Vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije

22. maj 2014

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto vodje Centra za sisteme in informacijske tehnologije.
Rok prijave: do 20. 6. 2014

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
T: 05 33 15 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si