Fakulteta za humanistiko

Metodologija medkulturnih študij

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti sodobne metdološke pristope na področju transkulturnih študij, zlasti metodološke usmeritve in pa tudi zadrege, ki izhajajo iz metodološkega pluralizma. Obenem spoznavamo okvire humanističnih in družboslovnih ved in se posvečamo medsebojnemu prepletanju. Izoblikujemo mrežo metod in pristopov, ki so uporabni tako v humanistiki kot v družboslovju pri analizi kompleksnih znanstvenih in strokovnih vprašanj. Študente k samostojnemu razmišljanju in oblikovanju lastnih izsledkov vodijo tudi seminarske naloge in pa redno sodelovanje na predavanjih in na seminarskem delu kurza.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je poznavanje osnov različnih področij znotraj humanističnih in družboslovnih ved. V ospredju so literarnovedni, sociološki, kulturološki, zgodovinski in antropološki uvidi v nacionalno in svetovno kulturno zgodovino. Predmet je zasnovan interdisciplinarno in transnacionalno. Študenti morajo imeti sposobnost analize in kritične evalvacije različnih znanstvenih besedil, ki nagovarjajo globalno publiko, prav tako morajo biti vešči uporabe osnov teorije in metodologije znanstvenih študij s področja humanistike in družboslovja, ki pa jih predmet nadgradi in izpopolni z izsledki sodobnih medkulturnih študij.

Vsebina

Medkulturne študije so se tesno povezujejo s kulturnimi študijami, obenem pa tudi z različnimi drugimi humanističnimi in družboslovnimi znanostmi (s poudarkom na antropologiji). Medkulturne študije bi lahko opisali tudi kot primerjalne študije. Predmet je zasnovan interdisciplinarno in transnacionalno. Najtesneje se navezujemo na literarno vedo, saj je predmet del programa Slovenistike (na primer: podrobneje si ogledamo pojma svetovna in globalna književnost in pa izpostavimo terminološke razlike, ki so tipične za različna nacionalna okolja). Ukvarjamo se tudi z vprašanjem civilizacij, odnosov med različnimi civilizacijami (Huntigton, Said), pa z razvojem informacijske družbe in medijev, ki sploh omogočajo povezovanje med civilizacijami in nastanek globalne družbe digitalne dobe, ki jo imenujemo tudi doba participatorne kulture. Zanima nas še javna in zasebna sfera (npr. Habermas), delovanje spomina in spominske študije, predvsem pa povezovanje metodoloških pristopov in različnih, v medkulturnost usmerjenih disciplin.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo terminologijo s področja medkulturnih študij in pripadajoče metodologije. Obenem spoznajo tiste točke, kjer se zlivajo oziroma prekrivajo kulturne študije, antropologija, literarna veda, medijske študije in študije spomina, če naštejemo poglavitna področja. Študenti se naučijo samostojnega formuliranja idej in konciznega povzemanja idej v obliki seminarskih nalog in odzivov na izpostavljene teme pri predavanjih in na seminarju.

Temeljna literatura in viri

David Damrosch: How to Read World Literature, Willey-Blackwell, 2008.

David Damrosch: What is World Literature, Princeton University Press, 2003.

Studying Transcultural Literary History. Ed. Gunilla Lindberg-Wada. Walter de Gruyter, Berlin and New York 2006.

Bill Readings: The University in Ruins, Harvard University Press, 1997.

W.E.B. Du Bois: The Souls of Black Folk, Tribeca Book, 2013.

Susan Sontag: against Interpretation and Other Essays, Picador, 2001.

Susan Sontag: On Photography, Picador, 2001.

Paul Starr: The Creation of the Media, Princeton UP, 2005.

Peter Burke: Kaj je kulturna zgodovina, Sophia, 2007.

Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja, Založba ZRC SAZU, 2007.

Miche Foucault: Besede in reči. Arheologija humanističnih znanosti. Studia Humanitatis, 2010.

Samuel P. Huntington: Spopad civilizacij, Mladinska knjiga, 2005.

Lionel Trilling: The Moral Obligation to be Intelligent, Northwestern UP, 2009.

Henry Jenkins: Convergence Culture: Where the Old and the New Media Collide. NYU Press, 2008.

James W. Carey: Communication and Culture, Routledge, 1992.

Michael Schudson in Chandra Mukerji (Ur.): Rethinking Popular Culture: Contemporary Perspectives in Cultural Studies, 1991.

Michael Schudson: The Sociology of News. W.W. Norton & Company, 2011.

Asa Briggs in Peter Burke (ur.): Socialna zgodovina medijev – od Gutenberga do Interneta, Sophia, 2005.

Poleg omenjenih del so del kurza tudi številni eseji, ki jih beremo tudi v angleškem jeziku in tako študente pripravljamo na vstop v mednarodni znanstveni prostor. Ogledamo si tudi dokumentarne filme, ki tematizirajo vprašanje medkulturnosti.

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljeni pisni izpit, kolokvij na polovici semestra in dve seminarski nalogi predstavljeni v sklopu seminarja. Uspešno opravljen kolokvij in seminarski nalogi so pogoji za pripustitev k izpitu. Obvezna (80 ) navzočnost na predavanjih in seminarju in sodelovanje v diskusijah. Opravljene obveznosti pri predavanjih in pri seminarskem delu (branje in pisni izdelki): seminarsko delo (1x) in predstavitev, sodelovanje v diskusijah ter sprotni pisni odzivi na brana besedila – 40. Izpit ob koncu semestra – 60%.

Reference nosilca

Dr. Leonora Flis je pridružena profesorica za književnost na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Predava sodobne literarne teorije, metodologijo medkulturnih študij, izbrana poglavja iz svetovne književnosti (britanska in ameriška književnost) in pa film v odnosu do literature. Poleg tega so njena raziskovalna področja še literarno novinarstvo, dokumentarna literatura in dokumentarni grafični romani oziroma romani v stripu. Ukvarja se tudi s pisanjem knjižnih in filmskih recenzij in s prevajanjem tako strokovne literature kot leposlovja.

Izbor objavljenih del:

Znanstvena monografija

FLIS, Leonora. Factual fictions : narrative truth and the contemporary American documentary novel. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010. XII, 254 str. ISBN 9781-4438-24130-2. ISBN 1-4438-2413-5. [COBISS.SI-ID 44359522]

Izvirni znanstveni članek

1. FLIS, Leonora. Louis Adamič : Slovene-American literary journalism avant la lettre. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 2, str. 115-132. [COBISS.SI-ID 2404091]

2. FLIS, Leonora. The blending of fact and fiction in three American documentary (crime) narratives. Acta neophilol., 2010, letn. 43, št. 1/2, str. 69-82, 171-172. [COBISS.SI-ID 44265058]

3. FLIS, Leonora. Documentary narratives in postmodern times : The United States and Slovenia. Slov. stud., 2009, vol. 31, no. 1, str. 31-49. [COBISS.SI-ID 39872098]

4. FLIS, Leonora. Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 153-166. [COBISS.SI-ID 5924126]

Pregledni znanstveni članek

5. FLIS, Leonora. Literary journalism in Slovenia. Literary journalism, Winter 2012, vol. 6, no. 1, str. 8-10. http://www.davidabrahamson.com/WWW/IALJS/Literary_Journalism_v6n1_WINTER_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 2196731]

6. FLIS, Leonora. Spisana pot v sebe : avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra o polifoniji in dvoglasju. Literatura (Ljublj.), mar. 2011, leto 23, št. 237, str. 189-195. [COBISS.SI-ID 1793787]

7. FLIS, Leonora. Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje : pregled pripovednega opusa Janija Virka. Literatura (Ljublj.), jul.-avg. 2010, leto 22, št. 229-230, str. 202-218. [COBISS.SI-ID 43532386]

8. FLIS, Leonora. Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina. Literatura (Ljublj.), 2010, leto 22, št. 231/232, str. 86-88. [COBISS.SI-ID 1786107]

9. FLIS, Leonora. Izpiljena sinteza forme in razuma. Literatura (Ljublj.), nov. 2010, leto 22, št. 233, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 1785851]

10. FLIS, Leonora. Slovenia’s contemporary poetic endeavors. Bricolage, May 2006, no. 1, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 39895650]

11. FLIS, Leonora. Cultural shades of Slovenia : a brief outlook of Slovenia’s literature: discovering the literature of Europe’s Terra Incognita. Zarja, Jan./Feb. 2006, vol. 78, issue 1, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 39852386]

Strokovni članek

12. FLIS, Leonora. Evropski Woody Allen : vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 1/2, str. 161-165. [COsBISS.SI-ID 1851131]

13. FLIS, Leonora. Ekstaza blodenj in bolečine. Dialogi (Maribor), 2011, let. 47, št. 5/6, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 2194683]

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1003

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja, • vodena diskusija • seminarske sekcije, pri katerih študenti analizirajo izbrana besedila, ki tematizirajo transkulturna in meddiciplinarna vprašanja. sledi razprava med vsemi udeleženci seminarja. • seminarka naloga; študenti pripravijo in predstavijo dva eseja. • predstavitev dveh seminarskih nalog in diskusija