Fakulteta za humanistiko

Slovenistika II. stopnja - smer Jezikoslovne vede

Študijski program: Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede
Študijsko področje: jezikoslovje
Šifra programa: 2SI2
Stopnja programa: 2. stopnja magistrski
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naziv: magister/magistrica slovenistike
Okrajšava naziva: mag. slov.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Aleš Vaupotič
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Študijski program druge stopnje Slovenistika je 2-letni magistrski študijski program in je nadaljevanje 3-letnega študijskega programa Slovenistika. Ima dve študijski smeri, Jezikoslovne vede in Literarne vede.

Študijska smer JEZIKOSLOVNE VEDE omogoča pridobitev širokega temeljnega znanja na področju preučevanja jezika, strukturalnoteoretičnega, uporabnega in interdisciplinarnega jezikoslovja ter drugih humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo jezik in njemu sorodne pojave.

Glavne značilnosti programa so poudarek na samostojnem raziskovalnem delu, veliko število izbirnih vsebin, poudarjanje krajevne specifike, mednarodna primerljivost in sprotno posodabljanje programa.

Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS, kar daje študentom možnost, da se med študijem ali po njem vključijo v druge študijske programe doma in po svetu, kar na Fakulteti za humanistiko še posebej podpiramo in spodbujamo.

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja slovenistike, primerjalnega slovanskega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, klasične filologije in drugih humanističnih programov, ki obsegajo vsebine s področja jezikoslovnih ved.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena opravljenih izpitov 60% in ocena diplomskega dela 40%).

Temeljni cilji študija

Temeljni cilj študijskega programa Slovenistika, smer Jezikoslovne vede, je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v jezikoslovne vede s poudarjenim znanstvenim pristopom k jezikoslovju. Sposobni bodo poglobljenega obravnavanja problemov in raziskovalnega pristopa k njihovemu reševanju. Obvladovali bodo več smeri preučevanja konkretnih problemov ter imeli osnovni vpogled v možnosti prenosa lastnega znanja v prakso. Po končanem študiju bodo zmožni tako lastnega znanstvenega udejstvovanja kot delovanja v specifičnem visokotehnološkem podjetju.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Predmetnik

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Fonetika in fonologija 270 9
Formalne osnove jezikoslovja 180 6
Individualno raziskovalno delo I 270 9
Korpusno jezikoslovje I 90 3
Pragmatika I 90 3
Psiholingvistika in eksperimentalne metode 180 6
Semantika 270 9
Skladnja 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Analiza manj znanega jezika 180 6
Antropološka lingvistika 180 6
Besediloslovje 180 6
Biolingvistika 180 6
Dialektologija 180 6
Historično jezikoslovje 90 3
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Leksikalna gramatika in semantika 180 6
Logika in analitična filozofija 180 6
Morfofonologija 180 6
Nevrolingvistika 180 6
Nevroznanost 90 3
Osnove umetne inteligence 90 3
Pragmatika II 90 3
Psiholingvistika 180 6
Retorika 180 6
Skladnja II 180 6
Slovenščina za tujce 180 6
Sociolingvistika 180 6
Večjezičnost 180 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Individualno raziskovalno delo II 720 24
Magistrsko delo 360 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Izbirni predmeti - 24
Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved 180 6
Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja 180 6
Korpusno jezikoslovje II 90 3
Pragmatika II 90 3
Skladnja II 180 6
Večjezičnost 180 6