univerza v Novi Gorici je predavateljica predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Marketinške strategije, splet in novi mediji.

Dosežki: več kot 55 tržnih raziskav, več kot 300 uspešno zaključenih izvoznih projektov, 15 strokovnih referatov na poslovnih konferencah, 8 intervjujev v poslovnih časopisnih medijih, več kot 350 udeleženih podjetij in 1200 udeležencev na njenih izobraževanjih s področja trženja, prodaje in internacionalizacije.