Založba Univerze v Novi Gorici

Z založniško dejavnostjo se na Univerzi v Novi Gorici ukvarjamo od leta 2001. Dejavnost zajema izdajo, zalaganje in organiziranje tiskanja učbenikov in drugih študijskih gradiv, ki so namenjena pedagoškemu procesu ter strokovnih in znanstvenih del, ki se nanašajo oz. vključujejo v dejavnost Univerze v Novi Gorici.

Publikacije

Porajanje Jugoslavije

Porajanje Jugoslavije: doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918

Željko Oset in Kristina Ferk
ISBN 978-961-7025-13-2
Cena: 15 EUR

želim naročiti
prelistajGre za komentirano izdajo dnevnika ravnatelja ljubljanskega magistrata, ki orisuje prevratno dobo, ki jo označi za nekrvavo anarhijo. Zarnik – tako kot večina – hlasta za informacijami, še posebej, kje se bo italijanska vojska ustavila in kdaj bodo prišli Srbi na pomoč. Vsaj v prvem delu povzame splošno razpoloženje – glede na spomine svojih sodobnikov in časopisne objave – v drugem delu (po 23. novembru) pa pokaže večjo stopnjo samostojnosti, pri čemer sta ključni vprašanji: pogovori o povezovanju s Kraljevino Srbijo ter italijanska okupacija Goriške, Trsta in dela Kranjske. Zaradi italijanskega »grabeža « napove novo vojno z Italijo.
Še bolj pa ga je presenetilo sesedanje vrednostnega sistema, ki se je začelo v strelskih jarkih, manifestiralo pa v odsotnosti učinkovitega represivnega aparata. Zgroženo pripoveduje o »odmetavanju« trupel, celo iz vlakovnih kompozicij umikajoče se armade, še bolj obširno pa orisuje žalostno tavanje konjev po Ljubljani in njeni okolici, tatvine in šopirjenje mladeničev, zalednikov z orožjem, s čimer so želeli imponirati mladim damam.
Ob koncu je bilo lepo vreme; Zarnik zapiše: »Kakor bi bila pomlad « – Ljubljana je zaradi ugodnega in »gorkega« vremena spominjala na prerijo, predvsem zaradi travmatiziranih konjev, ki so tavali po njej.
Zarnikov dnevnik je dragocen tudi zaradi vpogleda v kadrovsko politiko nove oblasti, Narodne vlade v Ljubljani. Nepričakovano malo piše o svoji vlogi, čeprav je ljubljanski magistrat izdal vrsto pomembnih odlokov, ki so prispevali k »normalizaciji« razmer. Do nje je prišlo v manj kot štirih tednih! Ko bi se le zgodovina ponovila.Perutz

Mojster poslednje sodbe

Leo Perutz
prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič
ISBN 978-961-7025-10-1
Cena: 22 EUR

želim naročiti
prelistaj


Nekaj let pred prvo svetovno vojno Dunaj pretrese niz nedoumljivih smrti. Na prvi pogled se zdi, da so žrtve na drugo stran odšle prostovoljno, a že kmalu se pojavi sum, da je na delu skrivnostni morilec. Skupinica mož, v kateri je tudi prvoosebni pripovedovalec, se odloči priti zadevi do dna. Komajda opažene postranskosti in na videz nepomembne stvari jih vodijo vse bliže resnici, ko se nenadoma zgodi presenetljiv preobrat.

Odlomek
»Pet dni je trajal razburljiv lov, zasledovanje nevidnega sovražnika, ki ni bil iz mesa in krvi, temveč strašna prikazen iz minulih stoletij. Našli smo krvavo sled in se zapodili za njo. Pred nami so se molče odprla vrata preteklosti. Nihče od nas ni slutil, kam vodi pot, in danes se mi zdi, kot bi mukoma, korak za korakom tipaje hodili po dolgem temnem hodniku, na koncu katerega nas je čakala pošast z dvignjeno gorjačo …«


Parzival

Parzival

Wolfram von Eschenbach
prevedel Simon Širca
ISBN 978-961-7025-09-5
Cena: 34 EUR
želim naročiti
prelistajItalijanska in z njo evropska srednjeveška literatura sta svoj vrhunec dosegli z Dantejevo Božansko komedijo, na nemškem govornem področju pa primat nedvomno pripada Wolframovemu Parzivalu, napisanemu med letoma 1210 in 1220 v srednjevisokonemškem jeziku.
V tem dvorsko-viteškem epu oziroma romanu v verzih, ki ga slovenskim bralcem predstavljamo v proznem prevodu, marsikdo vidi drugo najpomembnejše evropsko srednjeveško literarno besedilo za Dantejevo mojstrovino. Parzival v izvirniku obsega 24.810 paroma rimanih verzov, saj je bil prvotno namenjen glasni recitaciji pred občinstvom, a zlasti v prozni inačici besedila nemara še hitreje pridemo do spoznanja o Wolframovih izjemnih pripovednih spretnostih. Knjiga prinaša živahen, tekoče berljiv prevod, ki je pomensko karseda zvest izvirniku, obenem pa je obarvan tako, da pred bralčevimi očmi vstane nadvse mikavna podoba nemškega visokega srednjega veka. Knjiga ima 432 strani, več kot 1500 opomb pod črto in 61 ilustracij iz srednjeveških rokopisov.Vprašanje realizma

Vprašanje realizma

Aleš Vaupotič
ISBN 978-961-7025-04-0
Cena: 30 EUR
želim naročiti
kazalo
prelistaj


Znanstvena monografija »Vprašanje realizma« odgovarja, kako razumeti današnjo resničnost, ki je prepredena z novimi informacijskimi tehnologijami, kako se ustvarjalno odzvati na pojave in na situacije sobivanja, pa tudi kaj se dogaja z umetnostjo in književnostjo – ne nazadnje vso človeško in onkrajčloveško komunikacijo – v novih medijih; kako se je globalizacija od 19. stoletja kazala v spremembah v umetnosti … Avtorjevo interdisciplinarno delovanje na več področjih kot novomedijski umetnik, raziskovalec ter literarno-umetnostni zgodovinar in teoretik je ozadje edinstvene zasnove raziskave, ki se najprej razgleda po področju literarnega realizma, nato vzpostavi teoretski model za razmislek o digitalizirani stvarnosti današnjega časa, v tretjem delu pa se vrne k umetnostnemu realizmu od 19. stoletja naprej, vse do začetka 21. in najnovejših del digitalne poezije, sodobne umetnosti in literature. Knjiga pregledno predstavi teorijo literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter, kot rezultat raziskovalnega in tudi umetniško kreativnega procesa, realistično teorijo znakov in človeških navad, ki prek semiotike Charlesa S. Peircea ponuja pogled na svet onkraj delitev na umetniške, humanistične in eksaktnoznanstvene poglede.
Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je literarni komparativist in novomedijski umetnik. Zasnoval je magistrski študijski program digitalne humanistike na Univerzi v Novi Gorici, ki sistematično uvaja interdisciplinarnost in novomedijsko komunikacijo ter obdelavo podatkov v humanistiko.


Škrabčevi dnevi 10

Škrabčevi dnevi 10: zbornik prispevkov s simpozija 2017

Aleksandra Bizjak Končar in Helena Dobrovoljc (ur.)
ISBN 978-961-7025-08-8 (pdf)
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

V zborniku Škrabčevi dnevi 10 je zbranih štirinajst prispevkov s simpozija 2017. Objavljeni prispevki so bili strokovno pregledani, recenzirali so jih strokovnjaki z vseh tematskih področij zbornika. Vsebinsko segajo v dialektologijo, nevrolingvistiko, sinhrono jezikoslovje – glasoslovje, oblikoslovje, leksikografijo in normativistiko, zgodovinsko jezikoslovje, problematiko furlanskega kulturnega delovanja in skladnjo znakovnega jezika. Z dialektološko tematiko se ukvarjajo štiri avtorice. A. Benko prikazuje fonološki opis govora Brdinj s področja koroško-podjunskega narečja. M. Bon predstavlja prebivalska imena v Bovcu. K. Marc Bratina razčleni frazeme iz pojmovnega polja družina v nekaterih primorskih govorih. J. Gostenčnik preučuje umik novega dolgega akuta v čabranškem, kostelskem in severnobelokranjskem narečju dolenjske narečne skupine. – H. Dobrovoljc, T. Lengar Verovnik, A. Bizjak Končar predstavljajo jezikovnosvetovalno dejavnost na Inštitutu za slovenski jezik pri ZRC SAZU. L. Horjak se posveti slovenskim imenom v dveh novejših nemških pravorečnih slovarjih. V prispevku V. Nartnika je predstavljena problematika nedoločne in določne oblike pridevnika. Prispevek J. Snoj podrobno opiše razmerje med besedilnim gradivom in slovarskim prikazom pomenskih danosti pri načrtovanju sinonimnega slovarja. – F. Marušič in P. Mišmaš ugotavljata univerzalno hierarhijo funkcijskih projekcij pri konceptih barve, oblike in velikosti. P. Mišmaš, T. Lazar in R. Žaucer opisujejo pilotno študijo, ki je preverjala ustreznost predpostavke, da se skladenjska zgradba usvaja od spodaj navzgor. Prispevek M. Pavliča analizira vlogo t. i. dominantne in nedominantne roke v krajevnih stavkih slovenskega znakovnega jezika. – H. Maurer Lausseg¬ger predstavlja kulturnozgodovinsko ozadje dveh besedilnih sklopov iz dveh različic koroške Duhoune branue. I. Orel prikazuje prvo didaktično slovensko-italijansko zbirko leksemov. D. Bizjak se posveča delu in delovanju duhovnika, učitelja in prebuditelja furlanske narodne zavesti Josefa Marcheta.

Goriški izobraženci skozi zgodovino

Goriški izobraženci skozi zgodovino

Željko Oset (ur.)
ISBN 978-961-7025-07-1 (pdf)
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Znanstvena monografija Goriški izobraženci skozi zgodovino obravnava vlogo izobražencev na Goriškem v širokem časovnem loku od zgodnjega novega veka do druge polovice dvajsetega stoletja. V metodološkem oziru je monografija presečišče dveh ključnih problemskih sklopov: študij elit (izobražencev) in regionalne zgodovine. V knjigi so obravnavana tudi ostala relevantna vprašanja, kot denimo emancipacija žensk v javnem življenju in njihove možnosti za socialno uveljavitev na izobraževalno-raziskovalnem področju, socialno kohezivne aktivnosti izobražencev kot družbenih voditeljev, in tudi manjšinjske študije. Rdeča nit monografije je povezanost izobražencev z Gorico oziroma Goriško, kjer so se izobraženci bodisi rodili, delovali, bodisi so v mestu našli (začasno) zatočišče, skratka je njihovo življenje zaznamoval ali so ukrivili prostor na robu Vipavske doline in Furlanske nižine.
Monografija je razdeljena v tri sklope: Meščani po izobrazbi, Rodoljubi z dežele in Izvirajoči z dežele. Časovno razprave obravnavajo strokovno in idejno raznolike osebnosti od 16. stoletja do konca 20. stoletja. Dodana vrednost knjige je v podrobnih biografskih študijah vodilnega sloja, pripadnikov zapostavljenih posameznikov in skupnosti, ki nadgrajujejo obstoječe vedenje o vlogi izobražencev v najbolj zahodni slovenski zgodovinski deželi, o njihovem preseganju ozkih domačih okvirov in predvsem njihovo usmerjanje zgodovinskega razvoja.


Erwin Schrödinger

Vojni dnevnik: Šempeter pri Gorici, 1915; Kriegstagebuch: St. Peter bei Görz, 1915

Erwin Schrödinger
uredil, zbral, komentiral Matej Župančič
Cena: 29 EUR
želim naročiti
prelistaj
ISBN 978-961-7025-06-4


Dnevnik topniškega oficirja Erwina Schrödingerja (1887-1961) je nastal poleti 1915 med služenjem vojske v Šempetru pri Gorici. V njem se razkrivajo avtorjeva razmišljanja, kritične misli o vojni in miru, razvidno je tudi zanimanje za eksperimentalno psihologijo, v njem se pa že čutijo prvi zametki njegovega poznejšega delovanja na področju valovne teorije, ki se dobro desetletje pozneje preoblikuje v valovno podobo sveta. Erwin Schrödinger tako postane ob Sigmundu Freudu najpomembnejši avstrijski znanstvenik 20. stoletja. Dnevnik postaja sto let po nastanku del avstrijske, evropske in končno tudi slovenske kulturne dediščine. Poleg prepisa originalnega teksta, vzporednega slovenskega prevoda in objave rokopisa, je dnevnik obogaten še z urednikovimi pojasnili in dodatki slovenskih tekstov oziroma odlomkov, predvsem zaradi lepega, a že nekoliko starinskega jezika ter kulturno-literarne vrednosti (D. Feigel, L. Čermelj, H. Tuma, F. Milčinski) ter slikovnim gradivom.

Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga

Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga: študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu

Katja Mihurko Poniž

ISBN 978-961-7025-02-6 (epub)
ISBN 978-961-7025-03-3 (pdf)
pdf
epub

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Znanstvena monografija Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga prinaša nova spoznanja s področja literarne recepcije, pri čemer pozornost usmerja v povezave med avtoricami iz književnosti malih narodov. Sestavljajo jo štiri poglavja in daljši uvod. V njem je predstavljena metodologija, ki jo je avtorica uporabila pri pisanju. Tematizirani so problemi pisanja literarne zgodovine ženskega avtorstva in nakazane možnosti, s katerimi lahko te probleme vsaj delno razrešimo. V prvem poglavju je raziskana recepcija skandinavskih avtoric v slovenskem kulturnem sistemu s posebnim poudarkom na recepciji Sigrid Undset, pri čemer se pokažejo nenavadne oblike recepcije te avtorice v slovenskem prostoru. Drugo poglavje je poglobljena študija knjige Das Buch der Frauen Laure Marholm, ki je imela konec 19. stoletja velik odmev v zahodni in osrednji Evropi. Avtorica je knjigo analizirala s pristopi novega historizma in poiskala odgovor na vprašanje, zakaj je pisateljica Zofka Kveder, ki je veljala za napredno feministično pisateljico, izbrala za moto svoje prve knjige stavke iz navedenega dela Laure Marholm. Zofki Kveder je posvečeno tudi tretje poglavje, ki raziskuje strategije v pripovedi biografskega diskurza, predvsem mesta v njeni biografiji, ki so v zapisih drugih avtorjev in avtoric zamolčana ali poveličana. Poglavje pokaže, kako feministični diskurz izgrajuje zgodbo o vzornici, celo feministični ikoni. Posebno obliko recepcije razkriva tudi zadnja študija, ki analizira rubriko Obrazi in duše v reviji Ženski svet (1923–1941). Tudi v tem poglavju so v avtoričinem fokusu literarne ustvarjalke in strategije, s katerimi avtorice teh zapisov ustvarjajo zgodbo o ženski literarni tradiciji.


Richard Wagner

Richard Wagner: njegovo življenje, njegovo delo, njegovo stoletje

Martin Gregor-Dellin
prevedel Simon Širca
ISBN 978-961-6311-98-4
Cena: 40 EUR
želim naročiti
prelistaj


Knjiga Richard Wagner prinaša klasični življenjepis tega glasbenega velikana izpod peresa Martina Gregor-Dellina (1926-1988), odličnega poznavalca Wagnerja, soizdajatelja njegovih avtobiografskih spisov in dnevnikov Cosime Wagner. Avtor nam ne ponuja le podrobnega vpogleda v skladateljev ustvarjalni in miselni svet, temveč pred nas razprostira edinstveno panoramo devetnajstega stoletja in njegovega družbenopolitičega in intelektualnega vzdušja. S svojim živahnim in privlačnim slogom pa tudi z marsikaterim izvirnim spoznanjem, ki bi utegnilo presenetiti celo strokovnjake, se Gregor-Dellinova biografija uvršča med temeljna dela o življenju Richarda Wagnerja. V Nemčiji, kjer je prvič izšla leta 1980, je ta hip na voljo že v sedmi nakladi, doslej pa je bila prevedena v angleški, francoski, španski in italijanski jezik. Prevod izhaja v počastitev 65. obletnice Festivala Ljubljana in gostovanja Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga v Ljubljani poleti 2013 in 2017. Opremljena je z 48 stranmi slikovnih prilog in skoraj 800 opombami pod črto.


Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century

Reception of Foreign Women Writers in the Slovenian Literary System of the Long 19th Century

Katja Mihurko Poniž (ur.)

ISBN 978-961-6311-99-1 (epub)
ISBN 978-961-7025-00-2 (pdf)
pdf
epub

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Jugoslovanska socialistična nacija

Jugoslovanska socialistična nacija

Tomaž Ivešić

ISBN 978-961-6311-96-0
Cena: 20 EUR
želim naročiti
prelistaj


»Ivešić analizira diskurz generacije vodilnih funkcionarjev, od Edvarda Kardelja, Josipa Broza do Milovana Đilasa, katerih formativna doba je bila druga svetovna vojna in revolucija, na njihovo oblikovanje pa je pomembno vplivalo bivanje v Moskvi, pri preoblikovanju jugoslovanske družbe pa so si postavili za zgled Sovjetsko zvezo iz druge polovice v tridesetih letih 20. stoletja. Poudarjali so pomen sodelovanja med narodi v socialistični fazi, »verjeli« so, da bodo v komunizmu prenehali obstajati, saj bo nastala ena sama komunistična nacija ekumenskih razsežnosti.« Iz recenzije dr. Željko Oset


Škrabčevi dnevi 9

Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015

Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer (ur.)
ISBN 978-961-6311-95-3 (pdf)
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Zbornik Škrabčevi dnevi 9 prinaša članke, ki so nastali na podlagi predstavitev na jezikoslovnem simpoziju Škrabčevi dnevi 9. Simpozij sta 11. decembra 2015 v Novi Gorici organizirali Univerza v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Gre že za tretji zbornik prispevkov s prenovljenih Škrabčevih dnevov, ki ga je izdala Založba Univerze v Novi Gorici, v njem pa je zbranih 9 člankov, med temi 8 člankov na osnovi rednih predavanj in članek, ki je nastal na podlagi vabljenega predavanja. Prispevki odražajo tematsko usmeritev srečanja, tj. jezikoslovje v nezožanem pomenu, brez navezave na posamezno podpodročje, problem, preučevani jezik, pristop ali metodologijo.


Osnove avtomatskega vodenja

Osnove avtomatskega vodenja

Juš Kocijan, Stanko Strmčnik

ISBN 978-961-6311-94-6
Cena: 27 EUR
želim naročiti
prelistaj


Učbenik Osnove avtomatskega vodenja je bil napisan za študij predmeta Osnove avtomatskega vodenja na prvi stopnji programa Gospodarski inženiring Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici. Njegova uporabnost in namen pa segata širše, saj je namenjen ne le bodočim gospodarskim inženirjem, ampak vsem bralcem, ki ne prihajajo s področij, kjer se podrobneje obravnava avtomatsko vodenje. Osnove avtomatskega vodenja so enciklopedičen pregled področja avtomatskega vodenja in bralca naučijo, kaj lahko pričakuje in zahteva od takega sistema.
Vsebina je pripravljena z mislijo, da bralcu niso znane tehnične podrobnosti in tehnologija, ki se uporablja za načrtovanje in gradnjo sistemov avtomatskega vodenja, se pa pri svojem delu ali vsakdanjih aktivnostih z avtomatskim vodenjem srečuje in ga uporablja.
V učbeniku je več primerov za prikaz opisanih metod. Na koncu večine poglavij so zbrane naloge, ki bodo pomagale pri utrjevanju snovi, in pri večini od njih lahko bralec preveri svojo rešitev ter jo primerja s tisto v učbeniku


Spisi o Wagnerju

Spisi o Wagnerju

G. B. Shaw, T. Mann, T. W. Adorno
prevedel Simon Širca

ISBN 978-961-6311-91-5
Cena: 34 EUR
želim naročiti
prelistaj


V knjigi so zbrani trije prelomni spisi o Wagnerju iz stoletja po skladateljevi smrti: duhoviti, pronicljivi Popolni wagnerjanec, ki ga je napisal George Bernard Shaw še v ozračju “starega Bayreutha”, epohalni Trpljenje in veličina Richarda Wagnerja izpod peresa Thomasa Manna in nič manj slavni Poskus o Wagnerju (Theodor W. Adorno). Ti spisi niso zgolj edinstveni literarni pomniki, vsak zase obenem tudi nepozabno osvetljujejo fin de siècle, mrzlično, negotovo obdobje weimarske republike in čas, ko so v globinah človeških duš še izzvenevale strahote druge svetovne vojne. Tem temeljnim delom — marsikdo je mnenja, da je prav Mannov spis najtehtnejša analiza Wagnerjevega genija, kar jih je bilo kdaj napisanih — se pridružuje še krajši Mannov prispevek Richard Wagner in Nibelungov prstan in dodatek, Adornov članek O knjigi, ki je sprožila toliko razprav, v katerem podrobneje pojasnjuje metodologijo svojega pristopa k Wagnerju. S Spisi o Wagnerju se ima slovenski bralec priložnost seznaniti z neponovljivimi miselnimi svetovi vélikih intelektualcev prve polovice dvajsetega stoletja in tudi Wagnerjevo delo uzreti v povsem novi luči.


Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami

Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami

Juš Kocijan

ISBN 978-961-6311-92-2 (pdf)
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International LicenseKnjigo Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in nekaterimi sorodnimi metodami je mogoče uporabljati kot učbenik za področje, ki ga obravnava, ali kot uvodna strokovna literatura, ki je lahko odskočna deska za strokovno bolj poglobljeno literaturo s tega področja.
Namenjena je študentom, predvsem podiplomske ravni, ki imajo zadosti predznanja o dinamičnih sistemih, in strokovnjakom z ustreznim predznanjem za samoizobraževanje in seznanjanje z opisanimi koncepti in pogledi na njih.
Knjiga ni pripravljena kot podroben teoretično zasnovan opis področja, marveč je pregled področja identifikacije dinamičnih sistemov z nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami z vidika teorije dinamičnih sistemov in predvsem njene uporabe. Delo naj bi bralca seznanilo s stališčem o tej problematiki, ki jo različne stroke, čeprav sorodne, obravnavajo zelo različno.Škrabčevi dnevi 8

Škrabčevi dnevi 8. Zbornik prispevkov s simpozija 2013

Danila Zuljan Kumar in Helena Dobrovoljc (ur.)
ISBN 978-961-6311-90-8 (pdf)
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License


V zborniku Škrabčevi dnevi 8 so objavljeni prispevki, predstavljeni na simpoziju Škrabčevi dnevi 8, ki sta ga organizirali Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti 18. oktobra 2013 na Univerzi v Novi Gorici.
Zbornik začenja uvodna beseda prof. dr. Zoltana Jana, enega od pobudnikov Škrabčevih dnevov. Sledi mu predavanje prof. dr. Marka Snoja, nagrajenca Ustanove patra Stanislava Škrabca za leto 2013. Jedrni del zbornika sestavlja trinajst prispevkov z različnimi tematikami, od zgodovine jezika, primerjalnega in teoretičnega jezikoslovja, preko slovenske dialektologije, terminologije, leksikografije do kulturoloških študij in stilistike.
Zbornik sta uredili doc. dr. Danila Zuljan Kumar in doc. dr. Helena Dobrovoljc, posvečen pa je spominu na akad. Jožeta Toporišiča (1926–2014), očeta Škrabčevih dnevov.


Zapisano z njenim peresom

Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature

Katja Mihurko Poniž (prejemnica Zoisovega priznanja za knjigo)
ISBN 978-961-6311-81-6
Cena: 36 EUR
želim naročiti
prelistaj


Znanstvena monografija obravnava zgodnje slovenske pesnice, pisateljice in dramatičarke (Josipino Turnograjsko, Luizo Pesjak, Pavlino Pajk, Marico Nadlišek Bartol, Zofko Kveder, Ljudmilo Poljanec, Vido Jeraj idr). Monografija ni le literarnozgodovinski pregled, temveč izpostavlja predvsem tiste avtorice, ki so slovensko književnost obogatile z vsebinskimi, formalni in stilnimi inovacijami.
Prelome s paradigmo nacionalne literature so izpeljale tiste ustvarjalke, ki so sledile svoji lastni poetiki, četudi so jo sodobniki zavračali, in ki so zglede iskale tako pri evropskih kot slovenskih predhodnicah in sodobnicah. Zgodnje slovenske pisateljice, pesnice in dramatičarke so slovensko književnost obogatile s samozavestnim, vztrajnim in pogumnim dodajanjem novih tem, likov, pripovednih postopkov ter drugih formalnih in stilističnih posebnosti. Njihovo ustvarjanje se je napajalo v stiku z drugimi kulturami in literaturami, ki jih zaradi svoje svetovljanskosti niso čutile kot ogrožajoče. S tem so utrle pot svojim naslednicam in pokazale, da ima slovenska moderna doba tudi drugi spol.


Opera in drama

Opera in drama

Richard Wagner
prevedel Simon Širca
ISBN 978-961-6311-80-9
Cena: 33 EUR
želim naročiti
prelistajOpera in drama (1850) je najpomembnejše in najobsežnejše estetskoteoretično delo skladatelja Richarda Wagnerja (1813-1883). V njem Wagner v živahnem, romantično slikovitem jeziku obravnava opero in naravo glasbe v zgodovinskem pregledu od začetkov opere preko Mozarta, Glucka, Webra, tja do Spontinija, Meyerbeera, Rossinija in Berlioza; razpravlja o gledališki igri v Shakespearovem in Racinovem času in naravi dramskega pesništva od stare Grčije, preko srednjeveških pesnikov, pa vse do Goetheja in Schillerja, s posebej zanimivo obravnavo Ojdipovega mita; analizira Beethovnovo 9. simfonijo; v sklepnem delu ponuja možnosti za preplet pesništva in glasbene umetnosti v drami prihodnosti. V Operi in drami je Wagner konkretiziral in natančneje nakazal pot k uresničitvi svojega znamenitega koncepta celostne umetnine, obenem pa ta spis pomeni zasnovo njegovega kasnejšega glasbenodramskega ustvarjanja. To delo, ki ga je Richard Strauss imenoval kar „knjiga vseh knjig o glasbi“, je mogoče brati tudi kot visoko literaturo, do kraja prežeto s pristnim duhom romantike. Knjigo dopolnjujeta dva dodatka: prevod Wagnerjevega pisma Mathildi Wesendonck (z dne 30. maja 1859) in prevod članka »Tematska vloga aliteracije v Wagnerjevem Prstanu« Jeffreyja Bullerja. Knjiga je opremljena s 25 stranmi slikovnih prilog, ki vsebino osvetljujejo tudi z vidika Wagnerjevega osebnega življenja, in več kot 200 opombami pod črto.


English for undergraduate students of viticulture and enology

Angleščina za dodiplomske študente vinarstva in vinogradništva

Veronika Piccinini
ISBN 978-961-6311-74-8
Cena: 13 EUR
želim naročiti
prelistaj


Publikacija zajema zbirko učnih materialov, ki se uporabljajo pri vajah iz angleškega jezika na dodiplomskem študijskem programu Vinogradinštvo in vinarstvo Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. Prek izbranih vsebin študentje pridobivajo in utrjujejo svoje znanje tako splošne kot tudi tehnične angleščine, povezane z omenjenim študijskim področjem. Večina vaj se navezuje na slovnico, dopolnjujejo pa jih naloge, ki razvijajo študentove sposobnosti pisanja funkcijskih zvrsti besedil. Veliko vaj je zasnovanih na podlagi sodobnih avtentičnih strokovnih besedil, ki so v nekaterih primerih prirejena ciljni skupini uporabnikov. Publikacija ne vključuje končnega razdelka z rešitvami vaj, in sicer z namenom, da se med neposrednim delom s študenti preveri ustreznost vseh možnih odgovorov oz. alternativnih rešitev, upoštevajoč sobesedilo, register, pregmatiko in ostale okoliščine, v katerih je posamezna beseda oz. struktura uporabljena.


Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011

Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011

Rok Žaucer in Franc Marušič (ur.)
ISBN 978-961-6311-73-1
pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Zbornik prinaša recenzirane članke, ki so nastali na podlagi predstavitev na simpoziju /Škrabčevi dnevi 7/. Simpozij sta v soorganizaciji priredila Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, odvil se je 15.-16. aprila 2011 na Univerzi v Novi Gorici.
V prenovljeni zasnovi simpozij Škrabčevi dnevi zapolnjujejo vrzel, ki se je v Sloveniji kazala kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni bilo srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce, tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov pa je ravno jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd. Da smo s prenovljenimi Škrabčevimi dnevi k izpolnjevanju tega poslanstva pristopili uspešno, najlepše izkazujeta seznam predavanj na konferenci in člankov v zborniku – avtorji vključujejo jezikoslovce z vseh štirih slovenskih univerz, posvečajo pa se različnim jezikoslovnim področjem (strukturno jezikoslovje, analiza diskurza, leksikografija …) na podlagi različnih jezikov (slovenščina, furlanščina, istroromunščina, makedonščina …) in v različnih teoretskih okvirih (tvorbeno-pretvorbena slovnica, strukturalizem …). Hkrati je srečanje pritegnilo tudi raziskovalce iz tujine, ki se ukvarjajo s slovenščino in jim je zaradi koncentracije strokovnjakov za slovenščino naš simpozij nudil najboljši možen dostop do pomembnih povratnih informacij. Tovrstna širina v naboru avtorjev, teoretskih okvirov, obravnavanih področij in jezikov posledično bogati tudi konferenčni zbornik.


Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja

Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja

Ana Toroš
ISBN 978-961-6311-67-0
Cena: 30 EUR
želim naročiti
prelistaj


Delo Ane Toroš je izviren prispevek k temeljitejšem poznavanju in razumevanju slovenske in italijanske poezije o Trstu prve polovice 20. stoletja, predvsem njunih motivnih in idejnih stičišč ter razhajanj. Pregled arhivskih virov je izčrpen, znanstvena analiza je teoretsko in metodološko ustrezna, dobrodošla je predvsem uporaba imagološke teorije in terminologije, ki jo avtorica vpeljuje v znanstveni diskurz o tržaški poeziji.
Monografija je izpopolnjena, razširjena in posebej za knjižno objavo prirejena inačica raziskave, ki jo je avtorica opravila v okviru Katedre za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kot dobitnica mednarodne raziskovalne univerzitetne štipendije v akademskem letu 2009/2010. Delo, ki ga odlikujeta znanstveno skrupulozna obravnava korpusnega gradiva in dosleden metodološki pristop, jemlje pod analitično lupo doslej malo preučevano poglavje literarne italoslovenistike. Zaradi svoje znanstvene utemeljenosti, vsebinske pronicljivosti, metodološke doslednosti in jezikovne ustreznosti je monografija torej vredna podpore in natisa, saj bo slovenskim strokovnim, a tudi manj posvečenim bralcem predočila skozi vzporedno analizo slovenskih in italijanskih pesniških besedil ali utrinkov dražljiv portret multikulturne polpreteklosti tržaškega koščka skupne evropske zemlje.


Tehnike reševanja problemov

Tehnike reševanja problemov

Imre Cikajlo in Franc Gider
ISBN 978-961-6311-62-5
Cena: 16 EUR
želim naročiti
prelistaj


Knjiga predstavlja sodoben način celovitega reševanja problemov v kratki in jedrnati obliki s praktično uporabnostjo. Praktični primeri nazorno ter dokaj preprosto in razumljivo prikažejo uporabo metodološkega orodja. V knjigi se prepletajo tehnike reševanja problemov z metodami stalnih izboljšav, kakršne so TQM, lean, 6 sigma, 20 ključev idr. Poglavja so razdeljena tako, da bralca najprej seznanijo s pojmom problem, nato pa ga vodijo od določitve problema do njegove rešitve. Pri tem spoznava metode za formuliranje in analizo problema, izbiro strategije in iskanje najustreznejše sestave tima za reševanje. Metoda simplex, ki pripelje do rešitve oziroma akcije v osmih korakih, je osnova za predstavitev sistemskega reševanja. Slednje namreč zahteva dobro opredelitev problema, kar je mogoče zagotoviti le z ustreznim zbiranjem podatkov in oblikovanjem informacij. Ko je problem opredeljen, se bralec seznani s tehnikami zbiranja idej za reševanje ter z orodjem za izbiro in vrednotenje idej, ki so na voljo. Šele nato se skupaj lotimo načrtovanja in prodaje ideje ter začnemo akcijo. Sistemskost pri reševanju problemov vodi k stalnim izboljšavam procesov, poslovanja in odnosov ter se kaže v poslovnem uspehu, boljši kakovosti izdelkov, zadovoljnejših zaposlenih in kupcih, ekologiji in navsezadnje splošni učinkovitosti. O tem govori tudi japonska proizvodna filozofija, ki izvira iz uspešnega avtomobilskega koncerna Toyota in je vplivala na razvoj evropskega modela poslovne odličnosti.


Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov

Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov

Urh Černigoj in Mojca Bavcon Kralj
ISBN 978-961-6311-63-2
Cena: 14 EUR
želim naročiti
prelistaj


Zbrane naloge iz kemijskega računanja omogočajo hiter in učinkovit način učenja in s tem enostaven prehod iz srednješolske kemije k bolj zahtevnim oblikam kemijskega računanja, ki ga srečujemo na visokošolskih programih in kasneje v praksi. Naloge so razdeljene na sedem zaključenih poglavij. V vsakem poglavju si sledijo najprej enostavne, nato težje naloge rešene s celotnimi postopki reševanja. Na koncu vsakega poglavja so zbrane rešene naloge, ki služijo utrjevanju znanja. Pri vsaki uvedbi novega tipa naloge je sproti razloženo tudi teoretično ozadje snovi, ki se nanaša na obravnavano tematiko. Pri tem je razlaga karseda preprosta, a ostaja kljub temu na obravnavanem zahtevnostnem nivoju, tako da se čim bolj približa tudi študentu, ki mu kemija predstavlja zelo zahteven in abstrakten predmet. Prednost zbirke nalog je, da imajo tudi težje naloge poleg rešitev opisane celotne postopke reševanja. Z vpogledom v celotne postopke reševanja je omogočen lažji miselni prehod od enostavnih k bolj zahtevnim nalogam, kjer morajo med sabo preplesti različne osnovne kemijske pojme. Študent z reševanjem tako postopno napreduje in utrjuje znanje, ter na koncu poglavja doseže zahtevan nivo znanja. Zelo poučni so tudi razdelki tipa 'Ali ste vedeli?’, v katerih so podani primeri uporabe nekaterih spojin ali postopkov v vsakodnevnem življenju. S tem dajejo študentu širšo predstavo o tem, kaj vse kemija obsega, kje vse je prisotna in kje vse v naravi ali pri človekovem delu jo lahko srečamo.


Ljubka Šorli (1910–1993): znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva

Ljubka Šorli (1910–1993): znanstvena monografja ob stoletnici pesničinega rojstva

Katja Mihurko Poniž(ur.)
ISBN 978-961-6311-61-8
Cena: 20 EUR
želim naročiti
prelistaj


Ljubka Šorli (1910-1993) zaradi osebnostne skromnosti ni nikoli iskala poti, po katerih bi se vpisala v slovensko literarno zgodovino. A s svojim obsežnim pesniškim opusom je bila vendarle vselej njen del. Njena literarna ustvarjalnost obsega številne revijalne objave in zbirke: Venec spominčič možu na grob (1957), Izbrane pesmi (1973), Pod obokom čarobnim (1987), Rumeni ko zlato so sedaj kostanji (1985), Križev pot (1994), Tolminske pesmi (2003). V italijanščini so izbrane pesmi izšle v zbirki Canti spezzati (1994). Ljubka Šorli je pisala tudi za otroke in mladino (pesniška zbirka Veseli ringaraja, 1983) ter pustila neizbrisen pečat v kulturnem življenju na Goriškem in Tolminskem.


Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902

Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902

Katja Mihurko Poniž
ISBN 978-961-6311-56-4
Cena: 19 EUR
želim naročiti
prelistaj


Monografja je zastavljena kot raziskava o konstruiranju ženskosti v javnem diskurzu na Slovenskem v obdobju med leti 1848-1902. Avtorica na komparativen način pokaže, kakšne so bile posebnosti slovenskih razprav o ženskosti glede na tone, ki so prevladovali v drugih deželah habsburške monarhije. Skozi kritično branje prispevkov v časopisih in revijah analizira značilnosti in posebnosti razprav o vlogi Slovenk v narodnem gibanju, o materinstvu, zakonu, vzgoji deklet, ženskem izobraževanju, o prostituciji, ženski seksualnosti in o podobah bralk. Ob tem ugotavlja, da so zapisi o ženskah dejansko pripovedi o konstruiranju ženskosti, ki se je na Slovenskem vzpostavila kot problem šele, ko so o njej začeli razpravljati.


Osnove ekonomike podjetja za inženirje

Osnove ekonomike podjetja za inženirje

Franc Bizjak
ISBN 978-961-6311-41-0
Cena: 38,00 EUR
želim naročiti
prelistaj


V delu je poudarek na stroških v povezavi s tehnologijami in investicijami ter poslovnimi odločitvami. Delo bo koristilo tako tehnično in ekonomsko izobraženim strokovnjakom, ki želijo povezati ekonomska, organizacijska in tehnološka znanja, kot tudi študentom poslovno tehniških smeri.
»...nadvse zanimiva, aktualna vsebina napisana na didaktično visokem nivoju predstavlja strokoven, uporaben in zanimiv učbenik.« iz recenzije prof. dr. Božidar Šarler


Delovni zvezek za laboratorijske in terenske vaje pri predmetu Vinarstvo

Delovni zvezek za laboratorijske in terenske vaje pri predmetu Vinarstvo

Primož Plahuta
ISBN 961-6311-40-9
Cena: 5,50 EUR
želim naročiti


Delovni zvezek za predmet “Vinarstvo” v okviru visokošolskega strokovnega študija “VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO” na Univerzi v Novi Gorici je v pomoč študentom tega predmeta, da lažje in kakovostno opravijo predpisane vaje.
Program vaj je sestavljen iz treh delov, in sicer iz nadzora in vodenja tehnoloških procesov, spoznavanja raziskovalnega dela s seminarjem in spoznavanja delovne prakse na terenskih vajah.
Vaje so poenostavljene in praktično usmerjene ter koristen pripomoček slušateljem v vsakdanji praksi.


Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike

Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike

Iztok Arčon
ISBN 961-6311-18-2
Cena: 10,50 EUR
želim naročiti
primeri poglavij


Zbirka vprašanj in nalog obravnava snov klasične visokošolske fizike, dopolnjene z osnovami moderne fizike. Namenjena je študentom, ki se pripravljajo na izpit iz fizike na univerzitetnem ali visokem strokovnem programu. Obravnavana snov je razdeljena v dvaintrideset poglavij. Vključena so poglavja iz mehanike, termodinamike, elektrike in magnetizma, optike, osnov kvantne mehanike, atomske in jedrske fizike. Vsako poglavje vsebuje zbirko teoretičnih vprašanj in zbirko nalog za preverjanje znanja.
Teoretična vprašanja so zastavljena tako, da študenta vodijo po korakih skozi celotno gradivo, ki naj bi ga v izbranem poglavju osvojil ter usmerjajo njegovo pozornost na ključne pojme in zakonitosti s tega področja.
Naloge za preverjanje znanja so po obliki naloge izbirnega tipa. K vsakemu vprašanju je danih več odgovorov, od katerih je vsaj eden pravilen, pogosto pa je možnih več pravilnih odgovorov. Po vsebini naj bi te naloge preverjale predvsem razumevanje teoretičnega dela snovi, ki ga obravnava posamezno poglavje, tako da pri reševanju ne zahtevajo večjih računskih spretnosti. Praviloma je mogoče odgovor nanje najti s kratkim razmislekom ali kvečjemu z manjšim pomožnim računom. Vse naloge so opremljene z rešitvami, ki so zbrane na koncu vsakega poglavja.


Pravila založbe

Pogoji in postopki posameznih opravil v okviru izvajanja založniške dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici.
Pravila o založniški dejavnosti UNG

Kontakt

Mirjana Frelih
Vipavska 13, Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
T: (05) 3315 220
F: (05) 6205 200

E: mirjana.frelih@ung.si