Akademija umetnosti

Pot razvoja 2

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 2MU006

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4