Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2015

11. junij 2015

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2015 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na raziskovalnih področjih.

Razpis je odprt od 15. 6. 2015 do 15. 8. 2015.

RAZISKOVALNO PODROČJE:
1.02 FIZIKA – skupaj dve mesti pri mentorjih

  • prof. dr. Samo Stanič (fizika atmosfere, meteorologija, daljinsko zaznavanje) – eno mesto
  • doc. dr. Gabrijela Zaharijas (astrofizika osnovnih delcev) – eno mesto

Od kandidatov pričakujemo:

(1) da izpolnjujejo pogoje za kandidate za mlade raziskovalce v skladu s 103. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 2014):

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo druge stopnje iz širšega področja prijave, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
  • ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali
  • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
  • glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
  • da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev.

Kandidati/ke pošljejo prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako “Razpis za mlade raziskovalce”.

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si