Fakulteta za humanistiko

Didaktika jezika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Cilji in kompetence

Seznanjanje študentov s temeljnim didaktičnim znanjem za načrtovanje, izvajanje in razčlembo vzgojno-izobraževalnega procesa. Teoretično in praktično usposabljanje študentov za pouk slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah. Pri tem predmetu študenti razvijajo predvsem naslednje ključne kompetence: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence ter kulturna zavest in izražanje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študij se po vertikali navezuje na znanja, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji (predvsem pri predmetih Slovenski jezik I-III, Sociolingvistika, Psiholingvistika, Jezikovne tehnologije in Uvod v študij književnosti z literarno teorijo), po horizontali pa se povezuje predvsem s predmetom Didaktika književnosti, pa tudi drugimi predmeti pedagoške smeri.

Vsebina

Teoretična izhodišča za oblikovanje didaktične strukture pouka maternega jezika. Cilji izobraževanja pri slovenskem jeziku v izobraževalnih programih od vrtca do univerze.

Metode jezikovne didaktike – raziskovalni vidik.

Poučevanje, preverjanje in ocenjevanje dejavnosti branja, poslušanja, pisanja in govorjenja. Kritična analiza učnih načrtov, učbenikov in drugih didaktičnih pripomočkov.

Uporaba sodobne izobraževalne tehnologije pri jezikovni vzgoji. Slovenščina kot učenčev prvi ali drugi jezik. Slovenščina kot učni jezik in kot učni predmet. Obravnava jezikovnih ravnin. Sporočanje in stilistika. Slovenski jezik na zaključnem izpitu, na poklicni maturi in na splošni maturi.

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo temeljne pojme iz didaktike jezika in so teoretično in praktično usposobljeni za samostojno pripravo in izvedbo posamezne učne enote iz slovenskega jezika.

Temeljna literatura in viri

Kunst Gnamuš, O.: Teorija sporazumevanja, Pedagoški inštitut, Ljubljana 1995.

Pandžić, V.: Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Profil, Zagreb 2001.

Pečjak, S.: Ravni razumevanja in strategije branja, Different, Trzin 1995.

Pulko, S.: Sporočanje v osnovni šoli, Zora, Maribor 2007.

Vogel, J.: Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. Jezik in slovstvo 49/2 (2004), str. 37–56.

Žagar, F.: Šolske besedilne vrste, ZO, Maribor 1992.

Žagar, F.: Didaktika slovenskega jezika v osnovni šoli, ZO, Maribor 1996.

Načini ocenjevanja

20% kolokvij 20% nastop 20% seminarska 40% izpit

Reference nosilca

Doc. dr. Zoran Božič je dolgoletni srednješolski učitelj slovenščine in je bil deset let asistent za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Sodeloval je v štiriletni evalvaciji gimnazijskega učnega načrta za slovenščino v okviru Zavoda za šolstvo, bil je recenzent učnega načrta za pouk slovenščine na gimnazijah in predmetnega izpitnega kataloga za slovenščino na maturi; imel je tudi več predavanj za gimnazijske učitelje slovenščine na seminarjih v organizaciji Zavoda za šolstvo. Njegova raziskovalna področja so poezija Franceta Prešerna, književna didaktika, teorija bralčevega odziva in teorija literarnega kanona.

Izbor člankov:

BOŽIČ, Zoran. Problemski pouk književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], dec. 1993, letn. 39, št. 2/3, str. 79-89. [COBISS.SI-ID 42872320]

BOŽIČ, Zoran. Obravnava domačega branja z učno verigo : ponazoritev s Cankarjevimi Hlapci. V: JAN, Zoltan (ur.). Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 7). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 7661618]

BOŽIČ, Zoran. Sprejemanje Prešernovih pesmi: razumevanje, nerazumevanje, oboževanje. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2007, letn. 55, št. 4, str. [653]-674. [COBISS.SI-ID 36118114]

BOŽIČ, Zoran. Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih – na primeru Prešerna. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 5/6, str. 3-26, 127. [COBISS.SI-ID 50591842]

BOŽIČ, Zoran. Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2011, letn. 59, št. 2, str. 131-146, tabele. [COBISS.SI-ID 46343522]

Znanstvena monografija:

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Tangram, 2010. 656 str., tabele. ISBN 978-961-6239-66-0. http://www.z-tangram.si/tangramdata/pdf/bozic-preseren%2015.1i.pdf. [COBISS.SI-ID 253111296]

Strokovna monografija:

ŠPACAPAN, Adrijana, BOŽIČ, Zoran. Esej na maturi 2011 : [maturitetna romana: Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov, Gustave Flaubert: Gospa Bovary]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1335-5. [COBISS.SI-ID 251185408]

Srednješolski učbenik z recenzijo:

BOŽIČ, Zoran. Poljub zlata : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 2. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 243 str., ilustr. ISBN 86-341-1976-9. [COBISS.SI-ID 75830528]

BOŽIČ, Zoran. Zlati poljub : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 1. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 255 str., ilustr. ISBN 86-341-1905-X. [COBISS.SI-ID 74678784]

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1040

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Metode poučevanja in učenja:
predavanja. vodena diskusija (hevristični dialog). predstavitev seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju. seminarske vaje, pri katerih študentje samostojno predstavijo posamezno učno enoto v razredu.