Ekonomika in organizacija podjetja (n)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s temelji strateškega vodenja podjetij.
Učni načrt je oblikovan tako, da študent lahko razume odvisnost med organizacijo, tehnologijo in ekonomiko.
Poseben poudarek je na dinamični analizi v smeri oblikovanja razvoja podjetja.
Poleg osvojitve temeljnih znanj s področja ekonomike, bodo študente pridobili sledeče kompetence: razumevanje organizacijskih konceptov ter sposobnost analize, sinteze in predvidevanja organizacijskih ukrepov, razumevanje globalnih vplivov in megatrendov, ki spodbujajo nove organizacijske paradigme, razumevanje tradicionalnih organizacijskih oblik in sodobnih organizacijskih paradigem, poznavanje metodologij za analizo in ocenjevanje konkretnih organizacijskih rešitev, sposobnost reševanja strokovnih problemov z uporabo objektivnih metod za vrednotenje organizacijskih ukrepov.
Študentje bodo v okviru predmeta osvojili osnove poslovanja na tujih trgih, razumeli bodo razvojno nujnost, da se podjetja v odprtem gospodarstvu širijo na tuje ciljne trge, kjer imajo prepoznano poslovno priložnost. Spoznali bodo oblike poslovanja v tujini, znali bodo oceniti izvozno pripravljenost podjetja in izdelati preprost izvozni načrt.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Niso predvidena obvezna predhodna znanja.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilj in namen študija
  • Sugestije za študij
  • Predstavitev načina dela
  • Obveznosti študentov
  • Pogoji za učinkovit študij

 2. Podjetje kot sistem
  • Poslovni sistem
  • Poslovno združevanje, razdruževanje, sodelovanje in nakup poslovnih sistemov,
  • Prenehanje poslovnega sistema
  • Proizvodni sistem, industrijsko podjetje
  • Cilji sistema
  • Upravljanje proizvodnega sistema
  • Tehnološki sistem
  .

 3. Poslovne funkcije
  • Pomen poslovnih funkcij za organizacijski proces
  • Spoznavanje posameznih poslovnih funkcij in njihove vsebine
  • Praktičen pristop k organiziranju poslovnih funkcij
  • Management, manager ter managerske funkcije
  • Usklajevanje, odločanje ter pristopi pri usklajevanju
  • Določanje smotrov in temeljnih ciljev podjetja

 4. Osnove organizacije podjetja
  • Procesi v organizaciji in njihov razvoj
  • Upravljanje in vodenje podjetja
  • Organizacijska načela
  • Modeli vodenja in upravljanja
  • Motivacija in stimulacija
  • Značilnosti uspešnih podjetij
  • Poslovne strategije
  • Oblikovanje poslovnih strategij

 5. Organizacijske strukture
  • Pojem organizacijskih struktur
  • Vplivni dejavniki za organiziranje struktur (zunanji in notranji)
  • Cilji in načela strukturiranja sodobne organizacije
  • Vrste struktur organiziranosti iz vidika dela in celote
  • Vrste struktur organiziranosti iz vidika vodenja

 6. Projektiranje modelov organiziranosti
  • Pojem projektiranja organiziranosti
  • Pristopi k projektiranju modelov organiziranosti
  • Strategije pristopanja k projektiranju modelov organiziranosti
  • Ključni dejavniki za projektiranje organiziranosti
  • Pojem in postopek projektiranja modelov organiziranosti
  • Metode za projektiranje modelov organiziranosti
  • Praktični vidik projektiranja organiziranosti

 7. Investicije
  • Kaj je investicija
  • Vrste investicij
  • Kdaj investiramo
  • Statični kazalci investicije
  • Donosnost investicije
  • Financiranje investicije

 8. Gospodarjenje z elementi proizvodnega procesa
  • Gospodarjenje
  • Elementi poslovnega procesa
  • Reprodukcija in reprodukcijski proces
  • Podjetje in trg
  • Oblikovanje cen
  • Naložba v obratna sredstva
  • Kapital in gospodarjenje

 9. Stroški in gospodarjenje
  • Opredelitev stroškov
  • Delitev stroškov
  • Stroški po poslovnih funkcijah
  • Stroški in obseg poslovanja
  • Kalkulacije stroškov
  • Proizvodna funkcija tipa »A« in »B«
  • Značilne oblike potrošnih funkcij
  • Posebne oblike funkcij stroškov

 10. Stroški in poslovne odločitve
  • Izbor tehnologije in stroški
  • Prilagodljivost tehnologije in stroški
  • Dejavniki učinkovitosti in stroški
  • Izbor tehnologije in konkurenčnost podjetja
  • Model izbora tehnologije
  • Odvisnost poslovnega rezultata od celotnih stroškov

11.. Kaplanovi- Northonovi kazalci
• Sistem kazalcev
• Vidiki kazalcev
• Pomen kazalcev
• Uporaba kazalcev

12. Kalkulacije
• Namen
• Vrsta kalkulacij
• Uporaba kalkulacij

 1. Bilanca podjetja
  • Odhodki in prihodki podjetja
  • Analiza učinkovitosti in uspešnosti dela

 2. Poslovanje na tujih trgih

• Oblike poslovanja na tujih trgih z vidika angažiranosti lastniškega kapitala
• Specifike delovanja na tujih trgih
• Ocena izvozne pripravljenosti podjetja
• Izbor ciljnih trgov in priprava izvoznega načrta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Študentje se seznanijo z osnovnimi principi ekonomike in vodenja ter splošnimi pristopi k načrtovanju in organizacijske oblike, sistemski pogled in izgradnji podjetij.

• Študentje spoznajo temeljne organizacijske koncepte na organizacijo, razumejo razmerja med organizacijskimi strukturami, procesi in sistemi, spoznajo managerske odločitve povezane z organiziranjem podjetij.

• Študentje pridobijo temeljna znanja s področja poslovanja na tujih trgih in priprave izvoznega načrta.

Temeljna literatura in viri

• B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica
• F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica. Katalog Založba UNG
• Š. Ivanko (2012): Paradigma sodobne organizacije, Ljubljana
• Bavec, C., Manzin, M. (2012): Strukturni vidiki organiziranosti, Koper:UP Fakulteta za management

Načini ocenjevanja

S kolokviji oziroma pisnim izpitom se ocenjujejo teoretična in praktična znanja s področja ekonomike in osnovnih principov organizacije ter vodenja podjetja

Reference nosilca

Matejka Milost, univ.dipl. ekon., predavateljica, hab. področje ekonomika in organizacija podjetja ter marketing.

Področja delovanja: ekonomika, trženje in snovanje trženjskih strategij, internacionalizacija in izvozno svetovanje, izobraževanje.

Zaposlitev: direktorica in lastnica svetovalnega podjetja Fimago d.o.o. s preko 25 let delovnih izkušenj s področja trženja, internacionalizacije, izvoznega svetovanja in snovanja trženjskih strategij. Do danes uspešno pomagala več kot 300 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje ciljne trge. Kot svetovalka za trženje sodelovala v številnih mednarodnih projektih, namenjenih spodbujanju gospodarskega sodelovanja med podjetji iz različnih držav. Avtorica in soavtorica študij in raziskav za namene čezmejnih in razvojnih projektov, soavtorica Tržne strategije turističnega razvoja Mongolije in avtorica Študije izvedljivosti logistične platforme na Goriškem.

Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja je v obdobju 2017-2021 vodila programe usposabljanja kadrov v okviru štirih kompetenčnih centrov in sicer; v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnega centra slovenske živilske industrije - KOC HRANA,
Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo - KOC SOTRAG ter Kompetenčnega centra za logistiko - KOC LOGINS.

Prav tako je predavateljica v okviru projekta Kompetentna Slovenija (2017-2021), ki ga izvaja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov (do danes več kot 200 udeleženih podjetij). Usposabljanja iz omenjenih področij izvaja tudi v sosednji Italiji v italijanskem jeziku in sicer za podjetja, kakor tudi podporne institucije. Skupaj se je njenih delavnic do danes udeležilo več kot 350 podjetij in preko 1200 udeležencev.

Na Poslovno-tehniški fakulteti, študijski program Gospodarski inženiring, Univerza v Novi Gorici je predavateljica predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Marketinške strategije, splet in novi mediji.

Dosežki: več kot 55 tržnih raziskav, več kot 300 uspešno zaključenih izvoznih projektov, 15 strokovnih referatov na poslovnih konferencah, 8 intervjujev v poslovnih časopisnih medijih, več kot 350 udeleženih podjetij in 1200 udeležencev na njenih izobraževanjih s področja trženja, prodaje in internacionalizacije.