Dekan Fakutete za humanistiko

31. avgust 2016

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo : 23. 9. 2016

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidati/kandidatke bodo imenovani/e za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo v pisni in elektronski obliki.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja fakultete.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
phone: 05 33 15 261
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si