Dekan Fakultete za humanistiko

07. maj 2019

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo: do 31. 5. 2019

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo, da postavijo nove temelje področju humanistike na univerzi, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Izbrani kandidat/kandidatka, ki bo imenovan/a za štiri leta, bo imel/a možnost postavitve samostojnega raziskovalnega področja in oblikovanja lastne raziskovalne skupine, za katero bo sredstva v višini do dveh polnih dodatnih zaposlitev (asistent z doktoratom ali docent) zagotovila univerza.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi, znanstveno in strokovno bibliografijo ter kratek (do ene strani) oris vizije razvoja področja humanistike (pedagoškega in raziskovalnega) v mednarodnem prostoru.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi podrobnejšo vizijo razvoja fakultete in lastnega raziskovalnega področja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki do v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Dodatne informacije

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si