Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2016

17. junij 2016

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2016 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjh na raziskovalnih področjih.
Razpis je odprt do: 10. 7. 2016

RAZISKOVALNA PODROČJA:

1.02 FIZIKA – skupaj dve mesti pri mentorijh: – prof. dr. Gvido Bratina (biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic) – prof. dr. Danilo Zavrtanik (astrofizika osnovnih delcev)

1.04 KEMIJA – eno mesto pri mentorici: – doc. dr. Branka Mozetič Vodopivec (analitika in kemijska karakterizacija materialov in procesov)

6.05 JEZIKOSLOVJE – eno mesto pri mentorju: doc. dr. Rok Žaucer (teoretično in eksperimentalno jezikoslovje)

2.04 MATERIALI – eno mesto pri mentorju: doc. dr. Mattia Fanetti (heterogeni fotokatalitični procesi: pridobivanje vodika, čiščenje vode in zraka)

Od kandidatov pričakujemo:

(1) da izpolnjujejo pogoje za MR v skladu s 103. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list štev. RS 4/11, štev. 72/11, štev. 45/12, 96/13 in štev. 92/14)

  • da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
  • ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje najmanj 8,00, ali
  • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
  • glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
  • da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oziroma od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se pet letno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje, se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

(2) Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij tretje stopnje za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija tretje stopnje.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev.

Kandidati/ke pošljejo prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako “Razpis za mlade raziskovalce”.

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si