Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Magistri odprtega izobraževanja bodo znali načrtovati, voditi in izvajati aktivnosti, ki povečujejo dostopnost, fleksibilnost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo.

Študijski program:Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja
Študijsko področje:informacijske tehnologije, poslovne in upravne vede, izobraževalne vede
Šifra programa:2NVOI
Stopnja programa:Druga stopnja magistrski
Ime listine:magistrska diploma
Strokovni naslov:magister inženir odprtega izobraževanja/magistrica inženirka odprtega izobraževanja
Okrajšava naslova:mag. inž. odp. izobr.
Zaključni izpit:ne
Dekan:prof. dr. Imre Cikajlo
ECTS koordinator:prof. dr. Iztok Arčon

Za sodobno družbo so značilne velike in hitre spremembe, povezane s tehnološkim razvojem, globalizacijo, omejenimi viri, migracijami in številnimi drugimi izzivi. Za soočanje z njimi je potrebno izkoristiti vse razpoložljive potenciale, za kar so potrebne spremembe tudi na področju izobraževanja. V svetovnem merilu zato postaja vse pomembnejše odprto izobraževanje, ki z rešitvami na osnovi novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) povečuje dostopnost in fleksibilnost izobraževanja. Hkrati omogoča bolj racionalno koriščenje virov in ustreznejše upoštevanje potreb ter načina funkcioniranja novih generacij.

Študijski program smo pripravili v sodelovanju z UNESCO katedro o odprtih tehnologijah za odprto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan. Zasnovan je na osnovi izkušenj našega skupnega on-line mentorskega programa Open Education for a Better World ob sodelovanju številnih mednarodnih ekspertov, ki so vključeni vanj. Programa podpirata uresničevanje UNESCO priporočil za odprte izobraževalne vire, katerih cilje bo mogoče doseči le z usposobljenimi kadri.

Na fakulteti izvajamo individualno svetovanje in usmerjanje v zvezi s študijem in načrtovanjem kariere v vseh ključnih fazah. Kontaktirajte nas kadarkoli pred vpisom, med študijem, pa tudi ob iskanju zaposlitve. Nudimo tudi pomoč pri iskanju sofinancerjev za kritje stroškov študija (štipendije, sponzorstva).

Opis programa

Program študija je interdisciplinaren. Povezuje področja informacijskih tehnologij, poslovnih in izobraževalnih ved.
Program obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete, izbirne predmete, skupinski projekt, individualni projekt in magistrsko delo.
Študent v času študija opravi devet obveznih predmetov. Ti omogočajo pridobitev poglobljenega znanja, potrebnega za razumevanje in obvladovanje sodobnih principov dela v vseh ključnih segmentih odprtega izobraževanja, torej pri (1) načrtovanju, (2) izvajanju in (3) vodenju izobraževanja, ki jih študijski program upošteva kot tri ključne vsebinske sklope, konsistentno in v medsebojni odvisnosti obravnavane v obeh letih študija. Obvezni sestavini programa sta tudi Skupinski projekt in Individualni projekt. Poleg tega študent izbere vsaj enega izmed obveznih izbirnih predmetov, s katerim poglobi znanje na izbranem področju. Svoj profil še bolj specifično oblikuje z izborom treh dodatnih izbirnih predmetov. Za podrobnejo sliko navajamo predmetno-specifične kompetence.

S praktičnim delom pri večini predmetov, še zlasti pa pri skupinskem projektu, individualnem delu in magistrskem delu je velik poudarek na reševanju konkretnih nalog odprtega izobraževanja ob hkratnem razvijanju relevantnih splošnih kompetenc.

Znanje se pri posameznih predmetih preverja in ocenjuje s projektnimi izdelki in njihovimi javnimi predstavitvami, s seminarskimi nalogami, kolokviji, s pisnimi in ustnimi izpit. Študent zaključi študij z zagovorom magistrskega dela pred tričlansko komisijo.

Študenti bodo v stiku z najaktualnejšimi izzivi in trendi odprtega izobraževanja preko močne mednarodne mreže sodelujočih posameznikov, podjetij in drugih partnerskih institucij, ki s svojimi raziskavami in inovacijami krojijo razvoj na področju odprtega izobraževanja

Študij se bo izvajal delno v prostorih UNG v Dvorcu Lanthieri v Vipavi, delno pa na daljavo, kot je razvidno iz plana izvajanja. Zaradi izrazito mednarodne narave bo potekal večinoma v angleškem jeziku.

Splošne kompetence

Predmetno-specifične kompetence

Predmetnik študijskega programa

Vpisni pogoji

Vpišejo se lahko kandidati z zaključenim študijskim programom prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS ali dodiplomskim študijskim programom, sprejetim pred 11.6.2004, s področij tehniških in informacijskih ved, naravoslovnih ved, humanističnih ved, ved o multimediji in oblikovanju, poslovnih in organizacijskih ved ter pedagoških in drugih družboslovnih ved v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti dodiplomskih študijskih programov z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Poslovno-tehniške fakultete, ki lahko določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 ECTS, odvisno od različnosti strokovnega področja. Te obveznosti morajo kandidati opraviti pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidati z zaključenim enakovrednim izobraževanjem v tujini se vpisujejo pod enakimi pogoji.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60 %, ocena diplomskega dela 40 %).

Program se izvaja v angleškem jeziku.

Informacije o vpisu

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante, ki bodo lahko suvereno in kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja. Usposobljeni bodo za načrtovanje, izvajanje in upravljanje odprtega izobraževanja na vseh stopnjah formalnega izobraževanja in v neformalnem izobraževanju, v akademskih in poslovnih okoljih. Imeli bodo znanje in veščine, potrebne za razvoj in implementacijo odprtega izobraževanja na celotni skali: od učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja. Diplomanti bodo znali izboljševati izobraževalne procese s smiselno uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij in uspešnih didaktičnih praks. S svojim celovitim razumevanjem povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki bodo lahko strokovno utemeljeno analizirali, razvijali in vodili izobraževalne sisteme na nacionalnem nivoju in tudi širše. Na tej podlagi bodo lahko snovali strategije in politike ter kompetento opravljali vlogo voditeljev na področju odprtega izobraževanja.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Predmetnik refresh

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Načrtovanje odprtega izobraževanja 225 9
Osnove odprtega izobraževanja 75 3
Skupinski projekt 225 12
Strategije odprtega izobraževanja 225 9
Tehnologije za odprto izobraževanje 150 6
Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju 225 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Izobraževalne igre 150 6
Mobilne tehnologije in mikro učenje 150 6
Odprto izobraževanje in družba 150 6
Odprto izobraževanje v podjetjih 150 6
Tehnologije vizualnih komunikacij in njihova uporaba v izobraževanju 150 6
Zagotavljanje varnosti in zasebnosti 150 6
Obvezno izbirni Ure ECTS
Delavnica za izvajalce odprtega izobraževanja 150 6
Izdelava izobraževalnih materialov 150 6
Poslovni in organizacijski modeli odprtega izobraževanja 150 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualni projekt 225 9
Magistrsko delo 375 15
Napredne tehnologije za odprto izobraževanje 225 9
Politike odprtega izobraževanja 150 6
Praktikum voditeljskih veščin za vključujočo družbo znanja 150 6
Pravni vidiki odprtega izobraževanja 75 3
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Izobraževalne igre 150 6
Mobilne tehnologije in mikro učenje 150 6
Odprto izobraževanje in družba 150 6
Odprto izobraževanje v podjetjih 150 6
Tehnologije vizualnih komunikacij in njihova uporaba v izobraževanju 150 6
Zagotavljanje varnosti in zasebnosti 150 6
Obvezno izbirni Ure ECTS
Delavnica za izvajalce odprtega izobraževanja 150 6
Izdelava izobraževalnih materialov 150 6
Poslovni in organizacijski modeli odprtega izobraževanja 150 6