Akademija umetnosti

Studio 3

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 3MU007

Letnik: 2

Semester: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4