V Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici je nastal nov računalniški test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku

Datum objave: 17. 5. 2023
Novice

V Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici z veseljem predstavljajo računalniški test JERA, izviren, zanesljiv in veljaven psiholingvistični test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku.

V Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici je nastal nov računalniški test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku

Odrasli govorci naravnega človeškega jezika, kot je slovenščina, se v jeziku izražajo ter hkrati razumejo izražanje samega sebe in drugih. Čeprav jezikovne izraze procesirajo hitro, zlahka in samodejno, jih razumejo le, če imajo razvito in delujočo jezikovno zmožnost v danem jeziku ter razvite in delujoče nekatere druge kognitivne vire, med katere sodi delovni spomin. Zato je spremljanje kazalcev jezikovne uspešnosti med razumevanjem stavkov ključnega pomena za raziskovanje, kako so jezikovni viri v možganih organizirani in povezani z drugimi kognitivnimi viri – hkrati pa ti kazalci omogočajo primerjavo jezikovne uspešnosti med različnimi skupinami govorcev.

V Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici z veseljem predstavljajo računalniški test JERA, izviren, zanesljiv in veljaven psiholingvistični test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku. Test je standardiziran na 506 odraslih nevrotipičnih prvih/maternih govorcih slovenščine. Zanj so na podlagi temeljite in celostne analize obstoječih teoretičnih in psiholingvističnih raziskav in s posebno pozornostjo na lastnosti slovenskega jezika odbrali različne stavčne strukture. Zato test omogoča razločevanje med jezikovnimi primanjkljaji in lahko služi za ocenjevanje odstopanj v rabi jezika za posameznike in skupine (ne)tipičnih jezikovnih uporabnikov, kot so odrasli prvi/materni govorci slovenščine; otroci, ki slovenščino šele usvajajo kot prvi/materni jezik; večjezični govorci, ki so slovenščino usvojili kot enega od prvih/maternih jezikov ali se je učijo kot drugi/tuji jezik; otroci in (starejši) odrasli govorci z motnjami na področju delovanja jezika in/ali delovnega spomina.

Premišljeno teoretično zasnovo testa dopolnjuje dobra uporabniška izkušnja. Testiranca skozi test, sestavljen iz nalog povezovanja stavka s sliko, vodijo všečne namensko izdelane ilustracije. Celotni test obsega 100 postavk, vendar testator lahko predhodno odbere le tiste, ki so smiselne za testiranca. Testatorju prijazna digitalna izvedba testa v obliki računalniške aplikacije z vnaprej posnetimi jezikovnimi stimuli poleg pravilnosti odgovorov beleži in analizira tudi odzivne čase ter samodejno vrednoti in izpiše rezultate. Predvideni uporabniki Jere so jezikoslovci, psihologi, logopedi, nevrologi in delovni terapevti; pri čemer za vse velja, da potrebujejo specializacijo na področju kognitivnih znanosti jezika.

Spremljajoča znanstvena monografija uporabnika seznanja z znanstveno podlago, zasnovo, izdelavo, uporabo in praktičnimi smernicami za izvajanje Jere. Jasen in pregleden prikaz teoretičnih osnov skladnje in jezikovnega procesiranja je dostopen nejezikoslovcu, ne da bi pri tem kakorkoli trpela strokovnost.

Znanstvene raziskave, ki so postale Jerina podlaga, je so-financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega projekta J6-1805 (vodja prof. dr. Artur Stepanov). Računalniška aplikacija JERA je na voljo v prostem dostopu na spletni strani jera.ung.si, znanstvena monografija pa je trenutno na voljo v elektronski obliki na spletni strani založbe UNG, kmalu bo izdana tudi papirna različica