Mobilne tehnologije in mikro učenje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Mobilne tehnologije skozi mikro učenje je predstaviti študentom sodobne tehnologije in storitve mobilnega računanja in jih usposobiti za samostojno oblikovanje in razvoj aplikacij za mobilne naprave. Osvojena znanja bodo s pridom uporabljali pri reševanju problemov, za katere so potrebni bolj zahtevni pristopi.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

 • poznavanje sodobnih mobilnih tehnologij in storitev za sodobno mikro in kolaborativno učenje,

 • sposobnost uporabe sodobnih račubnalniških orodij za pripravo gradiv za mikro učenje,

 • sposobnost samostojnega oblikovanja in razvoja izobraževalnih aplikacij za mobilne naprave.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

• Predhodno znanje uporabe računalnika in osnov programiranja.
• Razumevanje osnovnih konceptov in strategij odprtega izobraževanja ter didaktičnih modelov odprtega izobraževanja.
• Sposobnost uporabe orodij za računalniško urejevanje vsebin, orodij za podporo komunikacije in sodelovanju, pripravljenost na delo v interdisciplinarni skupini.

Vsebina

Pri predmetu študenti obdelajo osnove mobilnih tehnologij in mikro učenja. Obravnavani bodo osnovni pojmi glede mobilnih naprav, mobilnih tehnologij in storitev, kot tudi mikro in kolaborativnega učenja. V nadaljevanju bodo študenti preko klasičnih in 'online' predavanj z uporabo gradiv za mikro učenje, samostojnega dela ter konkretnih projektov podrobneje spoznavali posamezna poglavja oblikovanja mobilnih rešitev v okviru programa odprtega izobraževanja. Hkrati se bodo tudi naučili priprave gradiv za mikroučenje z uporabo sodobnih orodij. Naslednja poglavja bodo podrobneje obdelana:

 1. Uvod
  • Cilji in namen predmeta
  • Predstavitev učnega zemljevida
  • Predstavitev učnih pripomočkov, virov in načina dela, s poudarkom na mikro učenje
  • Predstavitev obveznosti študentov
  • Napotki in sugestije za odprti študij

 2. Osnovni pojmi
  • Mobilne/pametne naprave in njihove pomembnejše funkcije ter posebnosti v primerjavi z osebnimi računalniki (npr. geolokacijski, senzorski sistemi)
  • Kratka zgodovina mobilnih tehnologij
  • Vloga in pomen mobilnih tehnologij
  • Etični vidik uporabe mobilnih tehnologij
  • Predstavitev mikro učenja in računalniških orodij za podporo mikro učenju

 3. Mobilne tehnologije in storitve
  • Brezžična in mobilna omrežja
  o Komercialna mobilna omrežja
  o Podatkovna omrežja
  o Osebna omrežja
  o Sistemi identifikacije v omrežjih
  • Mobilne platforme
  • Povezovanje mobilnih naprav s senzorski sistemi
  • Mobilno računanje v oblaku
  • Zagotavljanje varnosti mobilnih aplikacij

 4. Programiranje mobilnih aplikacij
  • Programski jeziki
  • Razvoj aplikacij za mobilne platforme
  • Medplatformski razvoj mobilnih aplikacij
  • Razvoj uporabniških vmesnikov za mobilne aplikacije
  o Interakcija človek-računalnik
  • Orodja za programiranje, zaganjanje in razhroščevanje mobilnih aplikacij

 5. Uporaba računalniških orodij za pripravo gradiv za mikro učenje
  • Mobilne aplikacije za učenje
  o npr. resne igre
  • Ostale oblike orodij
  o Kratke video predstavitve / interaktivne video predstavitve
  o Animacija table
  o Animacija besedil
  o Interaktivni PDF
  o Infografike
  o eKnjige

Predvideni študijski rezultati

 • Študenti bodo osvojili osnovne pojme oblikovanja in programiranja aplikacij za mobilne naprave na različnih mobilnih platformah.
 • Študenti bodo sposobni samostojno zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v mobilno aplikacijo z uporabo sodobnih programskih orodij.
 • Študenti bodo pridobili osnovno razumevanje mobilnih sistemov in arhitektur ter sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov s pomočjo mobilnih tehnologij in storitev.
 • Ker bo predmet potekal skozi mikro učenje, ki temelji na konceptu »Manj je več«, bodo študenti pridobili zmožnost iskanja in kontinuiranega pridobivanja znanja na samostojen in prilagodljiv način.

Temeljna literatura in viri

• Dharma Prakash Agrawal, Qing-An Zeng (2011) Introduction to wireless and mobile systems. Cengage Learning. ISBN 978-1-4390-6207-4. E-gradivo
• Reza B'Far (2007) Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML. Cambridge University Press. ISBN 978-0521817332. E-gradivo
• Frank H. P. Fitzek, Marcos D. Katz (2014) Mobile Clouds. Exploiting Distributed Resources in Wireless, Mobile and Social Networks. Wiley. ISBN 978-0-470-97389-9.
• Vasja Vehovar (ur.) (2007) MOBILNE REFLEKSIJE. Založba FDV. ISBN 978-961-235-275-2.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustnim zagovorom, kjer se preveri zmožnost samostojne izdelave mobilne aplikacije za izbran praktični problem. Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje temeljnih konceptov programiranja aplikacij za mobilne naprave ter zmožnost samostojnega reševanja krajših programerskih problemov.

Reference nosilca

Pridr. prof. dr. Bojan Cestnik, rang redni profesor , hab. področje računalništvo, je direktor podjetja za računalniški inženiring Temida in raziskovalec na odseku za Tehnologije znanja na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani. Iz računalniških znanosti je doktoriral leta 1991 na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s področji informacijskih sistemov, ki temeljijo na znanju, modeliranjem poslovnih sistemov, sistemi za podporo odločanju, in računalniško podprtim učenjem. Rezultate svojega raziskovalnega dela predstavlja v revijah in na mednarodnih konferencah. Ima izkušnje z vodenem razvoja in vzdrževanja mnogih velikih projektov programske opreme za podporo poslovanja.

Izbrane objave:

CESTNIK, Bojan, FABBRETTI, Elsa, GUBIANI, Donatella, URBANČIČ, Tanja, LAVRAČ, Nada. Reducing the search space in literature-based discovery by exploring outlier documents : a case study in finding links between gut microbiome and Alzheimer's disease. Genomics and computational biology, ISSN 2365-7154, 2017, vol. 3, no. 3, str. e58-1-e58-10, doi: 10.18547/gcb.2017.vol3.iss3.e58. [COBISS.SI-ID 30497575]

PEROVŠEK, Matic, KRANJC, Janez, ERJAVEC, Tomaž, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada. TextFlows : a visual programming platform for text mining and natural language processing. Science of computer programming, ISSN 0167-6423, 2016, vol. 121, str. 128-152, doi: 10.1016/j.scico.2016.01.001. [COBISS.SI-ID 29549095]

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2812467&dl=ACM&coll=DL. [COBISS.SI-ID 29039143]

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117. [COBISS.SI-ID 3560187]

CESTNIK, Bojan, CHERNOGOROV, Fedor, KUKLIŃSKI, Slawomir, KRIŽMAN, Viljem. Framework for cognitive network implementation based on Cellar, Karaf, JADE and OSGi. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020 : proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija. 2014, str. [1-8]. [COBISS.SI-ID 3009403]

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Developing a deeper understanding of autism : connecting knowledge through literature mining. autism res. treat., 2011, vol. 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1916411]

PUR, Aleksander, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan. Primary health-care network monitoring : a hierarchical resource allocation modeling approach. Int. j. health plann. manage., 2010, vol. 25, no. 2, str. 119-135. [COBISS.SI-ID 23721255]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227. [COBISS.SI-ID 929787]

CESTNIK, Bojan, KERN, Alenka, MODRIJAN, Helena. Semi-automatic ontology construction for improving comprehension of legal documents. Lect. notes comput. sci., 2008, lNCS 5184, str. 328-339. [COBISS.SI-ID 23096103]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Discovering hidden knowledge from biomedical literature. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 1, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 634875]

LAVRAČ, Nada, CESTNIK, Bojan, GAMBERGER, Dragan, FLACH, Peter A. Decision support through subgroup discovery : three case studies and the lessons learned. Mach. learn.. [Print ed.], 2004, vol. 57, str. 115-143. [COBISS.SI-ID 18515239]

BOHANEC, Marko, CESTNIK, Bojan, RAJKOVIČ, Vladislav. Quasitative multi-attribute modeling and its application housting. Revue des systèmes de décision, 2001, vol. 10, str. 175-193. [COBISS.SI-ID 16555559]

CESTNIK, Bojan, SUŠNIK, Janko, BIZJAK, Breda. Computerised estimation of the compatibility of stresses and strains at work. Informatica medica slovenica, 1996, letn. 3, št. 1,2,3, str. 101-108. [COBISS.SI-ID 7897049]