Dekan Fakultete za humanistiko (m/ž)

07. maj 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo: do 31. 5. 2019

Kandidati za delovno mesto dekana fakultete morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Od kandidatov pričakujemo, da postavijo nove temelje področju humanistike na univerzi, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Izbrani kandidat, ki bo imenovan za štiri leta, bo imel možnost postavitve samostojnega raziskovalnega področja in oblikovanja lastne raziskovalne skupine, za katero bo sredstva v višini do dveh polnih dodatnih zaposlitev (asistent z doktoratom ali docent) zagotovila univerza.

Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi, znanstveno in strokovno bibliografijo ter kratek (do ene strani) oris vizije razvoja področja humanistike (pedagoškega in raziskovalnega) v mednarodnem prostoru.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi podrobnejšo vizijo razvoja fakultete in lastnega raziskovalnega področja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si