Individualni projekt

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je, da študent opredeli, razvije in zagovarja svoj lastni projekt OI. Projekti so lahko izbrani iz različnih kontekstov, kot so gospodarski razvoj, človekove pravice, poučevanje in učenje, dostop do izobraževanja. Projekt je praviloma interdisciplinaren in obravnava tematiko, relevantno za konkretno organizacijo OI, nevladno organizacijo, podjetje, vladno službo ali izobraževalno ustanovo. Obravnava npr.
Razvoj, ocenjevanje ali vpejevanje strategije OI, poslovne in organizacijske vidike OI, razvoj ali ocenjevanje ter ustvarjanje tečaja ali predmeta . Študenti bodo imeli priložnost sodelovati v obstoječem projektu izbranih mentorjev. Raziskovalno delo se bo izvajalo pod nadzorom izbranega mentorja (redni sestanki) in strokovnjaka iz podjetja, če je to primerno za določen raziskovalni projekt.
Tema projekta bo definirana tako, da jo bodo lahko študenti kasneje nadgradili in razširili v okviru svoje magistrske naloge. To bo študentom omogočilo, da rešijo kompleksnejše probleme, povezane z izbranim projektom.
Pridobljena znanje in veščine bodo študentu pomagale pri pripravi magistrskega dela. Prav tako lahko služijo kot referenca v nadaljnji poklicni karieri.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:
- sposobost izbrati projekte, ki so izvedljivi v določenen časovnem okviru: kratkoročnem, srednjeročnem ali dolgoročnem,
- sposobnost pridobivanja specifičnega strokovnega znanja na področju OI, ki je povezano s konkretnimi družbenimi, organizacijskimi, vladnimi ali poslovnimi potebami,
- razvoj veščin, značilne za izbrano področje OI, kot rezultat projektnega sodelovanja na področjih, kot so založništvo, gospodarski razvoj, tehnologija, poučevanje in učenje,
- celovito poznavanje postopkov za izvajanje in uporabo OI in OU na izbranem nivoju, tj. mednarodnem, nacionalnem ali organizacijskem,
- sposobnost raziskovanja novih metod in konceptov, kreativnost pri razvoju strategij, modelov in / ali vsebin OI,
-obvladovanje vodenja projektov OI,
- obvladovanje metodologije raziskovalnega dela,
- sposobnost reševanja realnih problemov z uporabo raziskovalnih pristopov,
- sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razparvljati o projektu in temah OI z mednarodnim občinstvom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje snovi naslednjih predmetov prvega letnika: Osnove odprtega izobraževanja, Strategije odprtega izobraževanja, Tehnologije odprtega izobraževanja, Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju. Pričakuje se odprtost za nove pristope in kreativnost pri načrtovanju rešitev odprtega izobraževanja.

Vsebina

• Izbira teme, ki upošteva ustrezne organizacijske vidike, izvedljivost projekta in družbeni vpliv
• Iskanje literature in drugih virov informacij
• Individualno raziskovalno delo pod mentorskim nadzorom
• Opredelitev problema
• Raziskovalno in razvojno delo, potrebno za rešitev opredeljenega problema
• Implementacija določenega dela OI ali OU
• Priprava pisnega poročila o projektu
• Ustna predstavitev projekta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in spretnosti:

  • Študenti pridobijo znanje o celoviti zasnovi in izvajanju OI in OU z uporabo raziskovalnega dela in inovativnih idej.

  • Razumejo celoten proces preoblikovanja učnega sistema v fleksibilno in odprto izobraževanje. So sposobni oblikovati politike in / ali pravila, pa tudi notranji OU sistem organizacije, povezane z upravljanjem človeških virov.

  • So sposobni voditi in upravljati OI in OU ter razviti celovite strategije OI in OU.

  • Študenti pridobijo sposobnost reševanja resničnih problemov z znanstvenim pristopom.

  • Študenti lahko kritično ocenijo svoje delo, ga predstavijo v pisni in ustni obliki ter razpravljajo z mednarodnim občinstvom.

Temeljna literatura in viri

Literaturo izbere mentor glede na tematiko projekta.

Načini ocenjevanja

• Vmesna ocena napredovanja na projektu (20%) • Poročilo o projektu (50%) • Ustna predstavitev in diskusija (30%)

Reference nosilca

Suzana Loshkovska je leta 1988 diplomirala, leta 1992 pa magistrirala iz računalništva in avtomatizacije na Fakulteti za elektrotehniko v Skopju. Doktorirala je na Tehniški univerzi na Dunaju, Avstrija, leta 1995. Je redna profesorica računalništva in vodja Oddelka za programsko inženirstvo na Fakulteti za računalništvo in strojništvo, “Ss. Cirila in Metoda “ v Skopju. Kot raziskovalka in pedagoginja se ukvarja s programiranjem, vizualizacijo, interakcijo človek-računalnik, navidezno resničnostjo, vizulaizacijo v medicini in s tehnološko podprtim učenjem. Suzana Loshkovska ima več kot 25 let izkušenj s poučevanjem in mentoriranjem dodiplomskih in podiplomskih študentov na področjih programiranja, medicinske informatike, vsebinskega iskanja slik, vizualizacije in interakcije človek-računalnik. Prav tako ima več kot 10 let izkušenj pri razvoju in zagotavljanju kakovosti študijskih programov v visokem šolstvu. Kot mentorica se je takoj od začetka aktivno vključila v program Open Education for a Better World, kjer sodeluje v mednarodnih projektnih skupinah.

Izbrane objave:

DIMITROVSKI, Ivica, KOCEV, Dragi, LOSKOVSKA, Suzana, DZEROSKI Saso, Improving bag-of-visual-words image retrieval with predictive clustering trees. Inf. Sci., 2016, 329: 851-865

KITANOVSKI, Ivica, STREZOSKI, Gjogrgji, DIMITROVSKI, Ivica, MADJAROV Gjorgji, LOSKOVSKA, Suzana "Multimodal medical image retrieval system." Multimedia Tools and Applications, 2016: 1-24

DIMITROVSKI, Ivica, KOCEV, Dragi, KITANOVSKI Ivica, LOSKOVSKA, Suzana, DŽEROSKI, Sasho, "Improved medical image modality classification using a combination of visual and textual features." Computerized Medical Imaging and Graphics 39, 2015: 14-26

TROJACANEC, Katarina, KITANOVSKI, Ivan, DIMITROVSKI, Ivica, & LOSHKOVSKA, Suzana, Medical Image Retrieval for Alzheimer’s Disease Using Data from Multiple Time Points. In ICT Innovations 2015, Springer International Publishing, 2016, pp. 215-224.

TROJACANEC, Katarina, KITANOVSKI, Ivan, DIMITROVSKI, Ivica, LOSHKOVSKA, Suzana, & Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Medical Image Retrieval for Alzheimer’s Disease Using Structural MRI Measures. In Biomedical Engineering Systems and Technologies, Springer International Publishing, 2015, pp. 126-141.

TROJACANEC Katarina, KITANOVSKI Ivan, DIMITROVSKI Ivica & LOSHKOVSKA Suzana. Content Based Retrieval of MRI Based on Brain Structure Changes in Alzheimer’s Disease. In Proceedings of the International Conference on Bioimaging (BIOSTEC 2015), 2015, pages 13-22., ISBN 978-989-758-072-7, DOI: 10.5220/0005182200130022.

DIMITROVSKI, Ivica, KOCEV, Dragi, LOSKOVSKA, Suzana, DZˇEROSKI, Sasho. "Fast and efficient visual codebook construction for multi-label annotation using predictive clustering trees", Pattern Recognition Letters, 2014, vol. 38: 38–45

TROJACANEC, Katarina, KITANOVSKI, Ivan, DIMITROVSKI, Ivica, & LOSHKOVSKA, Suzana. New Representation of Information Extracted from MRI Volumes Applied to Alzheimer’s Disease. In ICT Innovations 2014, Springer International Publishing, pp. 249-258.

DIMITROVSKI, Ivica, KOCEV, Dragi, LOSKOVSKA, Suzana, DŽEROSKI, Sašo, Hierarchical classification of diatom images using ensembles of predictive clustering trees, Ecological Informatics, 2012, vol. 7 19–29

GRANDBASTIEN, Monique, LOSKOVSKA, Suzana, NOWAKOWSKI, Samuel, JOVANOVIC, Jelena, Using online presence data for recommending human resources in the OP4L project. RecSysTEL@EC-TEL 2012: 89-94

FETAJI, Majlinda, LOSKOVSKA, Suzana, FETAJI, Bekim, EBIBI, Mirlinda, Usability of Virtual Learning Environment for Learning Java, Proceedings of the 3rd Balkan Conference in Informatics, Sept. 27-29, 2007, Vol.1, 523-534

FETAJI, Majlinda, LOSKOVSKA, Suzana, FETAJI, Bekim, EBIBI, Mirlinda, Investigating Human Computer Interaction Issues in Designing Efficient Virtual Learning Environments, Proceedings of the 3rd Balkan Conference in Informatics, Sept. 27-29, 2007, Vol.2, 313-324

FETAJI, Majlinda, LOSKOVSKA, Suzana, FETAJI, Bekim, EBIBI, Mirlinda, Combining Virtual Learning Environment and Integrated Development Environment to Enhance e-Learning, Proceedings of the ITI 2007 29th Int. Conference in Information Technology Interfaces, June 25-27, Croatia, 319-324

FETAJI, Majlinda, LOSKOVSKA, Suzana, FETAJI, Bekim, Software Engineering Interactive Virtual Learning Environment, ED-MEDIA 2007-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommuniactions, 939-944

FETAJI, Majlinda, LOSKOVSKA, Suzana, FETAJI, Bekim, EBIBI, Mirlinda, Assesing and Developing a Graphical User Interfaces for Virtual Environments, ED-MEDIA 2007-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommuniactions, 843-848

Projects
Researcher, Tools and Techniques for Improving and Supporting Begginers Programming Learning (contination of the project), National project funded by FCSE, 2016-2017

Researcher, Tools and Techniques for Improving and Supporting Begginers Programming Learning (contination of the project), National project funded by FCSE, 2015-2016

Researcher, CODE – advanced web-based learning environment for learing programming (contination of the project),, National project funded by FCSE, 2014-2015

Researcher, CODE – advanced web-based learning environment for learing programming, National project funded by FCSE, 2013-2014

Macedonian team coordinator, "Online Presence for Learning“,SEE_ERA.NET Plus, 2010-2012

Macedonian team coordinator „Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions“,511126-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMGR, 2010-2013

Independent expert, "M.Sc. Cirriculum in Е-learning” , Tempus ЈЕP - 41016 – 2006, 2006-2009