Akademija umetnosti

Izbire v praksi 1

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj tega modula je študentu ponuditi avtonomno izbiro in ga spodbujati, da razvije kompetence avtonomnega usmerjanja pridobivanja komplementarnih kompetenc, ki jih smiselno zahteva njegovo magistrsko delo oziroma individualni akademski interes, in to v interakciji s širšim strokovnim kontekstom.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Izbira kompetence, ki bo akreditirana v okviru Izbir v praksi, je le delno odvisna od procesa usmerjanja kompetenc znotraj modula Pot razvoja in nanjo mentorske odločitve ne vplivajo oziroma nima fiksnih obveznosti v študentovem izbranem nosilnem modulu. Izbira je tako prosto prepuščena študentu, v kolikor jo lahko argumentirano utemelji znotraj modula Pot razvoja in jo je mogoče ovrednotiti s konsistentnim poročilom (glej spodaj). Izbire zato nimajo vnaprej določenih pogojev za vključitev v delo (če to ni določeno v njihovih lastnih kurikularnih strukturah, npr. obvezni gradniki v podpornih modulih Teorija v praksi in Diskurzi v praksi).

OPOMBA: Podrobnejša razlaga razmerij in mehanizmov razvoja znotraj modulov (na ravni gradnikov modula) je podana v »SPLOŠNE OPOMBE O IMPLEMENTACIJI PODPORNIH MODULOV TEHNIKE V PRAKSI, DISKURZI V PRAKSI IN IZBIRE V PRAKSI« na dnu tega dokumenta.

Vsebina

Modul Izbire v praksi predstavlja tako imenovani »odprti del« kurikuluma, saj študentom prvega letnika (4 ECTS točke na semester) ponuja prosto izbiro katerekoli izmed manjših enot v modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi ali celo izbiro dodatnega Studio modula, vrednega 4 ECTS oziroma (v soglasju z vodjo modula Izbire v praksi) akreditacijo eksterno pridobljenih kreditov, ki ustrezajo področju in ravni študija. Program tako daje študentom možnost avtonomne izbire (ob hkratnem usmerjanju po Poti razvoja) individualnega poudarka znotraj kompetenčnih sklopov tehnik, diskurzov oziroma produkcijskega managementa (ki je vsebovan v modulu Diskurzi v praksi) ali izven programa.

Podobno kot pri modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi (glej opombo na dnu dokumenta) se izbire, ki sestavljajo vrednost kreditnih točk in mikro-kompetenc v tem modulu ovrednotijo skupaj s študenti in mentorji v modulu Pot razvoja. Kljub temu pa obstaja pomembna razlika, saj lahko študent v tem modulu sam sprejme končno odločitev o tem, katere dejavnosti so skladne z njegovimi osebnimi usmeritvami (in jih kot take argumentira), pri tem pa izbira med dejavnostmi modulov Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi ali Studio oziroma iz drugih študijskih programov in ne nazadnje tudi z izven-študijskih področij, kjer zbira neformalne in priložnostne učne izkušnje. Izbira je sprejemljiva, v kolikor jo lahko študent (vnaprej) argumentira in kasneje o njej konsistentno poroča ter reflektira pridobljene izkušnje. Za neformalne in priložnostne učne izkušnje mora študent predložiti ustrezna dokazila.

SPLOŠNA OPOMBA o implementaciji podpornih modulov Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi:

V celotnem trajanju študija, od prvega do četrtega semestra, študentje izbirajo številne manjše izvedbene enote (gradnike modulov), ki jim ob upoštevanju začetnih veščin in znanj dajejo kompetence, potrebne za končni magistrski projekt, in so delno odvisne od njihove izbire nosilnega modula ter se v okviru modula Pot razvoja določajo v soglasju s strokovnim mentorjem.

Te podporne programe izbirajo v okviru treh podpornih modulov, imenovanih:

Tehnike v praksi

Diskurzi v praksi

Izbire v praksi

Ti moduli so obvezni, kar pomeni, da morajo študenti pri vsakem pridobiti določeno minimalno oziroma optimalno število ECTS točk, a na podlagi potreb svojega nosilnega modula (področja produkcije) sami izberejo, katere gradnike modulov znotraj podpornih modulov bodo izbrali.

Tako so na primer določeni gradniki modula Tehnike v praksi na podlagi produkcijsko specifične ustreznosti avtomatsko dodeljeni posamičnim nosilnim modulom. Izbira gradnikov modulov Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi se za vsakega študenta vedno izvede individualno po posvetovanju in potrditvi mentorja oziroma mentorjev, in sicer v okviru modula Pot razvoja.

Modul Izbire v praksi predstavlja tako imenovani »odprti del« kurikumuma, saj študentom prvega letnika (4 ECTS na semester) ponuja prosto izbiro katerekoli izmed manjših enot v modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi ali celo izbiro dodatnega Studio modula, vrednega 4 ECTS oziroma (v soglasju z vodjo modula Izbire v praksi) akreditacijo eksterno pridobljenih kreditov, ki ustrezajo področju in ravni študija. Program tako študentom daje možnost avtonomne izbire (ob hkratnem usmerjanju po Poti razvoja) individualnega poudarka znotraj kompetenčne skupine tehnik, diskurzov oziroma produkcijskega managementa (ki je vsebovan v modulu Diskurzi v praksi).

Nekateri programi oziroma gradniki modulov imajo poudarek na mobilnosti oziroma so osredotočeni na krajše delavnice ali strukturirani okrog mešane uporabe spletno podprtega učenja in kontaktnega izobraževanja v živo. Nekateri so tesno povezani z nosilnimi moduli v smislu posredovanja relevantnih veščin oziroma znanj, zato so v implementacijskem zaporedju ponujeni prioritetno (sistem pogojev za vključitev v izvedbo gradnike modulov je odvisen od posamičnih modulov).

Na voljo sta dva sklopa izvedbe v modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi: ZIMSKI in LETNI SKLOP (ki ustrezata ciklom zimskih in letnih semestrov). To omogoča združevanje študentov iz različnih semestrov (1. in 3., 2. in 4.) ter zagotavlja bolj vzdržno izvedbo programa.

Nekateri programi oziroma gradniki modulov zahtevajo specifične pogoje za vključitev. Pravočasno izpolnjevanje pogojev je ena izmed poglavitnih skrbi študentov, o kateri se sproti posvetujejo tako z vodjo nosilnega modula kot z mentorji in Ocenjevalnimi komisijami v modulu Pot razvoja, da lahko pridobijo vse zahtevane kompetence za uspešno dokončanje magistrskega projekta (v skladu s pogoji za vključitev v izvedbo gradnikov modulov, ki so odvisni od posamičnih modulov).

Podporni modul Tehnike v praksi vključuje gradnike, ki se osredotočajo na prakso in ponujajo neposredne delavnice pridobivanja tehnik in veščin. Vredne so po 2, 3 ali 4 ECTS točke.

Podporni modul Diskurzi v praksi vključuje gradnike, ki se osredotočajo na teorijo, zgodovino in kritiko in so strukturirani kot predavanja ali seminarji, vredni po 2, 3 ali 4 ECTS točke. Ta podporni modul v 1., 3. in 4. semestru vključuje tudi gradnike z dvema ECTS točkama, ki se osredotočajo na prakso in seminarje ter študentom podajajo ključne veščine za zbiranje sredstev, promocijo (v 1. semestru), prezentacijo, oblikovanje in upravljanje projektov ter distribucijo in prezentacijo.

Izbire v praksi je ločen, kumulativen modul, kjer študentje v skladu z zgoraj opisanimi načeli »odprtega kurikuluma« akreditirajo skupaj 8 ECTS točk (4 v prvem in 4 v drugem semestru).

V posamičnih semestrih se lahko število ECTS točk, ki jih pridobi študent, razlikuje, vendar je v modulih Tehnike v praksi, Diskurzi v praksi in Izbire v praksi za dokončanje študija predpisano minimalno in optimalno število ECTS točk, in sicer po semestrih:

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

(Na koncu tega modula študent…)

× K1 ..razume pomen avtonomnega in samoiniciativnega pridobivanja komplementarnih kompetenc v kontekstu lastne akademske in strokovne poti.

Veščine:

(Študent…)

× S1 ..je sposoben samostojnega načrtovanja, spremljanja in reflektiranja lastnih odločitev pri prodobivanju kompetenc.

Temeljna literatura in viri

Obvezna:

Kot je določeno v okviru posamičnih izbir.

Priporočena:

Kot je določeno v okviru posamičnih izbir.

Načini ocenjevanja

Izbire v praksi je »odprti« del kurikuluma, v katerem lahko študenti zbirajo ECTS točke v dodatnih programih v modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi, ki jih nudijo druge univerze, oziroma v dodatnem programu v modulu Studio. Študent se mora o izbiri vsebine programa, tako v podpornih modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi kot tudi v drugih nacionalnih ali mednarodnih programih, pred prijavo na izbrani program posvetovati z mentorjem v modulu Pot razvoja, ki mora izbiro potrditi. Študent mora v »odprtem kurikulumu« zbrati 8 ECTS točk, praviloma 4 v prvem semestru in 4 v drugem semestru. • Če izbira v okviru Izbir v praksi vključuje programe iz modulov Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi, se ocenijo, kot je določeno v teh modulih. • Če izbira v okviru Izbir v praksi vključuje kakršnekoli izvenštudijske programe, mentor poti razvoja potrdi kreditno vrednost oziroma da (prevede) končno oceno na osnovi študentovega izpolnjevanja predpisanih obveznosti in nalog ter formalne dokumentacije. Oceno tako sestavljata: – poročilo o izkušnji (daljši esej) – v primeru akreditacije »neformalnih in priložnostnih učnih izkušenj« mora poročilo vsebovati tudi strukturirane priloge z ustreznimi dokazili

Reference nosilca

Rene Rusjan, programska vodja Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, vodja modula Sodobne umetniške prakse na programu 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse.

V svoji dolgoletni, več kot dvajsetletni pedagoški praksi je pridobila široko paleto pedagoških kompetenc. Preizkusila se je tako v neposredni pedagoški dejavnosti (od otroških delavnic za vrtce in osnovne šole, do srednješolskega pouka, šole Famul Stuart in umetniške akademije ALUO, univerze za tretje življenjsko obdobje in izobraževanja odraslih) kot v snovanju akreditiranih in neakreditiranih programov za različne stopnje izobraževanja.

Diplomirala 1987 na oddelku za kiparstvo ALU; samostojna umetnica od leta 1988; soustanoviteljica KD Galerija GT in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Deluje v polju sodobnih umetnosti, kot avtorica samostojnih projektov ter kot soavtorica v različnih umetniških sodelovanjih. Področje delovanja: vizualna, intermedijska in uprizoritvena umetnost; scenografija, oblikovanje; koncipiranje in kuriranje razstav ter kompleksnejših umetniških projektov v širokih avtorskih zasedbah; pedagoška dejavnost na področju sodobne umetnosti; soavtorica programa Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici ter visokošolskega strokovnega študijskega programa Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) (v postopku pridobivanja akreditacije).

IZBRANE RAZSTAVE IN PROJEKTI 2012 – 2007

2012 – Faraway, So Close! (Distance Conversations_012) – intermedia work in progress

- The Same Wind, The Same Rain, Chiang Mai Art Centre, Thailand (residency and exhibition)

2011 – Videovečer / Videovečerja, Videosupper, Galerija Photon, Ljubljana

- Kdor sam do večera potuje skoz svet (Simon Gregorčič), theater set design (with Bostjan Potokar), author and director: Neda R. Bric, production SNG Nova Gorica theatre

2010 – Communication project at Postaja Topolove / Stazione di Topolo, Topolo, Italija

- VideoSupper with Rene Rusjan, Kulturni inkubator, Maribor

2009 – TheOneMinutes Trains, svetovni izbor, Rietvelt Arsenale Venice (v izbor prišla z video deloma Train Taveling – Egypt in Train Taveling – Tokyo), Arsenali Novissimi, spremna lokacija ob bienalu v Benetkah

2008 – WorldOneMinutes Video & Literature, svetovni izbor, Beijing Today Art Museum (v izbor prišla z video delom Wake Me Up if I Fall Asleep), premierna razstava v Pekingu, Kitajska, nato Šanghaj, Lisbona, Zagreb, Paramaribo, Bruselj, Sao Paulo, Istanbul, Amsterdam in Groningen

- Mother:Earth – mednarodna delavnica žensk iz arabskih in evropskih dežel, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija

2007 – Zbudi me, če zaspim, video, One Minute_São Paolo, SCCA, Videospotting

- Connected, Wd8 Art Center, Walkensdorf, Avstrija (projekt: spletna umetnica Cym)

- Čitalnica SCCA 2007/ Reading Room SCCA 2007, SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, Projektna soba

- Danes nimam časa za politiko. Danes nimam časa za umetnost . Danes.., Fotografski projekt; Politično (razstava po izboru članov Društva slovenskih kritikov), Velenje

- Pri meni na vrtu – Cikel Štirje letni časi, Vrt na Komenskega 8, DLUL, Ljubljana (samostojen projekt, vanj sem k sodelovanju povabila kolegice umetnice: Natašo Skušek, Aleksandro Gruden, Eleno Fajt, Cym, karierno sodobno umetnico Mileno Kosec, ter svoje študentke, Evo Nino Cajnko, Martino Černetić, Urško Debevc, Saro Lovrec, Matejo Abram in Bojano Križanec)

- Pogledi / Looks – Home ’07, Ljubljana work-in-progress, ulična intervencija (skupaj z Boštjanom Potokarjem)

- North-South Postcard diary, Station Nord, Honefoss, Norveška

- U3 trienale slovenske umetnosti, Moderna galerija, Ljubljana (zbornik, z Boštjanom Potokarjem)

Peter Purg je doktoriral na Univerzi Erfurt v Nemčiji med področji novih medijev, komunikologije in medijske umetnosti; na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici je docent za področje “novi mediji”, vodi modul “Novi mediji” v programu Digitalne umetnosti in prakse, ter projekta ADRIART (Advancing Digitally Renewed Interactions in Art Teaching) ter HiLoVv (Hidden Live®s of Venice on Video) , vodil je tudi razvojni projekt “Interna in javna e-platforma ter e-gradiva za študijske programe na področju umetnosti in kreativnih industrij”; na IAM – Inštitutu in akademiji za multimedije v Ljubljani deluje kot predavatelj in je bil koordinator prenove študijskega programa “Medijska produkcija”, za Middlesex University (London) vodi visokošolski program “Media Production Management”. Je prejemnik priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« Slovenske znanstvene fundacije v letu 2011, in član foruma “University-Business Cooperation” Evropske komisije; izobražuje na več višjih in visokih šolah v Sloveniji in tujini; neodvisno raziskuje, svetuje, producira in razvija na področjih e-izobraževanja, intermedije, novih medijev, medijske umetnosti. Med 2001 in 2006 je vodil interdisciplinarni kolektiv Bobnars United s preko sto glasbenimi in intermedijskimi dogodki ter nekaj raziskovalnimi projekti, sozasnoval je protipotrošniške performativne akcije Podgana PPP, bil aktivni član KD Priden Možic… V poljih ustvarjanja ga zanimajo intermedijski performans in interaktivna instalacija ter spletna, telesna ter zvočna umetnost; raziskuje pedagogiko medijev in umetnosti, kolektivno avtorstvo, poetiko diskurza, medijsko ekologijo in kulturno oporečništvo, preizprašuje pa tudi načrtovanje interaktivnih medijev, e-izobraževanje, medkulturni in meddisciplinarni management.

/selected publications and works/

(selected publications; English translations where applicable; all scientific and professional articles or monographs):

 • “Hypertext as Form and Place of Collective Creativity” 2010, PFAU, Kunst und Technik in medialen Räumen (Germany)
 • ”Bodies in Interactive Space” (scientific monograph) 2007, VDM (Germany)
 • ”The Art of Mixed Reality” 2010, Amfiteater (Slovenia)
 • “Performative disturbance of public space”, 2011 (2002), FDV/Memefest: “Demonstrating relevance: response-ability: theory, practice and imagination of socially responsive communication” (Slovenia)
 • ”An Intercultural Understanding of Man and Machine in Managing Interdisciplinary Cooperation” 2006, Faculty of Management Koper, University of Primorska (Slovenia)
 • »Media Performance of the Word Itself« 2008, Amfiteater (Slovenia)
 • “New Technologies for Sustainable Teaching and Learning” 2009, JTEFS, Journal of Teacher Education for Sustainability, (Poland/Germany/Latvia)
 • ”Con-creativity among Local and Global Networks” 2006, Dichtung Digital (Germany/USA)
 • “Dialoguing Man and Machine” 2004, ART-E-FACT (Croatia)
 • “Envisioning New Post-Scientific Europe Through Culturally Balanced Use of Technology in Learning” 2010, IJMIE, International Journal of Management in Education (USA)
 • ”An e-Learning Curriculum for Europe 2.0” 2008, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (Slovenia) and European Institute of the Mediterranean (Spain)
 • ”Ecology of Web 2.0” 2008, Slovenian Informatics Society (Slovenia)

(performed works, selection:)

 • ”Trans-lation = Pre-vod = Über-setzung” (multimedia literary performance, director & performer) K4, 1999 (Slovenia)
 • “PIS-DRINK”, “STOP-SHOP”, “PCycle”, “Bulky Plaste” (street art media performance series, co-director & performer), Podgana PPP, 2002-2006 (Slovenia)
 • “BUmBUs” (series of music and multimedia performances with integrated inter-disiplinary research, coordinator & performer), Bobnars United, 2003-2005 (Slovenia, Serbia)
 • “Body in Interactive Space” (new media performance), 2005, Germany
 • “Literature and Digital Culture” (teaching-cum-performance series) 2005-2009, Germany, Slovenia, Croatia, Macedonia, Bulgaria
 • “Catharsis of Neptun“ (site-specific performance and installation) 2011, Croatia

Univerzitetna koda predmeta: 1MU010

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Metode poučevanja in učenja:
oblike: - samostojno delo študenta - spletno delo in komunikacija (oziroma kot je navedeno v okviru posameznih izbir) metode: - razvoj in oblikovanje (medijsko obogatenega) besedila ter drugih formatov (oziroma kot je navedeno v okviru posameznih izbir)